Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

До питання використання смугових енергетичних плантацій як полезахисних насаджень

УДК 631.17:581.5


Новохацький М., канд. с.-г. наук, доцент, novokhatskyi@ukr.net  https://orcid.org/0000-0003-3635-1761

Таргоня В., доктор с.-г. наук; https://orcid.org/0000-0002-1353-9182 

Бабинець Т.канд. екон. наук, https://orcid.org/0000-0001-9859-9434  

Сердюченко Н., канд. геогр. наук, poljuljach@ukr.net  https://orcid.org/0000-0002-0361-8215 

Бондаренко О., завідувач відділу, akro18@ukr.nethttps://orcid.org/0000-0001-9456-6715 

ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

 

Анотація

Метою роботи є представлення результатів досліджень технологічних процесів створення та експлуатації смугових енергетичних плантацій верби енергетичної та міскантусу та обґрунтування можливості їх використання  як полезахисних лісосмуг.

Методи проведення досліджень: польовий дослід із супутніми спостереженнями за насадженнями.

Результати. Дослідженнями встановлено, що основною деревною культурою смугової полезахисної енергетичної плантації доцільно обрати енергетичну вербу гібридів Тордіс та Тора, висота яких на 2-й рік вирощування сягає 3-4 метри. Висаджувати вербу слід смугами з різницею в один рік, ширина посадки рівна ширині захвату приставки переобладнаного кормозбирального комбайна, кількість смуг – не менше 2-х. У зонах, прилеглих до насаджень верби, в яких наявне пригнічення (2 висоти деревостою), доцільно висаджувати міскантус, ширина смуги теж має бути рівна або кратна робочій ширині переобладнаного кормозбирального комбайна. Висота міскантусу становить 2-3 метри. Загальна ширина смугової енергетичної плантації становитиме близько 12 м, а ширина між смугами – 300-500 м.

Превагами запропонованого використання смугової енергетичної плантації  як полезахисної лісосмуги є:створення ефективної полезахисної лісосмуги за 2 роки за повної механізації робіт щодо посадки та догляду; можливість та простота вирощування власного посадкового матеріалу; створення смугової енергетичної плантації, яка вже на 3-й рік експлуатації не потребує догляду, а щорічна врожайність біомаси перевищує традиційні лісонасадження в 10-15 разів; отримання власної додаткової біомаси (щепи), яку можна використати не тільки на енергетичні потреби, а й для виробництва органічних добрив; біологічна безпека смугової енергетичної плантації як полезахисної лісосмуги.

Висновки Для швидкого та ефективного створення полезахисних лісосмуг на сільськогосподарських угіддях пропонується використання смугових енергетичних плантацій з верби енергетичної та міскантусу. Зазначимо, що смугова енергетична плантація не є повною альтернативою класичних полезахисних лісосмуг, але має переваги щодо швидкості росту та повного механізованого циклу створення та догляду за лісосмугами, а її рекультивація не потребує значних затрат.

Ключові слова: енергетична плантація, полезахисна лісосмуга, верба енергетична, міскантус.

 

Читати повну версію статті

 

К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛОСОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПЛАНТАЦИЙ В КАЧЕСТВЕ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

 

Новохацкий Н. Л. канд. сельскохозяйственных наук, доцент, novokhatskyi@ukr.net  https://orcid.org/0000-0003-3635-1761 

Таргоня В., доктор с.-х. наук; https://orcid.org/0000-0002-1353-9182  

Бабинец Т., канд. экон. наук, https://orcid.org/0000-0001-9859-9434 

Сердюченко Н., канд. геогр. наук, poljuljach@ukr.net https://orcid.org/0000-0002-0361-8215 

Бондаренко А., заведующий отделом, akro18@ukr.nethttps://orcid.org/0000-0001-9456-6715 

ГНУ «УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого »

 

Аннотация

Целью работы является представление результатов исследований технологических процессов создания и эксплуатации полосных энергетических плантаций ивы энергетической и мискантуса и обоснование возможности их использования в качестве полезащитных лесополос.

Методы проведения исследований: полевой опыт с сопутствующими наблюдениями за насаждениями.

Результаты. Исследованиями установлено, что основной древесной культурой полосовой полезащитной энергетической плантации целесообразно выбрать энергетическую вербу гибридов Тордис и Тора, высота которых на 2 год выращивания достигает 3-4 метров. Высаживать иву следует полосами с разницей в один год, ширина посадки равна ширине захвата приставки переоборудованного комбайна, количество полос – не менее 2-х. В зонах, прилегающих к насаждениям ивы, в которых имеется угнетение (2 высоты древостоя) целесообразно высаживать мискантус, ширина полосы тоже должна быть равна или кратна рабочей ширине переоборудованного комбайна. Высота мискантуса составляет 2-3 метра. Общая ширина полосовой энергетической плантации составит около 12 м, а ширина между полосами – 300-500 м.

Использование полосовой энергетической плантации в качестве полезащитной лесополосы имеет ряд преимуществ: создание эффективной полезащитной лесополосы за 2 года при полной механизации работ по посадке и уходу; возможность и простота выращивания собственного посадочного материала; создание полосовой энергетической плантации, которая уже на 3-й год эксплуатации не требует ухода, а ежегодная урожайность биомассы превышает традиционные лесонасаждения в 10-15 раз; получение собственной дополнительной биомассы (щепы), которую можно использовать не только на энергетические нужды, но и для производства органических удобрений; биологическая безопасность полосовой энергетической плантации.

Выводы Для быстрого и эффективного создания полезащитных лесополос на сельскохозяйственных угодьях предлагается использование полосных энергетических плантаций из ивы энергетической и мискантуса. Отметим, что полосная энергетическая плантация не является полной альтернативой классическим полезащитных лесополос, но имеет преимущества по скорости роста и полному механизированному циклу создания и ухода за лесными полосами, а ее рекультивация не требует значительных затрат.

Ключевые слова: энергетическая плантация, полезащитная лесополоса, ива энергетическая, мискантус.

 

TO THE QUESTION OF BAND PLANTATIONS OF ENERGY CROPS AS WIND-BREAKING TREES

 

Novokhatsky M., PhDinAgronomy, associateprofessor novokhatskyi@ukr.net  https://orcid.org/0000-0003-3635-1761

Targonia V., doctorofAgriculturalSciences; https://orcid.org/0000-0002-1353-9182  

Babynec Т., PhDinEconomics, https://orcid.org/0000-0001-9859-9434  

Serdiuchenko N., PhDinGeography, poljuljach@ukr.net  https://orcid.org/0000-0002-0361-8215

Bondarenko O. Head of Department akro18@ukr.nethttps://orcid.org/0000-0001-9456-6715

Leonid Pogorilyy UkrNDIPVT

 

Annotation

The aim of the work is to present the results of studies of technological processes for the creation and operation of strip energy plantations of energy willow and Miscanthus and justification of the possibility of their use as wind-breaking trees.

Methods: field experiment with accompanying observations.

Results. Studies have shown that the main wood crop of theband field energy plantation should be energy willow hybrids Tordis and Thor, whose height for 2 years of cultivation reaches 3-4 meters. Willow should be planted in strips with a difference of one year, the width of planting is equal to the width of the attachment of the converted forage harvester, the number of strips - not less than 2. In areas adjacent to willow plantations, where there is suppression (2 tree heights), it is advisable to plant miscanthus, the width of the strip should also be equal to width of the re-equipped forage harvester. The height of miscanthus is 2-3 meters. The total width of the strip energy plantation will be about 12 m, and the width between the strips - 300-500 m.

The advantages of the proposed use of the strip energy plantations as  shelterbelts are: creation of an effective  shelterbelt for 2 years with full mechanization of planting and care works; possibility and simplicity of growing own planting material; creation of a strip energy plantation, which does not require care for the 3rd year of operation, and the annual biomass yield exceeds traditional afforestation by 10-15 times; obtaining its own additional biomass, which can be used not only for energy needs, but also for the production of organic fertilizers; biological safety of shelterbelts.

Conclusions For the rapid and effective creation of wind-breaking trees in the agricultural lands it is proposed to use band energy plantations of energy willow and miscanthus. Note that the band energy plantation is not a complete alternative to the classic wind-breaking trees, but has advantages in terms of growth rate and full mechanized cycle of creation and care of s wind-breaking trees, and its reclamation does not require significant costs.

Key words: energy plantation, shelterbelts, energy willow, miscanthus.

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта