Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

Визначення фактичної ширини обробленої пестицидами смуги при різній висоті польоту сільськогосподарських БПЛА

 

 Любченко С., 0674255377, lubchenko65@ukr.net   https://orcid.org/0000-0002-5150-8651

Читаєв Д., https://orcid.org/0000-0003-4180-5393

 ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

 

Анотація

Мета досліджень. Дослідити виконання технологічного процесу обприскувача, змонтованого на безпілотному літальному апараті (БПЛА), запропонувати метод визначення ширини обробленої смуги та визначити оптимальні. точки зору якості виконання технологічного процесу. висоту польоту БПЛА та ширину обробленої смуги. 

Методи досліджень: теоретичні - аналіз літературних джерел, довідкової літератури; експериментальні - польові випробування з відповідним вимірюванням показників якості роботи; аналітичні - аналіз результатів випробувань і розрахунок оптимальних параметрів робочого процесу.

Результати дослідження. Процеси, що проходять при внесенні пестицидів авіаційним методом відрізняються від традиційних наземних способів внесення. Однією з особливостей авіаційного методу є непостійна ширина обробленої смуги, яка може варіювати під впливом ряду причин, зокрема висоти польоту БПЛА відносно оброблюваної поверхні. За результатами оцінки характеру осадження крапель під час роботи авіаційного обприскувача на різних висотах методом імітаційного моделювання розраховані максимальні ширини робочого захоплення  БПЛА за яких рівномірність розподілу активної речовини по полі відповідає встановленим вимогам.

Висновки. Розподіл робочої рідини в поперечному перерізі обробленої смуги нерівномірний і має вигляд одновершинної кривої. По маршрутній лінії відкладення крапель робочої рідини – максимальне та знижується до країв смуги.

Висота польоту мало впливає на медіанно-масовий діаметр осілих крапель, проте істотно впливає на кількість та характер їх осідання. Зі зростанням висоти з 0,7 м до 2,3 м крива, яка описує характер розподілу крапель стає пологішою і на висоті 2,3 м утворює плато, що свідчить про зростання рівномірності розподілу крапель.

За результатами досліджень розрахункова максимальна ширина робочого захоплення,за якої якість виконання технологічного процесу відповідає встановленим вимогам, становить 245 см на висоті польоту БПЛА 230 см від оброблюваної поверхні.

 

Ключові слова: безпілотний літальний апарат, авіаційний метод, висота польоту, робоча ширина захоплення, нерівномірність розподілу робочої рідини.

 

Читати повну версію статті

 

Determination of the actual width of the pesticide-treated strip at different flight altitudes of agricultural UAVs

 

Lyubchenko S., Ukr NDIPVT im. L. Pogoriloho, 0674255377, lubchenko65@ukr.net

Chitaev D., Ukr NDIPVT im. L. Pogoriloho,

Abstract

         The purpose of research is the exploration of the performance of the process of the sprayer installed on the unmanned aerial vehicle (UAV), to propose a method for determining the width of the treated strip and to determine the optimum parameters of the technological process for the UAV such as flight altitude and the width of the treated strip.

Methods of research: theoretical consists of analysis of literary sources, reference literature; experimental consists of field tests with appropriate measurements of quality of work; analytical consists of analysis of test results and calculation of optimal parameters of the work process.

Research results. The processes undergoing the introduction of pesticides by aviation methods are different from traditional land-based methods of introduction. One of the features of the aviation method is the inconsistent width of the treated strip, which may vary due to a number of reasons, including the flight speed of the UAV relative to the surface to be treated. The simulation model calculates the maximum widths of the UAV's occupancy when the uniformity of the distribution of the active substance in the field meets the established requirements according to the results of the estimation of the nature of the deposition of droplets at the operation of the aviation sprayer at different heights.

Conclusions. The distribution of the working fluid in the cross-section of the treated strip is uneven and has the form of a single-span curve. The number of drops is maximal on the route line, and lowered to the edges of the strip.
         The height of the flight has little effect to the median-mass diameter of settled drops but has significantly affects to their number and nature of their subsidence. The curve describing the nature of the distribution of droplets becomes more flat with a growing of flying height from 0.7 meters up to 2.3 meters and at an altitude of 2.3 meters the curve forms a plateau indicating an increase in the equability of the distribution of droplets.

According to the results of the research, the maximum width of the work strip, in which the quality of the process is in accordance with the requirements, is 245 centimeters at a flight height of UAV of 230 centimeters from the treated surface.

Key words: unmanned aerial vehicle, aviation method, flight height, working width of capture, uneven distribution of working fluid.

 

Определение фактической ширины обработанной пестицидами полосы при разной высоте полета сельскохозяйственных БПЛА

 

Любченко С., Укр НДИПВТ им. Л. Погорелого, 0674255377, lubchenko65@ukr.net

Читаев Д., Укр НДИПВТ им. Л. Погорелого

 

Аннотация

Цель исследований – изучить работу технологического процесса опрыскивателя, построенного на основе беспилотного летательного аппарата (БПЛА), предложить метод определения ширины обработанной полосы и определить оптимальные с точки зрения качества выполнения технологического процесса высоту полета БПЛА и ширину обрабатываемой полосы

Методы исследований: теоретические - анализ литературных источников, справочной литературы; экспериментальные - полевые испытания с соответствующим измерением показателей качества работы; аналитические - анализ результатов испытаний и расчет оптимальных параметров рабочего процесса.

Результаты исследования. Процессы, проходящие при внесении пестицидов авиационным методом отличаются от традиционных наземных способов внесения. Одной из особенностей авиационного метода является непостоянная ширина обрабатываемой полосы, которая может варьировать под влиянием ряда причин, в частности высоты полета БПЛА относительно обрабатываемой поверхности. По результатам оценки характера осаждения капель при работе авиационного опрыскивателя на различных высотах методом имитационного моделирования рассчитаны максимальные ширины рабочего захвата БПЛА при которых равномерность распределения действующего вещества по полю соответствует установленным требованиям.

Выводы. Распределение рабочей жидкости в поперечном сечении обработанной полосы неравномерно и имеет вид одновершинной кривой. Вдоль маршрутной линии распределение капель рабочей жидкости максимально и снижается к краям полосы.

Высота полета мало влияет на медианно-массовый диаметр оселых капель однако существенно влияет на их количество и характер осадки. С ростом высоты с 0,7 м до 2,3 м кривая, описывающая характер распределения капель становится более пологой и на высоте 2,3 м образует плато, что свидетельствует о росте равномерности распределения капель.
По результатам исследований расчетная максимальная ширина рабочего захвата, при которой качество выполнения технологического процесса соответствует установленным требованиям, составляет 245 см при высоте полета БПЛА 230 см от обрабатываемой поверхности.

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, авиационный метод, высота полета, рабочая ширина захвата, неравномерность распределения рабочей жидкости.

 

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта