Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

Думич В., Львівська філія УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого, моб.тел. +380965098073, Email: v.dumich@i.ua,
код ORCID ID: 0000-0002-7813-5437

 

Анотація.

Мета досліджень – удосконалення системи живлення сої на основі застосування біопрепаратів і органо-мінеральних добрив, що дасть можливість поліпшити якість насіння, підвищити врожайність та ефективності вирощування сої в умовах Західного регіону України

Методи досліджень – польовий, лабораторний, візуальний та порівняльно-розрахунковий .

Умови та методика досліджень. Ґрунти дослідних ділянок – дерново-карбонатні, легкосуглинкові. Обробіток ґрунту на ділянках – традиційний. Під передпосівний обробіток ґрунту вносили мінеральні добрива Терногран (150 кг/га) і сульфат амонію (150 кг/га). Сівбу насіння проводили зернотуковою сівалкою СЗ-3,6 АСТРА. Норма висіву – 700 тис./га схожих насінин.

Дослідне поле було поділено на шість ділянок за варіантами внесення біопрепаратів Граундфікс, Органік-Баланс, біофунгіцидів МікоХелп та ФітоХелп, органо-мінеральних добрив ХелпРост бор та ХелпРост соя. Насіння сої було оброблено біоінокулянтом Різолайн  з біопротектором Різосейв та органо-мінеральним добривом ХелпРост насіння. Біологічні препарати вносились разом із засобами захисту рослин.

Результати досліджень: За результатами досліджень встановлено, що найбільшу висоту рослин сої –116,6 см, – зафіксовано на ділянці VІ, де було внесено ґрунтове біодобриво Граундфікс та проведено триразову обробку посівів біопрепаратами та органо-мінеральними добривами. На контролі висота рослин була на 7 см меншою і становила 109,6 см. На рослинах з ділянки VI відзначено і найбільшу кількість бобів на рослині та наявність зернин у бобі.

У період повної стиглості маса 1000 зерен сої на контролі становила 198 г, а на ділянках з внесеними біопрепаратами і ОМД – 204-212 г. Густота стеблостою сформувалась на контролі – 61,1 шт./м², а на ділянках із внесеними препаратами – від 61,7 до 62,2 шт./м².

Біологічна врожайність насіння сої на контролі склала 2,69 т/га, а на ділянках з внесеними препаратами – 2,84-3,23 т/га. Отже, приріст врожайності склав 0,15-0,54 т/га або 5,5-20,1 %.

Висновки. Застосування біопрепаратів для поліпшення живлення і захисту рослин сої поліпшило структурні показники врожаю та масу 1000 насінин. Економічний ефект від внесення препаратів був у межах від 580 до 3024 грн./га.

 

Ключові слова: дослідження, біопрепарати, соя, врожайність, ефективність.

 

Читати повну версію статті

 

ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ СОИ В ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ УКРАИНЫ

 

Думыч В., Львовский филиал УкрНИИПИТ им. Л. Погорилого, Email: v.dumich@i.ua, код ORCID ID: 0000-0002-7813-5437

Аннотация.

Цель исследований: совершенствование системы питания сои на основе применения биопрепаратов и органо-минеральных удобрений, что позволит улучшить качество семян, повысить урожайность и эффективности выращивания сои в условиях Западного региона Украины

Методы исследований: полевой, лабораторный, визуальный и сравнительно-расчетный метод.

Условия и методика исследований. Почвы опытных участков – дерново-карбонатные, легкосуглинистые. Обработка почвы на участках – традиционная. Под предпосевную обработку почвы вносили минеральные удобрения Терногран (150 кг/га) и сульфат аммония (150 кг/га). Сев семян проводили зернотуковых сеялкой СЗ-3,6 АСТРА. Норма высева – 700 тыс./га всхожих семян.

Опытное поле было разделено на шесть участков по вариантам внесения биопрепаратов Граундфикс, Органик-Баланс, биофунгицидов МикоХелп и ФитоХелп, органо-минеральных удобрений ХелпРост бор и ХелпРост соя. Семена сои было обработано биоинокулянтом Ризолайн с биопротекторами Ризосейв и органо-минеральным удобрением ХелпРост семян. Биологические препараты вносились вместе со средствами защиты растений.

Результаты исследований: По результатам исследований установлено, что наибольшую высоту растений сои – 116,6 см, – зафиксировано на участке VІ, где были внесены грунтовое биоудобрение Граундфикс и проведено трехкратную обработку посевов биопрепаратами и органо-минеральными удобрениями. На контроле высота стеблестоя была на 7 см ниже і равнялась 109,6 см. На растениях с участка VI отмечено и наибольшее количество бобов и наличие зерен в бобе.

В период полной спелости масса 1000 зерен сои на контроле составляла 198 г, а на участках с внесенными биопрепаратами и ОМУ – 204-212 г. Плотность стеблестоя сформировалась на контроле – 61,1 шт./м², а на участках с внесенными препаратами – в пределах от 61,7 до 62,2 шт./м².

Биологическая урожайность семян сои на контроле составила 2,69 т/га, а на участках с внесенными препаратами – 2,84-3,23 т/га. Прирост урожайности составил 0,15-0,54 т/га или 5,5-20,1%.

Выводы. Применение биопрепаратов в системе питания сои позволило улучшить структурные показатели урожая и массу 1000 семян.  Экономический эффект от внесения препаратов – 580 до 3024 грн./га.

Ключевые слова: исследование, биопрепараты, соя, урожайность, эффективность.

 

THE INFLUENCE OF BIOPREPARATIONS ON THE EFFICIENCY OF SOYBEAN GROWING IN THE WESTERN REGION OF UKRAINE

 

Dumych V., Lviv Branch of UkrNDIPVT them.
L. Pogorily, mob.tel. Email: v.dumich@i.ua, ORCID ID: 0000-0002-7813-5437

 

Summary.

The purpose of research: mprovement of soybean nutrition system based on the use of biological products and organo-mineral fertilizers, which will improve the quality of seeds, increase the yield and efficiency of soybean cultivation in the Western region of Ukraine

Research methods: field, laboratory, visual and comparative calculation method.

Research conditions and methodology. The research areas were characterized by sod-deep-carbonate light loam soils. Traditional tillage was carried out on the plots. Mineral fertilizers Ternogran (150 kg/ha) and ammonium sulfate (150 kg/ha) were applied for pre-sowing tillage. Seeds were sown with a grain fertilizer seeder SZ-3,6 ASTRA. The sowing rate is 150 kg/ha.

The experimental field was divided into six areas with different options for application of biologicals Groundfix, Organic-Balance, biofungicides MikoHelp and PhytoHelp, organo-mineral fertilizers HelpRost boron and HelpRost soybean. Soybean seeds were treated with Rhizoline bioinoculant with Rhizove bioprotector and HelpRost seed organo-mineral fertilizer. Biological drugs were introduced together with plant protection products.

Research results: According to the research results, the highest height of soybean plants, which was 116,6 cm, was recorded in section VI, where the soil biofertilizer Groundfix was applied and the crops were treated three times with biological products and organo-mineral fertilizers. In the control, the height of the stem was 7 cm lower and was equal to 109,6 cm. The plants from section VI showed the largest number of beans on the plant and the presence of grains in the bean.

During the period of full ripeness, the mass of 1000 soybean grains in the control was 198 g, and in areas with applied biological products and organo-mineral fertilizers – 204-212 g. The density of stems was formed in the control - 61.1 pcs./m2, and in areas with applied drugs - was in the range from 61.7 to 62.2 pcs./m².

The biological yield of soybean seeds in the control was 2,69 t/ha, and in areas with applied drugs – 2,84-3,23 t/ha. Thus, the increase in yield was 0,15-0,54 t/ha or 5,5% – 20,1%.

Conclusions. The use of biological products to improve the nutrition and protection of soybean plants has improved the structural yield and weight of 1000 seeds. The economic effect of the application of drugs ranged from 580 to 3024 UAH/ha.

 

Key words: research, biologicals, soybean, yield, efficiency.

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта