Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ВИМОГ І ВИМОГ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ВІВЦЕФЕРМ ЗГІДНО З НОРМАТИВАМИ ЄС

УДК

 

В. Смоляр, канд. с.-г. наук, https://orcid.org/0000-0002-9648-119X  smolyarvi@ukr.net,

Т. Цема, https://orcid.org/0000-0003-0596-2324  

Ю. Тютюнник, https://orcid.org/0000-0002-6679-3328 

ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

Анотація

Мета досліджень – узагальнити ветеринарно-санітарні та екологічні вимоги і вимоги безпеки для вівцеферм з урахуванням системи нормативів ЄС для отримання якісної продукції вівчарства.

Методи досліджень. Аналітичні дослідження ветеринарно-санітарних та екологічних вимог і вимог безпеки для вівцеферм, здійснені методом узагальнення наявних наукових повідомлень, зокрема нормативних вимог ЄС, спрямованих на отримання якісної продукції вівчарства.

Результати досліджень. За результатами аналітичних досліджень виконано огляд ветеринарно-санітарних вимог за напрямками: ветеринарно-санітарні вимоги під час проектування та спорудження вівцеферм; ветеринарно-санітарний захист тварин; дезінфекція, дератизація, дезінсекція; загальні принципи профілактики хвороб у овець. Під час розроблення технічного завдання на проектування вівчарських підприємств в основу ветеринарно-санітарних вимог треба покласти вимоги щодо забезпечення надійного захисту від можливого занесення інфекцій, дотримання санітарно-гігієнічних параметрів, технології виробництва продукції, правил комплектування стада, охорони біосфери. Практика свідчить, що в процесі інтенсифікації використання тварин збільшується кількість захворювань, пов’язаних, як правило, з порушенням обміну речовин в організмах овець, дією стрес-факторів, недотриманням параметрів мікроклімату та правил годівлі тварин.

Висновки. Вівчарству характерні фізичні, хімічні, біологічні та психофізичні шкідливі та небезпечні виробничі фактори. Під час виробництва продукції вівчарства важливого значення потрібно надавати дотриманню вимог безпеки та протипожежного захисту. Для досягнення умов виробництва якісного овечого молока відповідно до нормативних вимог ЄС, а головне кількості мікроорганізмів менше 1500 КУО/см3, а також інших нормативних вимог, потрібно створити належні ветеринарно-санітарні умови утримання для вівцематок. Для забезпечення 98 % збереження ягнят потрібно проводити профілактичні заходи в підсисний період. Потрібно вчасно проводити вакцинацію молодняка овець, анемії ягнят запобігають внутрішньом’язові введення 3-4 мл фероглюкіну в ділянці верхньої третини шиї тварин у віці 8 діб. Запровадження екологічних вимог на різних етапах упровадження сучасних технологій, створення ферм адаптованих до нормативних вимог ЄС зможе забезпечити не лише економічну життєздатність, а й екологічну і соціальну відповідальність аграрного бізнесу в Україні.

Ключові слова: баранина, безпека, ветеринарно-санітарні вимоги, вівчарство, вівці, вовна, зоогігієна, екологія, молоко овече, якість продукції вівчарства.

 

Читати повну версію статті

 

UDC

GENERALIZATION OF VETERINARY, SANITARY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY REQUIREMENTS FOR SHEEP FARMS ACCORDING TO EU REGULATIONS

  1. Smolyar, Cand. s.-g. Sciences, smolyarvi@ukr.net, https://orcid.org/0000-0002-9648-119X 
  2. Tsema, https://orcid.org/0000-0003-0596-2324 
  3. Tyutyunnik, https://orcid.org/0000-0002-6679-3328 

SSO «UkrNDIPVT them. L. Pogorely»

Summary

The purpose of the research – is to generalize veterinary-sanitary, ecological and safety requirements for sheep farms, taking into account EU standards for obtaining quality sheep products.

Research methods. Analytical studies of veterinary, sanitary, environmental and safety requirements for sheep farms were carried out by summarizing the available scientific reports, including EU regulatory requirements aimed at obtaining quality sheep products.

Research results. According to the results of analytical research, a review of veterinary and sanitary requirements in the following areas: veterinary and sanitary requirements during the design and construction of sheep farms; veterinary and sanitary protection of animals; disinfection, deratization, disinsection; general principles of disease prevention in sheep. During the development of the technical task for the design of sheep enterprises, the veterinary and sanitary requirements should be based on the requirements for ensuring reliable protection against possible infections, compliance with sanitary and hygienic parameters, production technology, rules of herd staffing, biosphere protection. Practice shows that in the process of intensifying the use of animals increases the number of their diseases, which are usually associated with metabolic disorders in sheep, the action of stress factors, non-compliance with the parameters of the microclimate and feeding rules.

Conclusions. Sheep breeding is characterized by physical, chemical, biological and psychophysical harmful and dangerous production factors. Observance of safety requirements, including fire protection, must be given importance in the production of sheep products. In order to achieve the conditions of production of quality sheep's milk in accordance with EU regulatory requirements, and mainly the number of microorganisms less than 1500 CFU / cm3, as well as other regulatory requirements, it is necessary to create appropriate veterinary conditions for ewes. To ensure 98% preservation of lambs, preventive measures should be taken during their weaning period. Young sheep should be vaccinated in time, lamb anemia prevents intramuscular injections of 3-4 ml of ferroglucin in the upper third of the neck of animals at the age of 8 days. The introduction of environmental requirements at different stages of implementation of modern technologies, the creation of farms adapted to EU regulations will be able to ensure not only economic viability, but also environmental and social responsibility of agribusiness in Ukraine.

Key words: lamb, safety, veterinary and sanitary requirements, sheep  breeding, sheep, wool, zoo hygiene, ecology, sheep milk, quality of sheep products.

 

УДК

ОБОБЩЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОВЦЕФЕРМ СОГЛАСНО НОРМАТИВАМ ЕС

В. Смоляр, канд. с.-х. наук, smolyarvi@ukr.net, https://orcid.org/0000-0002-9648-119X

Т. Цема, https://orcid.org/0000-0003-0596-2324

Ю. Тютюнник, https://orcid.org/0000-0002-6679-3328

ГНУ «УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого»

Аннотация

Цель исследований - обобщить ветеринарно-санитарные, экологические требования и требования безопасности для овцеферм с учетом нормативов ЕС для получения качественной продукции овцеводства.

Методы исследований. Аналитические исследования ветеринарно-санитарных, экологических и требований безопасности для овцеферм осуществлены методом обобщения имеющихся научных сообщений, в том числе нормативных требований ЕС, направленных на получение качественной продукции овцеводства.

Результаты исследований. По результатам аналитических исследований выполнен обзор ветеринарно-санитарных требований по направлениям: ветеринарно-санитарные требования при проектировании и сооружении овцеферм; ветеринарно-санитарная защита животных; дезинфекция, дератизация, дезинсекция; общие принципы профилактики болезней у овец. При разработке технического задания на проектирование овцеводческих предприятий в основу ветеринарно-санитарных требований должны быть положены требования по обеспечению надежной защиты от возможного занесения инфекций, соблюдение санитарно-гигиенических параметров, технологии производства продукции, правил комплектования стада, охраны биосферы. Практика показывает, что в процессе интенсификации использования животных увеличивается количество их заболеваний, которые, как правило, связаны с нарушением обмена веществ в организмах овец, действием стресс-факторов, несоблюдением параметров микроклимата и правил кормления животных.

Выводы. Овцеводству характерны физические, химические, биологические и психофизические вредные и опасные производственные факторы. При производстве продукции овцеводства важное значение нужно придавать соблюдению требований безопасности, в том числе противопожарной защиты. Для достижения условий производства качественного овечьего молока в соответствии с нормативными требованиями ЕС, а главное количества микроорганизмов меньше  1500 КУЕ / см3, а также других нормативных требований, нужно создать надлежащие ветеринарно-санитарные условия содержания для овцематок. Для обеспечения 98 % сохранности ягнят нужно проводить профилактические мероприятия в их подсосный период. Нужно вовремя проводить вакцинацию молодняка овец, анемию ягнят предотвращают внутримышечные введения 3-4 мл фероглюкина в области верхней трети шеи животных в возрасте  8 суток. Введение экологических требований на различных этапах внедрения современных технологий, создания ферм адаптированных к нормативным требованиям ЕС сможет обеспечить не только экономическую жизнеспособность, но и экологическую и социальную ответственность аграрного бизнеса в Украине.

Ключевые слова: баранина, безопасность, ветеринарно-санитарные требования, овцеводство, овцы, шерсть, зоогигиена, экология, молоко овечье, качество продукции овцеводства.

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта