1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two


                           UA| EN

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
ndipvt@ukr.netЗбірник наукових праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

 

Збірник наукових праць Державної наукової установи
«Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)
 
 
«Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України»
 
Збірник є рецензованим фаховим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.
Всім статтям надається цифровий ідентифікатор DOI.
Рік заснування: 1981
Програмні цілі: Забезпечення читачів інформацією про нові методи випробування, прогнозування й конструювання сільськогосподарської техніки та обладнання, дослідження та прогноз розвитку новітніх технологій в АПК, енергозбереження та альтернативну енергетику.
ISSN: Print 2305–5987;  Online 2617–3778
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 23283-13123 ПР від 24.05.2018 року

 

 
Фахова реєстрація у МОН України: Наказ МОН України № 886 від 02.07.2020 року.
Видання внесене до Переліку наукових фахових видань України в галузях: технічні (спеціальність 133 - «Галузеве машинобудування») та сільськогосподарські (спеціальності: 201 - «Агрономія» та 208 - «Агроінженерія» ) науки.
Видання індексується в таких наукометричних базах: © Index Copernicus International; Google Scholarhttp://www.crossref.org.
Електронні копії видання передано на зберігання: Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського та представлено на сайті НБУВ, інформаційний ресурс «Наукова періодика України»
Періодичність: 2 рази на рік.
Мова видання: Змішаними мовами (українська, російська, англійська).
Засновник: Державна наукова установа «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого).
 
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
 

Головний редактор – Голуб Г., д-р техн. наук, професор (НУБіП України)
Заступник головного редактора – Новохацький М., канд.с.-г. наук, (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)
Відповідальний секретар – Майданович Н., канд. геогр. наук (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

 

Члени редакційної колегії:

Алтибаєв А., д-р техн. наук, академік міжнародної академії інформатизації
(КазНДІМЕСГ, Казахстан)
Баранов Г., д-р техн. наук, проф. (Національний транспортний університет)
Барвінченко В., д-р с.-г. наук, проф., (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)
Вахній С., д-р с.-г. наук, проф., ( Білоцерківський НАУ)
Ветохін В., д-р техн. наук, проф. (Полтавський ДАУ)
Войтюк Д., канд. техн. наук, проф., чл.-кор. НААНУ (НУБіП України)
Гадзало Я., д-р с.-г. наук, акад. НААНУ (НААН України)
Гайдай Т., канд. техн. наук (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)
Занько М., канд. техн. наук (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)
Кангалов П., д-р. техн. наук, проф. (Русенский університет ім. Ангела Кинчева,
Болгарія)
Камінський В., д-р с.-г. наук, проф., акад. НААНУ (ННЦ «Інститут землеробства НААНУ»)
Карпук Л., д-р с.-г. наук, проф., ( Білоцерківський НАУ)
Кравчук В., д-р техн. наук, проф., акад. НААНУ, (Інститут біоенергетичних
культур і цукрових буряків НААН)
Кюрчев В., д-р. техн. наук, проф., чл.-кор. НААНУ (Таврійський ДАТУ)
Лиховид П., канд. с.-г. наук (Інститут зрошуваного землеробства НААНУ)
Малярчук М., д-р с.-г. наук (Інститут зрошуваного землеробства НААНУ)
Махалек А., канд. техн. наук (Інститут сільськогосподарського машинобудування
Праги, Чехія)
Михайлов Н., д-р. техн. наук, проф. (Русенский університет ім. Ангела Кинчева,
Болгарія)
Ревенко І., д-р техн. наук, проф. (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)
Роговський І., д-р техн. наук, проф. (НУБіП України)
Ромащенко М., д-р техн. наук, проф, акад. НААНУ (Інститут гідротехніки і
меліорації НААНУ)
Смоляр В., канд. с.-г. наук (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)
Федорук Ю., канд. с.-г. наук, доцент ( Білоцерківський НАУ)
Фіала М., д-р с.-г. наук, проф. (Університет Мілана, Італія)
Халін С., канд. екон. наук (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)
Шевченко І., д-р техн. наук, д-р хабілітат (Польща), проф., чл.-кор. НААНУ
(Інститут олійних культур НААНУ)
Шустік Л., канд. техн. наук (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)
Щепаняк Я., д-р техн. наук, проф. (Дослідницька мережа Лукасевич ПІМР, Польща)
Яцкул А., канд. техн. наук, доцент (Політехнічний Інститут UniLaSaalle, Франція)
Адреса редакції: 08654 Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Дослідницьке, вулиця Інженерна, будинок 5.
Телефон: Телефон/факс: 0(4571) 3-37-77, 3-34-44
Телефони: 0 (04571) 3-36-57, 3-41-35
E-mail: ndipvt@ukr.net
 
EDITORIAL BOARD
 
Editor-in-chief - Golub G., Dr. of Eng. Scs, Professor (NULES of Ukraine)
Deputy Editor-in-Chief - Novokhatsky M., Ph.D Of Agr. Sc. (L. Pogorilyy UkrNDIPVT)
Responsible secretary - Maidanovych N., Ph.D Geogr. Sc. (L. Pogorilyy UkrNDIPVT)

Members of the editorial board:
Altybayev A., Dr of Tech. Scs, Prof., Academician of the International Academy
of Informatization (KazNAU, Kazakhstan)
Baranov G., Dr of Tech. of Scs, prof. (National University of Transportation)
Barvinchenko V., Dr of Agr. Scs. (Prof., ((L. Pogorilyy UkrNDIPVT )
Vakhniy S., Dr of Agr. Scs. (Prof., (Bilotserkivskyy NAU)
Vetokhin V., Dr of Tech. Scs, prof. (Poltava State University)
Voityuk D., Ph.D of Tech. Scs, Prof., Cor. Member of NAASU (NULES of Ukraine)
Gadzalo Y., Dr. Agr. Scs, Acad. of NAANU (NAAS of Ukraine)
Gaidai T., Ph. D of Tech. Scs ((L. Pogorilyy UkrNDIPVT )
Zanko M., Ph. D. of Tech. Scs ((L. Pogorilyy UkrNDIPVT )
Kangalov P., Dr. of Tech. Scs, Prof. (Angel Kinchev University of Ruse, Bulgaria)
Kaminsky V., Dr. of Agr. Scs, Prof., Acad. of NAASU (NAAC Institute of Agriculture)
Karpuk L., Dr. Agr. Scs, Prof., (Bilotserkivskyy NAU)
Kravchuk V., Dr. of Eng. Scs, Prof., Cor. Member of NAANU (The Institute of Bioenergy
Crops and Sugar Beet NAAS of Ukraine)
Kurchev V., Dr. of Tech. Scs, Prof., Cor. Member of. NAANU (Tavriyskyy DATU)
Likhovid P., Ph.D. of Agr. Scs (Institute of Irrigated Agriculture of NAASU)
Malyarchuk M., Dr. of Agr. Scs (Institute of Irrigated Agriculture of NAASU)
Mahalek A., Ph. D. (Institute of Agricultural Engineering Prague, Czech Republic)
Mikhailov N., Dr. Tech. Scs, Prof. (Angel Kinchev University of Ruse, Bulgaria)
Revenko I., Dr of Tech. Scs, Prof. ((L. Pogorilyy UkrNDIPVT )
Rogovsky I., Dr of Tech. Scs, Prof. ((NULES of Ukraine)
Romashchenko M., Dr. of Tech. Scs, Prof., Acad. NAASU (Institute of Hydraulic
Engineering and Reclamation of NAASU)
Smolyar V., Ph.D. of Agr. Scs ((L. Pogorilyy UkrNDIPVT )
Fedoruk Y., Ph.D of Agr. Scs, Associate Professor (Belotserkovsky NAU)
Fiala M., Dr. of Agr. Scs, Prof. (University of Milan, Italy)
Khalin S., Ph.D Econ. Sc. (L. Pogorilyy UkrNDIPVT)
Shevchenko I., Dr of Agr. Scs, Ph.D. Habilitat (Poland), Prof., Cor. Member of NAASU
(Institute of Oilseeds of NAASU)
Shustik L., Ph. D of Tech. Scs ((L. Pogorilyy UkrNDIPVT )
Shchepanyak Ya., Dr. of Tech. Scs, Prof. (PIMR Research Network, Poland)
Yatskul A., Ph. D of Tech. Scs, Associate Professor (UniLaSaalle Polytechnic Institute,
France)
скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать
Ми в соцмережах:


Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК