Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

ЕФЕКТИВНІ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ВИРОЩУВАННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО В УМОВАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

УДК

 

Климчук М., , моб. тел. +380965732357, E-mail: klumchyk63ma@ukr.net, код ORCID ID: 0000-0002-5484-8985

Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Анотація.

Метою роботи є оцінка комплексного впровадження ефективних техніко-технологічних рішень в технології підготовки ґрунту, системі живлення рослин та збирання насіння льону олійного.

Методи досліджень –  польовий, лабораторний, візуальний та порівняльно-розрахунковий.

Результати досліджень. У процесі досліджень визначався вплив систем обробітку ґрунту (традиційної, консервувальної і мульчувальної), застосування біопрепаратів та органо-мінеральних добрив у системі живлення та різних способів однофазного і роздільного збирання насіння на ефективність вирощування льону олійного в умовах Західного регіону України.

Прямі експлуатаційні витрати на реалізацію традиційної системи підготовки ґрунту склали 2197 грн./га, консервувальної – 2161 грн./га, і мульчувальної – 1550 грн./га. Біологічна врожайність льону олійний на ділянці з традиційним обробітком ґрунту становила 0,94 т/га, консервувальним – 1,01 т/га, мульчувальним – 1,05 т/га. Ефект від впровадження мульчувальної системи обробітку ґрунту порівняно з традиційною системою становить 1967 грн./га.

Застосування інтегрованої системи живлення рослин (позакореневе підживлення рослин біологічними препаратами і органо-мінеральними добривами на фоні мінерального живлення) забезпечило збільшення врожайності насіння на 21,4% порівняно з мінеральною системою живлення. Економічний ефект від внесення біопрепаратів і ОМД на фоні мінерального живлення – 2157 грн/га.

За результатами досліджень способів збирання встановлено, що технологією прямого комбайнування з використанням зернозбиральних комбайнів збирання та обмолочування насіння льону олійного проходить з найменшими втратами насіння (1,6 %) та затратами трудових і енергетичних ресурсів. Зернозбиральні комбайни скорочують терміни збирання, адже вони працюють з вищою продуктивністю порівняно з машинами, які використовуються в інших способах збирання насіння льону олійного.

Висновки. Упровадження ефективних технологій обробітку ґрунту, позакореневого підживлення рослин комплексом біопрепаратів, органо-мінеральних добрив, мікродобрив і вітамінів, комбайнового збирання насіння зменшує витрати та підвищити врожайність і ефективність вирощування льону олійного.

Ключові слова: дослідження,льон олійний, обробіток ґрунту, система живлення, збирання врожаю,врожайність, ефективність.

 

Читати повну версію статті

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОГО РЕГИОНА УКРАИНЫ

 

Климчук Н., , тел. +380965732357, E-mail: klumchyk63ma@ukr.net, код ORCID ID: 0000-0002-5484-8985

Львовский филиал УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого

 

Аннотация.

Целью работы является оценка комплексного внедрения эффективных технико-технологических решений в технологии подготовки почвы, системе питания растений и сбора семян льна масличного.

Методы исследований – полевой, лабораторный, визуальный и сравнительно-расчетный.

Результаты исследований. В процессе исследований определялось влияние систем обработки почвы (традиционной, консервирующих и мульчирующее), применение биопрепаратов и органо-минеральных удобрений в системе питания и различных способов однофазного и раздельного сбора семян на эффективность выращивания льна масличного в условиях Западного региона Украины.

Прямые эксплуатационные затраты на реализацию традиционной системы подготовки почвы составили 2197 грн./га, консервирующей – 2161 грн./га, и мульчирующей – 1550 грн./га. Биологическая урожайность льна масличный на участке с традиционной обработкой почвы составляла 0,94 т/га, консервирующей – 1,01 т/га, мульчирующей – 1,05 т/га. Эффект от внедрения мульчирующей системы обработки по сравнению с традиционной системой составляет 1967 грн./га.

Применение интегрированной системы питания растений (внекорневые подкормки растений биологическими препаратами и органо-минеральными удобрениями на фоне минерального питания) обеспечило увеличение урожайности семян на 21,4 % по сравнению с минеральной системой питания. Экономический эффект от внесения биопрепаратов и ОМУ на фоне минерального питания – 2157 грн./га.

По результатам исследований способов уборки установлено, что применение технологии прямого комбайнирования с использованием зерноуборочных комбайнов позволяет провести уборку и обмолот семян льна масличного с наименьшими потерями семян (1,6 %) и затратами трудовых и энергетических ресурсов. Зерноуборочные комбайны позволяют сократить сроки уборки, ведь они работают с высокой производительностью по сравнению с машинами, которые используются в других способах сбора семян льна масличного.

Выводы. Внедрение эффективных технологий обработки почвы, внекорневой подкормки растений комплексом биопрепаратов, органо-минеральных удобрений, микроудобрений и витаминов, комбайновой уборки семян позволяет уменьшить расходы и повысить урожайность и эффективность выращивания льна масличного.

Ключевые слова: исследование, лен масличный, обработка почвы, система питания, уборки урожая, урожайность, эффективность.

 

EFFECTIVE TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR OIL FLAX GROWING IN THE CONDITIONS OF THE WESTERN REGION OF UKRAINE

 

Klymchuk M., , mobile phone +380965732357, Email: klumchyk63ma@ukr.net, ORCID code: 0000-0002-5484-8985

L’viv branch of L. Pogorilyy UkrNDIPVT

 

Abstract.

The aim of the work is to evaluate the integrated implementation of effective technical and technological solutions in the technology of soil preparation, plant nutrition and harvesting of flax seeds.

Research methods: field, laboratory, visual and comparative calculation methods.

Research results. In the course of research the influence of tillage systems (traditional, canning and mulching), introduction of biologicals and organo-mineral fertilizers into the food system and different methods of single-phase and separate seed collection on the efficiency of oilseed cultivation in the Western region of Ukraine was determined.

Direct operating costs for the implementation of the traditional system of soil preparation amounted to 2197 UAH/ha, canning – 2161 UAH/ha, and mulching – 1550 UAH/ha. Biological yield of oilseed flax in the area with traditional tillage was 0,94 t/ha, canning – 1,01 t/ha, mulching – 1,05 t/ha. The effect of the introduction of a mulching system of tillage in comparison with traditional tillage is 1967 UAH/ha.

The use of an integrated plant nutrition system (foliar feeding of plants with biological preparations and organo-mineral fertilizers on the background of mineral nutrition) provided an increase in seed yield by 21.4% compared to the mineral nutrition system. The economic effect of the introduction of biological products and OMD on the background of mineral nutrition – 2157 UAH/ha.

According to the results of research of harvesting methods, it is established that the use of direct combining technology using combine harvesters allows harvesting and threshing of flax seeds with the lowest seed loss (1.6%) and labor and energy costs. Combine harvesters reduce the time of harvesting, because they work with higher productivity compared to machines used in other methods of harvesting oilseed flax.

Conclusions. The introduction of effective tillage technologies, foliar fertilization of plants with a complex of biological products, organo-mineral fertilizers, microfertilizers and vitamins, combine seed harvesting reduces costs and increases the yield and efficiency of growing flax.

Key words: research, oil flax, tillage, feeding system, harvesting, yield, efficiency.

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта