Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

Підземне крапельне зрошення. Технічне забезпечення та застосування

УДК 631.171

 

Сидоренко В., 098-104-14-18; sid_vladimir@ukr.net,

https://orcid.org/0000-0002-5988-2904    

Макаренко І., 066-661-10-04, makaro_o@meta.ua,

https://orcid.org/0000-0001-9809-1569

Мігальов А., 050-182-92-55; aamigalev@gmail.com,

https://orcid.org/0000-0002-9767-1737

Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім.. Л. Погорілого

 

Анотація.

Вступ. Одним з основних напрямків інтенсифікації с.-г. виробництва в умовах змін клімату та дефіциту вологи є зрошення. Тому в умовах дефіциту водних та енергетичних ресурсів правильним рішенням є впровадження технологій крапельного зрошення.

Новим трендом у зрошувальному землеробстві є підземний крапельний полив – крапельні системи SDI ( Subsurface Drip Irrigation). На сьогодні це ще новизна у технологіях зрошення для українських аграріїв і є одним з передових методів іригації, однак недостатньо ще досліджена.

Метою дослідження є оцінка та техніко-технологічна експертиза технології підземного крапельного рошення, визначення за результатами випробувань ефективності застосування мобільних пристроїв для підземного прокладання крапельних ліній.

Методи досліджень: теоретичні – аналіз досліджуваних інформаційних ресурсів, лабораторно-польові – проведення випробувань для одержання інформаційних даних.

Результати.

Підземне крапельне зрошення є різновидом наземного, у якому крапельні лінії розташовані під поверхнею ґрунту. Його використання має ряд переваг: тривалий термін експлуатації, практична відсутність поверхневого випаровування, економія поливної води.

Основна особливість такого зрошення – це подача води та підживлювальних речовин безпосередньо в кореневу зону, що сприяє підвищенню якості та кількості врожаю.

У 2017-2019 р.р. Південно-Українською філією були проведені випробування підземних систем SDI ізраїльської компанії «Netafim» та української ТОВ «Техносервіс». Система SDI складається з фільтростанції, вузла для внесення добрив, магістральних і розподільчих трубопроводів, крапельних ліній. Якісна фільтрація є одним з ключових аспектів - ступінь фільтрації не менше 120-200 меш, мінімальна товщина крапельної стрічки не менше 16 mil (0,4 мм).

Особливістю SDI є наявність промивних трубопроводів та вузлів промивки, що значно скорочує час і затрати на проведення технічного обслуговування.

Використання систем SDI повністю об’єднує та автоматизує технологічні процеси фільтрації, фертигації та промивання контролерами і датчиками, що набагато спрощує їх експлуатацію.

Найбільш трудомістким і складним процесом у монтажі систем SDI є прокладка крапельних ліній на визначеній глибині спеціальними машинами - мобільними трубоукладальниками.

У 2018 р. в Південно-Українській філії проходили їх випробування: «Титан 01/4» українського виробництва та ZACH 40-60-18, – ізраїльського.

Оцінювання агротехнологічних показників проводилося на прокладанні підземних крапельних ліній (стрічки марки «EOLOS GRANDE» з товщиною стінки 0,45 мм та «Dripnet PC AS 22250» – 0,63 мм).

Випробуваннями встановлено, що машини в агрегаті з відповідними тракторами забезпечують технологічний процес укладання крапельних ліній на заданій глибині із задовільними показниками якості та технологічності.

Висновки. Проведеними дослідженнями встановлені основні переваги крапельних систем SDI, визначені основні агротехнологічні показники складових обладнання – ступінь фільтрації поливної води (не менше 120-200 меш), товщина стінки та глибина закладання крапельних ліній (не менше 16 mil та 30-40 см відповідно), максимальна варіація потоку через емітери по довжині поливних блоків (не більше 10 %).

 За результатами випробувань пристроїв для підземного укладання крапельних ліній визначені основні показники їх якості роботи та  встановлено, що вони забезпечують технологічний процес укладання крапельних ліній на заданій глибині із задовільними показниками якості та технологічності, що відповідають вимогам, які висуваються до застосування технології підземного крапельного зрошення.

 

Ключові слова: крапельне зрошення, підземний полив, фільтростанція, товщина стінки крапельної стрічки, емітер, глибина закладки стрічки, промивний трубопровід.

 

Читати повну версію статті

 

Subsurface drip systems SDI. Technical support and application

 

Sidorenko V., 098-104-14-18; sid_vladimir@ukr.net, https: // ORCID ID 0000-0002-5988-2904
Makarenko I., 066-661-10-04, makaro_o@meta.ua, https: // ORCID ID 0000-0001-9809-1569
Migalyov A., 050-182-92-55; aamigalev@gmail.com, https: // ORCID ID 0000-0002-9767-1737

South-Ukrainian branch of L. Pogorіlyy UkrNDIPVT

 

Abstract.

Introduction.  One of the main directions of intensification of agriculture production in the face of climate change and moisture shortages is irrigation. Therefore, in conditions of shortage of water and energy resources, the right solution is the introduction of drip irrigation technologies.
A new trend in irrigated agriculture is subsurface
drip irrigation - drip systems SDI (Subsurface Drip Irrigation). Today it is still a novelty in irrigation technologies for Ukrainian farmers and is one of the advanced methods of irrigation, but it is still insufficiently studied.
    The purpose of the study is to evaluate, technical and technological examination of the technology of subsurface drip irrigation, to determine the effectiveness of the use of mobile devices for underground laying of drip lines.

Research methods: theoretical - analysis of the studied information resources, laboratory-field - tests to obtain information data.
     Results. Subsurface drip irrigation is a type of aboveground, in which drip lines are located below the soil surface. Its use has a number of advantages: long service life, practical absence of surface evaporation, economy of irrigation water.
  The main feature - allows you to accurately supply water and nutrients directly to the root zone, which improves the quality and quantity of the crop.

In 2017-2019 The South Ukrainian branch conducted tests of underground SDI systems of the Israeli company "Netafim" and the Ukrainian LLC "Technoservice"
The SDI system consists of a filter station, a unit for applying fertilizers, main and distribution pipelines, drip lines. Quality filtration is one of the key aspects - the degree of filtration is not less than 120-200 mesh. The minimum thickness of the drip tape is not less than 16 mil (0.4 mm).
A feature of SDI is the presence of flushing pipes and flushing units, which significantly reduces the time and cost of maintenance.
The use of SDI systems allows you to fully integrate and automate the processes of filtration, fertigation and washing with controllers and sensors, which greatly simplifies their operation.
The most time-consuming and complex process in the installation of SDI systems is the laying of drip lines at a certain depth. It is carried out with the help of special machines - mobile pipelayers.
In 2018, the South Ukrainian branch held their tests: "Titan 01/4" made in Ukraine and ZACH 40-60-18, Israeli.
Assessment of agro-technological indicators was carried out on the laying of subsurface drip lines (tape brand "EOLOS GRANDE" with a wall thickness of 0.45 mm and "Dripnet PC AS 22250" - 0.63 mm).
According to the test results, it is established that the machines in the unit with appropriate tractors provide the technological process of laying drip lines at a given depth with satisfactory indicators of quality and manufacturability.
      Conclusions. The research established the main advantages of SDI drip systems, determined the main agro-technological indicators of equipment components - the degree of filtration of irrigation water (not less than 120-200 mesh), wall thickness and depth of laying drip lines (not less than 16 mil and 30-40 cm, respectively), maximum variation of the flow through the emitters along the length of the irrigation blocks (not more than 10%).  

   According to the results of tests of devices for subsurface laying of drip lines, the main indicators of their quality of work are determined and it is established that they provide technological process of laying drip lines at a given depth with satisfactory quality and manufacturability indicators that meet the requirements of underground drip irrigation technology.

Key words: drip irrigation, subsurface irrigation, filter station, drip tape thickness, emitter, tape bookmark depth, flushing pipeline

 

Подземные капельные системы SDI. Техническое обеспечение и применение

 

Сидоренко В., 098-104-14-18; sid_vladimir@ukr.net, https://ORCID ID 0000-0002-5988-2904

Макаренко І., 066-661-10-04, makaro_o@meta.ua, https:// ORCID ID 0000-0001-9809-1569

Мигалев А., 050-182-92-55; aamigalev@gmail.com , https:// ORCID ID 0000-0002-9767-1737

Южно-Украинский филиал УкрНДИПИТ им. Л. Погорелого


Аннотация.
Введение.
Одним из основных направлений интенсификации с.-х. производства в условиях изменений климата и дефицита влаги является орошение. Поэтому в условиях дефицита водных и энергетических ресурсов правильным решением является внедрение технологий капельного орошения.
Новым трендом в оросительном земледелии есть подземный капельный полив - капельные системы SDI (Subsurface Drip Irrigation). На сегодня это еще новизна в технологиях орошения для украинских аграриев и является одним из передовых методов ирригации, однако недостаточно еще исследована.
Целью исследования является оценка и технико-технологическая экспертиза технологии подземного капельного орошения, определение по результатам испытаний эффективности применения мобильных устройств для подземной прокладки капельных линий

Методы исследований: теоретические - анализ исследуемых информационных ресурсов, лабораторно-полевые - проведение испытаний с целью получения информационных данных.
Результаты.
Подземное капельное орошение является разновидностью наземного, при котором капельные линии расположены под поверхностью почвы. Его использование имеет ряд преимуществ: длительный срок эксплуатации, практическое отсутствие поверхностного испарения, экономия поливной воды.
  Основная особенность такого орошения – внесение воды, подпитывающих веществ непосредственно в корневую зону, что способствует повышению качества и количества урожая.
В 2017-2019 г.г. Южно-Украинской филиалом были проведены испытания подземных систем SDI израильской компании «Netafim» и украинского ООО «Техносервис»

Система SDI состоит из фильтростанции, узла для внесения удобрений, магистральных и распределительных трубопроводов, капельных линий. Качественная фильтрация является одним из ключевых аспектов - степень фильтрации не менее 120-200 меш. Минимальная толщина капельной ленты не менее 16 mil (0,4 мм).
Особенностью SDI является наличие промывных трубопроводов и узлов промывки, что значительно сокращает время и затраты на проведение ТО.
Использование систем SDI позволяет полностью объединить и автоматизировать технологические процессы фильтрации, фертигации и промывки с помощью контроллеров и датчиков, намного упрощает их эксплуатацию.
Наиболее трудоемким и сложным процессом при монтаже систем SDI является прокладка капельных линий на определенной глубине. Она осуществляется с помощью специальных машин - мобильных трубоукладчиков.
В 2018 в Южно-Украинском филиале проходили их испытания: «Титан 01/4» украинского производства и ZACH 40-60-18, израильского.
Определение агротехнологических показателей проводилось на прокладке подземных капельных линий (ленты марки «EOLOS GRANDE» с толщиной стенки 0,45 мм и «Dripnet PC AS 22250» - 0,63 мм).
По результатам испытаний установлено, что машины в агрегате с соответствующими тракторами обеспечивают технологический процесс укладки капельных линий на заданной глубине с удовлетворительными показателями качества и технологичности.
Выводы. Проведенными исследованиями установлены основные преимущества капельных систем SDI, определены основные агротехнологические показатели составляющих оборудования - степень фильтрации поливной воды (не менее 120-200 меш), толщина стенки и глубина заложения капельных линий (не менее 16 mil и 30-40 см соответственно), максимальная вариация потока через эмиттеры по длине поливных блоков (не более
10%).

 По результатам испытаний устройств для подземной укладки капельных линий определены основные показатели их качества работы и установлено, что они обеспечивают технологический процесс укладки капельных линий на заданной глубине с удовлетворительными показателями качества и технологичности, соответствующие требованиям, предъявляемым при применении технологии подземного капельного орошения.

Ключевые слова: капельное орошение, подземный полив, фильтростанция, толщина стенки капельной ленты, эмиттер, глубина закладки ленты, промывочный трубопровод

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта