Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІАГНОСТИКИ МАСТИТУ У КОРІВ СУЧАСНИМИ ЗАСОБАМИ

УДК

 

Смоляр В., канд. с.-г. наук, https://orcid.org/0000-0002-9648-119X, smolyarvi@ukr.net,

Кириченко Л., https://orcid.org/0000-0003-3469-3389 

ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

 

Анотація

Мета досліджень – аналіз сучасних способів та засобів діагностики маститу для своєчасного лікування корів.

Методи досліджень. Порівняльні експериментальні дослідження способів та засобів діагностики корів на захворювання маститом. Під час порівняльних досліджень різних способів діагностики корів на захворювання маститом за базовий був прийнятий стандартний спосіб – мастидиновий тест та проба відстоювання.

Результати досліджень. Вперше визначена точність установлення субклінічної форми маститу у корів під час використання семи різних способів діагностики, а саме бактеріальне обсіменіння молока – 95 %, мастидиновий тест та проба відстоювання – 90 %, детектор маститу MAS-D-TEC – 90 %, електронний пристрій MMS 3000 – 85 %, "Альфа тест" – 80 %, електронний детектор маститу, фірми "Draminsky" – 75 %, кількість соматичних клітин, з використанням препарату "Мастоприм" – 65 %.

Висновки. За результатами проведених масштабних досліджень вперше визначена точність установлення субклінічної форми маститу у корів під час використання семи різних способів діагностики. Сучасний детектор маститу американського виробництва MAS-D-TEC, який лише нещодавно був представлений на ринку України, забезпечує високий рівень точності установлення маститу у корів, а саме 90 %. Відповідно до «Правил машинного доїння корів» в господарських умовах діагностику всього дійного стада корів потрібно проводити щонайменше один раз на місяць. Прийнятним рівнем захворювання корів на мастит загалом по стаду є такий, що не перевищує 15 %. За такого рівня маститу у корів, не спостерігається істотного впливу на якість виробленого молока на фермі. Результати вперше проведених досліджень свідчать про суттєву перевагу і перспективність сучасних електронних засобів діагностики субклінічних маститів у корів порівняно з традиційними рідинними способами.

Ключові слова: вим'я корів, діагностика маститу, димастин, електронний детектор маститу, запалення вимені, мастидин, мастит, молочна залоза, соматичні клітини, субклінічна форма маститу.

 

Читати повну версію статті

 

UDC

 

EVALUATION OF EFFICIENCY OF MASTITIS DIAGNOSIS IN COWS BY MODERN MEANS

 

Smolyar V., Cand. s.-g. Sciences, smolyarvi@ukr.net, https://orcid.org/0000-0002-9648-119X 

Kirichenko L., https://orcid.org/0000-0003-3469-3389 

SSO «UkrNDIPVT them. L. Pogorely»

Summary

The purpose of the research is to analyze modern methods and means of mastitis diagnosis for timely treatment of cows.

         Research methods. Comparative experimental studies of methods and means of diagnosing cows for mastitis. During comparative studies of different methods of diagnosing cows for mastitis, the standard method was adopted as the basic method - mastidin test and settling test.

Research results. For the first time, the accuracy of establishing the subclinical form of mastitis in cows using seven different diagnostic methods, namely bacterial contamination of milk - 95%, mastidine test and settling test - 90%, mastitis detector MAS-D-TEC - 90%, electronic device MMS 3000 - 85%, "Alpha test" - 80%, electronic mastitis detector, company "Draminsky" - 75%, the number of somatic cells, using the drug "Mastoprim" - 65%.

Conclusions. According to the results of large-scale studies, for the first time the accuracy of establishing the subclinical form of mastitis in cows using seven different diagnostic methods was determined. The modern American-made mastitis detector MAS-D-TEC, which was only recently introduced to the Ukrainian market, provides a high level of accuracy in detecting mastitis in cows, in fact 90%. In accordance with the "Rules of machine milking of cows" in economic conditions, the diagnosis of the entire dairy herd of cows should be carried out at least once a month. An acceptable level of mastitis in cows in the herd as a whole is not more than 15%. At this level of mastitis in cows, there is no significant impact on the quality of milk produced on the farm. The results of the first studies indicate a significant advantage and viability of modern electronic means of diagnosing subclinical mastitis in cows in comparison with traditional liquid methods.

         Key words: udder of cows, mastitis diagnostics, dimastin, electronic mastitis detector, udder inflammation, mastidine, mastitis, mammary gland, somatic cells, subclinical form of mastitis.

УДК

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИАГНОСТИКИ МАСТИТА У КОРОВ СОВРЕМЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

 

Смоляр В., канд. с.-х. наук, smolyarvi@ukr.net, https://orcid.org/0000-0002-9648-119X 

Кириченко Л., https://orcid.org/0000-0003-3469-3389

ГНУ «УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого»

Аннотация

Цель исследований - анализ современных способов и средств диагностики мастита для своевременного лечения коров.

Методы исследований. Сравнительные экспериментальные исследования способов и средств диагностики коров на заболевание маститом. Во время сравнительных исследований различных способов диагностики коров на заболевание маститом в качестве базового был принят стандартный способ - мастидиновый тест и проба отстаивания.

Результаты исследований. Впервые определена точность установления субклинической формы мастита у коров при использовании семи различных способов диагностики, а именно бактериальное обсеменение молока – 95 %, мастидиновий тест и проба отстаивания – 90 %, детектор мастита MAS-D-TEC – 90 %, электронное устройство MMS 3000 – 85 %,   "Альфа тест" – 80 %, электронный детектор мастита, фирмы "Draminsky" – 75 %, количество соматических клеток, с использованием препарата "Мастоприм" – 65 %.

Выводы. По результатам проведенных масштабных исследований впервые определена точность установления субклинической формы мастита у коров при использовании семи различных способов диагностики. Современный детектор мастита американского производства MAS-D-TEC, который только недавно был представлен на рынке Украины, обеспечивает высокий уровень точности установления мастита у коров, а собственно 90 %. Согласно «Правил машинного доения коров» в хозяйственных условиях диагностику всего дойного стада коров нужно проводить не реже одного раза в месяц. Приемлемым уровнем заболевания коров маститом в целом по стаду есть такой, что не превышает 15 %. При таком уровне мастита у коров, не наблюдается существенного влияния на качество производимого молока на ферме. Результаты впервые проведенных исследований свидетельствуют о существенном преимуществе и перспективности современных электронных средств диагностики субклинических маститов у коров по сравнению с традиционными жидкостными способами.

Ключевые слова: вымя коров, диагностика мастита, димастин, электронный детектор мастита, воспаление вымени, мастидин, мастит, молочная железа, соматические клетки, субклиническая форма мастита.

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта