Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

АГРОЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТРАКТОРІВ НА ПОВОРОТНІЙ СМУЗІ

УДК 629.366.032:631.4

 

Лебедєв С., канд. техн. наук, Харківська філія Українського науково-дослідного інституту прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого, hfukrndipvt@gmail.com, Orcid ID 0000-0002-3067-5135

Анотація.

Мета дослідження. Оцінка агроекологічної безпеки тракторів з нестандартним типом рушія на поворотній смузі через оцінювання ступеня дії рушіїв трактора на ґрунт під час повороту та раціонального агрегатування трактора із сільгоспмашиною.

Методи дослідження. Визначення дії рушіїв трактора на ґрунт математичним моделюванням та порівнянням отриманих результатів з експериментальними дослідженнями.

Результати дослідження. Оцінюючи тягові властивості рушія трактора, розглядається його активна робота. Пасивна робота призводить до зміщення рушія трактора від напрямку його руху, внаслідок чого підвищується його юз, який призводить до зминання ґрунту. Це є однією з причин зниження агроекологічних властивостей трактора на повороті.

Запропонований підхід аналізу режимів руху трактора вже на стадії проектування допомагає здійснювати оцінку впливу конструкційних параметрів і схем на характеристики його повороту. Окрім основних характеристик криволінійного руху (радіус повороту, тягові і бокові зусилля в контакті з ґрунтом рушія) запропонована методологія, дає змогу розрахувати ряд додаткових параметрів (бокове відхилення трактора) через ковзання та пружної складової, дійсну швидкість і буксування рушія тощо. Ці показники є основою оцінки агроекологічних властивостей тракторів.

Експериментальні дослідження були проведені в літньо-осінній період на орних роботах тракторів Case IH Magnum 380, Case IH Magnum 380 Rowtrac і Case IH Steiger 370 Rowtrac в агрегатуванні з плугом Kverneland RW 100 на полі після збирання пшениці (тип гранту – чорнозем середньо-суглинний глибокий за твердості 1,5 МПа і вологості 0,3-0,4 НВ в літній і 1,3 МПа, 0,4-0,5 НВ в осінній період.

Щільна площа поворотної смуги тракторного агрегата залежно від способу повороту знаходиться в межах від 15,0 % до 75,0 % загальної площі обробленого поля.

Висновки. Порівняння агроекологічних показників тракторів з різним компонуванням рушіїв показало, що за щільністю і твердістю ґрунту по слідах рушія на повороті кращі показники має трактор Case IH Steiger 370 Rowtrac з гусеничними рушіями переднього і заднього мостів. Незначні відхилення щільності і твердості ґрунту від нормативів на повороті має трактор Case IH Magnum 380 з широко рознесеними здвоєними колесами переднього і строєними заднього мостів. Рішення проблеми зниження ступеня дії рушіїв трактора на ґрунт під час повороту у напрямку забезпечення нормативних значень агроекологічної безпеки може бути досягнуто раціональним агрегатуванням трактора із сільгоспмашиною, за якого напрямок швидкості рушія трактора буде мати мінімальне відхилення від його миттєвого центра швидкостей, а також вимкненням на повороті додаткових коліс дво та триколісних рушіїв трактора.

Ключові слова: трактор, поворот, агроекологічна безпека, ґрунт, щільність, твердість, юз, буксування.

 

Читати повну версію статті

 

Лебедев С., канд. техн. наук, Харьковский филиал Украинского научно-исследовательского института прогнозирования и испытания техники и технологий для сельскохозяйственного производства имени Леонида Погорелого, hfukrndipvt@gmail.com , Orcid ID 0000-0002-3067-5135

 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТРАКТОРОВ НА ПОВОРОТНОЙ ПОЛОСЕ

 

Аннотация.

Цель исследования. Оценка агроэкологической безопасности тракторов с нестандартным типом движителя на поворотной полосе за счет оценивания степени действия движителей трактора на почву при его повороте и рационального агрегатирования трактора с сельхозмашиной.

Методы исследования. Определение влияния на почву движителей трактора путем математического моделирования и сравнения полученных результатов с экспериментальными исследованиями.

Результаты исследования. При оценке тяговых свойств движителя трактора рассматривается его активная работа. Пассивная работа приводит к смещению движителя трактора от направления его движения, в результате чего повышается его юз, который приводит к смятию почвы. Это является одной из причин снижения агроэкологических свойств трактора на повороте.

Предложенный подход анализа режимов движения трактора позволяет уже на стадии проектирования осуществлять оценку влияния конструктивных параметров и схем на характеристики его поворота. Кроме основных характеристик криволинейного движения (радиус поворота, тяговые и боковые усилия в контакте с почвой движителя) предлагаемая методология позволяет рассчитать ряд дополнительных параметров (боковой увод трактора) за счет скольжения и упругой составляющей, действительную скорость и буксование движителя и др. Данные показатели являются основой оценки агроэкологических свойств тракторов.

Экспериментальные исследования были проведены в летне-осенний период на пахотных работах тракторов Case IH Magnum 380, Case IH Magnum 380 Rowtrac и Case IH Steiger 370 Rowtrac при агрегатировании с плугом Kverneland RW 100 в поле после уборки пшеницы (тип грунта – чернозем средне-суглинистый глубокий по твердости 1,5 МПа и влажности 0,3-0,4 НВ в летний и 1,3 МПа, 0,4-0,5 НВ в осенний период.

Плотная площадь поворотной полосы тракторного агрегата в зависимости от способа поворота находится в пределах от 15,0 % до 75,0 % общей площади обработанного поля.

Выводы. Сравнение агроэкологических показателей тракторов с различной компоновкой движителей показало, что по плотности и твердости почвы по следам движителя при повороте лучшие показатели имеет трактор Case IH Steiger 370 Rowtrac с гусеничными движителями переднего и заднего мостов. Незначительные отклонения плотности и твердости почвы от нормативов при повороте имеет трактор Case IH Magnum 380 с широко разнесеннымы сдвоенными колесами переднего и строенными заднего мостов. Решение проблемы снижения степени воздействия движителей трактора на почву при его повороте в направлении обеспечения нормативных значений агроэкологической безопасности может быть достигнуто путем рационального агрегатирования трактора с сельхозмашиной, при котором направление скорости движителя трактора будет иметь минимальное отклонение от его мгновенного центра скоростей, а также путем отключения при повороте дополнительных колес двух- и трехколесных движителей трактора.

Ключевые слова: трактор, поворот, агроэкологическая безопасность, почва, плотность, твердость, юз, буксование.

 

Lebedev S., director, Ph. D, ”Leonid Pogorilyy Ukrainian Scientific Research Institute of Forecasting and Testing of Machinery and Technologies for Agricultural Production” Kharkiv branch,, hfukrndipvt@gmail.com, Orcid ID 0000-0002-3067-5135

 

FARM TRACTORS AGROECOLOGICAL SAFETY ON A HEADBAND

 

Abstract

Purpose of the study. Assessment of agro-ecological safety of tractors with non-standard type of propulsion on the headband by assessing the degree of action of the tractor propulsion on the ground during its rotation and rational aggregation of the tractor with the agricultural machine.

Research methods. Determination of the effect on the ground of tractor engines by mathematical modeling and comparison of the obtained results with experimental studies.

The results of the study. When evaluating the traction properties of the tractor propulsion, its active work is considered. Passive work leads to the displacement of the tractor mover from the direction of its movement, as a result of which its use increases, which leads to crushing of the soil. This is one of the reasons for the decline in the agro-ecological properties of a tractor in a headband.

The proposed approach to the analysis of tractor motion modes allows already at the design stage to assess the influence of design parameters and schemes on the characteristics of its turning. In addition to the main characteristics of curvilinear movement (turning radius, traction and lateral forces in contact with the propulsion soil), the proposed methodology allows us to calculate a number of additional parameters (tractor lateral withdrawal) due to sliding and elastic component, the actual speed and slipping of the propulsion, etc. These indicators are the basis assessment of agro-ecological properties of tractors.

Experimental studies were carried out in the summer and autumn on the arable land of tractors Case IH Magnum 380, Case IH Magnum 380 Rowtrac and Case IH Steiger 370 Rowtrac when coupled with a Kverneland RW 100 plow in a field after harvesting (soil type - medium-loamy black soil hardness of 1.5 MPa and humidity of 0.3-0.4 HB in the summer and 1.3 MPa, 0.4-0.5 HB in the autumn.

The dense area of the headland of the tractor unit, depending on the method of turning, is in the range from 15.0% to 75.0% of the total area of the treated field.

Conclusions. Comparison of the agro-ecological indicators of tractors with different layouts of movers showed that the Case IH Steiger 370 Rowtrac tractor with caterpillar movers of the front and rear axles has the best performance in terms of density and hardness of the soil along the tracks of the mover when turning. Slight deviations of the density and hardness of the soil from the standards when turning has a Case IH Magnum 380 tractor with wide-spaced dual front wheels and rear axles built. The solution to the problem of reducing the degree of influence of tractor movers on the soil when it is turned in the direction of ensuring standard values of agro ecological safety can be achieved by rational combining of the tractor with an agricultural machine, in which the direction of speed of the tractor mover will have a minimum deviation from its instantaneous center of speed, as well as by shutting down at turning additional wheels from the main wheel of two and three-wheeled tractor propulsors.

Keywords: tractor, rotation, agro-ecological safety, soil, density, hardness, skid, skidding.

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта