смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
ndipvt@ukr.net

ХХІІ Міжнародна наукова конференція

ОГЛЯД І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ВІВЧАРСТВА

УДК

 

Кравчук В., д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААН України, https://orcid.org/0000-0003-2196-4960

Бабинець Т., канд. екон. наук, https://orcid.org/0000-0001-9859-9434 

Постельга С., https://orcid.org/0000-0003-1563-3137 

Смоляр В., канд. с.-г. наук, https://orcid.org/0000-0002-9648-119X  smolyarvi@ukr.net,

ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

Анотація

Мета досліджень – систематизувати фактори, які впливають на якість продукції вівчарства, для подальшої адаптації  зоотехнічних вимог України до нормативів ЄС.

Методи досліджень. Фактори, які впливають на якість продукції вівчарства (баранини, молока овечого, вовни), систематизували, узагальнюючи багаторічні дослідження в галузі.

Результати досліджень. Систематизуючи фактори, які впливають на якість продукції вівчарства, виділили такі основні елементи системи: зоогігієна, корми, вода, повітря, зооветзаходи, первинна обробка продукції, умови постачання продукції на переробні підприємства. Поєднання цих елементів надає системі особливих властивостей. У виробництві якісної продукції вівчарства провідна роль належить зоогігієні, яка поєднує здоров’я овець, умови утримання і догляду, санітарний стан у вівчарні, доїння овець. На фізіологічний стан тварин впливають генетичні фактори і збудники інфекцій та їх взаємодія з довкіллям. Наслідком поширення інфекційних захворювань в отарах овець може бути понаднормативне скупчення тварин у вівчарнях. Для захисту та збереження тварин потрібно створити сприятливі умови, наближені до природних. Дотримання розмірів технологічних площ для утримання овець різних статевих та вікових груп, адаптованих до нормативів ЄС, є чи не основною вимогою до створення вівцеферм. Відповідно до нормативів ЄС для молочних вівцеферм передбачені такі вимоги: ширина траншеї для оператора – 1,5-2,0 м, глибина – 1,1 м; довжина доїльного станка з годівницею для концентрованих кормів – 1,0-1,2 м, ширина – 0,4 м; висота огородження доїльного станка – 0,9-1,1 м; відстань між вівцематками в доїльному станку  30-40 см; площа приміщення молочного відділення 8-20 м2; відстань від стіни до охолоджувача молока 0,8-1,0 м; необхідна площа побутових приміщень – 8-16 м2. Відповідно до нормативних вимог ЄС кількість мікроорганізмів в овечому молоці повинна бути менше 1500 тис. КУО/см³. Згідно з нормативами ЄС, кормів роздають вівцям щонайменше два рази на день, ягнят годують 5 разів на день. Для випоювання ягнят допускається використовувати замінники незбираного молока, які за якістю відповідають нормативним вимогам ЄС. Відповідно до нормативів ЄС під час виробництва якісної баранини доцільно використовувати систему відгодівлі молодняка овець до вагової категорії 25-40 кг у живій масі. Узагальнені нормативи ЄС щодо мікроклімату у вівчарнях такі: температура повітря 0-22 °С, відносна вологість повітря 50-80 %, швидкість руху повітря 0,2-0,3 м/с, максимальний рівень NH3 – 20 ppm (проміле); СО2 – 3000 ppm; H2S – 0,5 ppm у повітрі вівчарні, максимально допустима концентрація пилу у вівчарнях 10 мг/м3. Освітленість у вівчарнях повинна бути 15-40 лк протягом дня. Обєм приміщення у розрахунку на одну вівцематку повинен бути 6 м3. Важливо сформувати зелений пояс навколо вівчарні – це найприродніший з усіх захисних заходів, заснованих на фундаментальних принципах органічного виробництва якісної продукції вівчарства. Для підтримання належного санітарного стану на вівцефермах і створення сприятливих умов утримання тварин, згідно з нормативами ЄС, для підстилки рекомендується вносити 0,6-1,0 кг/гол. соломи на день.

Висновки. Під час аналітичних досліджень нами вперше систематизовані фактори, які впливають на якість продукції вівчарства, у тому числі з урахуванням нормативних вимог ЄС, які можуть бути корисними в процесі розроблення адаптованих до нормативів ЄС зоотехнічних вимог для виробництва  якісної баранини, молока овечого, вовни. Систематизуючи фактори, які впливають на якість продукції вівчарства, виділили такі основні елементи системи: зоогігієна, корми, вода, повітря, зооветзаходи, первинна обробка продукції, умови постачання продукції на переробні підприємства Загалом розроблена систематизація складається з 53 факторів, які мають вплив на якість продукції вівчарства.

Ключові слова: баранина, вівчарство, вівці, вовна, вода, зоогігієна, корми, молоко овече, повітря, систематизація, системний підхід, якість продукції вівчарства.

 

Читати повну версію статті

 

UDC

 

OVERVIEW AND SYSTEMATIZATION OF FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF SHEEP PRODUCTS

 

Kravchuk V., Dr. Tech. Sciences, prof., Corr. Member of National Academy of Sciences of Ukraine, https://orcid.org/0000-0003-2196-4960 

Babinets T., Cand. econom. of Sciences, https://orcid.org/0000-0001-9859-9434 

Postelga S., https://orcid.org/0000-0003-1563-3137 

Smolyar V., Cand. agr. Sciences, smolyarvi@ukr.net, https://orcid.org/0000-0002-9648-119X 

SSO «L. Pogorilyy UkrNDIPVT »

Summary

The purpose of research is to systematize the factors that affect the quality of sheep products, for further adaptation of zootechnical requirements of Ukraine to EU standards.

Research methods. Systematization of factors that affect the quality of sheep products, namely lamb, sheep's milk, wool is carried out by summarizing many years of research in the industry.

Research results. In the process of systematization of factors influencing the quality of sheep products, some basic elements of the system were identified, namely: zoohygiene, feed, water, air, pet measures, primary processing of products, conditions of delivery to processing plants, the combination of which gives the system special properties. In the process of production of quality sheep products, the leading role belongs to zoohygiene, which combines the following components: sheep health, housing and care conditions, sanitary condition in the sheep farm, sheep milking. The physiological state of animals is influenced by a number of factors, namely infectious agents, genetic factors that interact with the environment. As a result of the spread of infectious diseases in flocks of sheep may be accumulated over-maintenance of animals in sheep farms. When keeping sheep, it is necessary to create favorable conditions close to natural for the protection and preservation of animals. Observance of technological areas for keeping sheep of different sex and age groups, adapted to EU standards, is almost the main requirement when creating sheep farms. In accordance with EU regulations for dairy sheep farms, the following requirements are provided: trench width for the operator 1,5-2,0 m, depth – 1,1 m; length of the milking machine with a feeder for the concentrated forages 1,0-1,2 m, width - 0,4 m; height of a protection of the milking machine 0,9-1,1 m; the distance between ewes in the milking machine 30-40 cm; the area of the dairy department is 8-20 m2; distance from the wall to the milk cooler 0,8-1,0 m; the required area of living space is 8-16 m2. According to EU regulations, the number of microorganisms in sheep's milk must be less than 1500 thousand CUO/cm³. According to EU regulations, feed is distributed to sheep at least twice a day, and lambs must be fed 5 times a day. It is allowed to use whole milk substitutes for watering lambs, which meet the EU regulatory requirements in terms of quality. In accordance with EU regulations, during the production of quality lamb, it is advisable to use a system for fattening young sheep up to a weight category of 25-40 kg in live weight. The generalized EU standards for indicators that characterize the microclimate in sheep farms are as follows: air temperature 0-22 °C, relative humidity 50-80 %, air velocity 0,2-0,3 m / s, the maximum level of harmful gases in the air of sheep farms : NH3 -  20 ppm; CO2 - 3000 ppm; H2S – 0,5 ppm, the maximum allowable concentration of dust in sheep farms is 10 mg / m3. Lighting in sheep farms should be 15-40 lux during the day. The volume of the room per ewe should be 6 m3. It is important to form a green belt around the sheepfold - this is the most natural of all protective measures based on the fundamental principles of organic production of quality sheep products. In order to maintain proper sanitation on sheep farms and create favorable conditions for keeping animals, according to EU regulations, it is recommended to apply straw as litter for sheep in the amount of 0,6-1,0 kg / head. for one day.

Conclusions. During the analytical research we systematized for the first time the factors that affect the quality of sheep products, including EU regulations that can be useful in the development of adapted to EU standards zootechnical requirements for the production of quality lamb, sheep's milk, wool. During the systematization of factors that have a direct impact on the quality of sheep products, the main elements of the system were identified, namely: zoohygiene, feed, water, air, zoo measures, primary processing of products, conditions of supply of products to processing plants. In general, the developed systematization consists of 53 factors that affect the quality of sheep products.

Key words: lamb, sheep, sheep, wool, water, zoo hygiene, feed, sheep milk, air, systematization, quality of sheep production.

УДК

 

ОБЗОР И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ОВЦЕВОДСТВА

 

Кравчук В., д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААН Украины, https://orcid.org/0000-0003-2196-4960

Бабинец Т., канд. экон. наук, https://orcid.org/0000-0001-9859-9434 

Постельга С., https://orcid.org/0000-0003-1563-3137 

Смоляр В., канд. с.-х. наук, smolyarvi@ukr.net, https://orcid.org/0000-0002-9648-119X 

ГНУ «УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого»

Аннотация

Цель исследований - систематизировать факторы, влияющие на качество продукции овцеводства, для дальнейшей адаптации зоотехнических требований Украины к нормативам ЕС.

Методы исследований. Систематизацию факторов, влияющих на качество продукции овцеводства, а именно баранины, молока овечьего, шерсти осуществлена путем обобщения многолетних исследований в области.

Результаты исследований. В процессе систематизации факторов, влияющих на качество продукции овцеводства были выделены отдельные основные элементы системы, а именно: зоогигиена, корма, вода, воздух, зооветмероприятия, первичная обработка продукции, условия поставки продукции на перерабатывающие предприятия, сочетание которых придает системе особые свойства. В процессе производства качественной продукции овцеводства ведущая роль принадлежит зоогигиене, в которой объединены следующие составляющие: здоровье овец, условия содержания и ухода, санитарное состояние в овчарне, доение овец. На физиологическое состояние животных влияет ряд факторов, а именно возбудители инфекций, генетические факторы, которые находятся во взаимодействии с окружающей средой. Следствием распространения инфекционных заболеваний в стаде овец может быть скученное сверхнормативное содержание животных в овчарнях. Во время содержания овец нужно создать благоприятные условия, приближенные к естественным, для защиты и сохранности животных. Соблюдение технологических площадей для содержания овец разных половых и возрастных групп, адаптированных к нормативам ЕС, является едва ли не основным требованием при создании овцеферм. Согласно нормативам ЕС для молочных овцеферм предусмотрены следующие требования: ширина траншеи для оператора 1,5-2,0 м, глубина - 1,1 м; длина доильного станка с кормушкой для концентрированных кормов 1,0-1,2 м, ширина - 0,4 м; высота ограждения доильного станка 0,9-1,1 м; расстояние между овцематками в доильном станке 30-40 см; площадь помещения молочного отделения 8-20 м2; расстояние от стены до охладителя молока 0,8-1,0 м; необходимая площадь бытовых помещений 8-16 м2. В соответствии с нормативными требованиями ЕС количество микроорганизмов в овечьем молоке должна быть меньше     1500 тыс. КУЕ / см3. Согласно нормативам ЕС, раздачу кормов овцам осуществляют по меньшей мере два раза в день, кормление ягнят должно проходить 5 раз в день. Допускается для выпойки ягнят использовать заменители цельного молока, которые по качеству соответствуют нормативным требованиям ЕС. Согласно нормативам ЕС при производстве качественной баранины целесообразно использовать систему откорма молодняка овец до весовой категории 25-40 кг в живом весе. Обобщенные нормативы ЕС относительно показателей, характеризующих микроклимат в овчарнях следующие: температура воздуха 0-22 °С, относительная влажность воздуха 50-80 %, скорость движения воздуха 0,2-0,3 м/с, максимальный уровень вредных газов в воздухе овчарни: NH3 - 20 ppm (промилле) СО2 - 3000 ppm; H2S - 0,5 ppm, максимально допустимая концентрация пыли в овчарнях 10 мг/м3. Освещенность в овчарнях должна быть 15-40 лк в течение дня. Объем помещения в расчете на одну овцематку должен быть 6 м3. Важно сформировать зеленый пояс вокруг овчарни - это самый естественный из всех защитных мер, основанных на фундаментальных принципах органического производства качественной продукции овцеводства. Для поддержания надлежащего санитарного состояния на овцеферме и создания благоприятных условий содержания животных, согласно нормативам ЕС рекомендуется вносить солому в качестве подстилки для овец в количестве 0,6-1,0 кг/гол. в день.

Выводы. Во время аналитических исследований мы впервые систематизировали  факторы, влияющие на качество продукции овцеводства, в том числе с учетом нормативных требований ЕС, которые могут быть полезными при разработке адаптированных к нормативам ЕС зоотехнических требований для производства качественной баранины, молока овечьего, шерсти. Во время систематизации факторов, имеющих непосредственное влияние на качество продукции овцеводства были выделены основные элементы системы, а именно: зоогигиена, корма, вода, воздух, зооветмероприятия, первичная обработка продукции, условия поставки продукции на перерабатывающие предприятия. В целом же разработанная систематизация состоит из 53 факторов, влияющих на качество продукции овцеводства.

Ключевые слова: баранина, овцеводство, овцы, шерсть, вода, зоогигиена, корма, молоко овечье, воздух, систематизация, качество продукции овцеводства.

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать
Ми в соц.мережах

Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта