Читання RSS стрічки
 1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ ЗЕРНОВИХ СІВОЗМІН ТА СМУГОВОГО ОБРОБІТКУ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН

УДК

 

Шустік Л., канд. техн. наук, ст. наук. співроб.,e-mail: shustik@ukr.net,

https://orcid.org/0000-0003-2413-935X

Нілова Н., ст. н. с., e-mail: nilova-n@ukr.net, https://orcid.org/0000-0001-5514-2338

Степченко С., ст. н. с., https://orcid.org/0000-0003-2808-9644

Сидоренко С., н. с., https://orsid.org/0000-0001-5046-117X

Громадська В., ст. наук. с. orsid.org/0000-0001-5586-4760  

УкрНДІПВТ  ім. Л. Погорілого

 

Анотація. У статті викладена стратегія удосконалення та інновації структури посівних площ з урахуванням сучасних реалій кліматичних змін; встановлено, що високопродуктивними й екологічними є 3-пільні зернові сівозміни із насиченням зернобобовими та просапними культурами, узагальнені їхні техніко-економічні переваги.

Метою досліджень було обґрунтувати доцільність та методи реалізації технології смугового обробітку ґрунту в короткоротаційній зерновій сівозміні та визначити її ефективність.

Методи досліджень: аналітичний; лабораторно-польовий, статистичний, розрахунковий за методиками Б. А. Доспєхова [1] і загальноприйнятими агрономічними та економічними методиками.

Результати. Обґрунтовані перспективи короткоротаційної сівозміни в умовах зміни клімату та доцільність її впровадження в ґрунтово-кліматичній зоні Лісостепу України на прикладі вирощування кукурудзи і сої. Акцентовано увагу на джерелах ефективності та викладені основні рекомендації щодо комплексів машин для ресурсоощадних технологій вирощування зернових культур у фермерських господарствах малого і середнього рівнів.

Висновки.

 1. Аналіз ресурсоощадних технологій вирощування кукурудзи та сої визначив смуговий обробіток ґрунту як перспективний.
 2. Встановлено, що смуговий обробіток ґрунту має перевагу в накопиченні та збереженні вологи в порівнянні з традиційним обробітком, що є актуальним в умовах зміни клімату.
 3. Урожайність зерна кукурудзи на смуговому обробітку з пунктирним і шаховим способом сівби переважає аналогічний показник на оранці на (22…27) % вище Контролю – без добрив; на (8…13) % – із внесенням добрив).
 4. Використання смугового обробітку порівняно з традиційною оранкою знижує затрати праці майже на 40 %, витрати палива на 50 %, прямі експлуатаційні витрати на (24…29) % та загалом прогнозує зниження собівартості зерна.
 5. Смуговий обробіток – енергоощадний агротехнічний прийом, ефективність якого досягається поєднанням таких чинників: зменшенням витрат на обробіток ґрунту; використанням ефективної дії локально розміщених добрив; волого- та теплоутримувальної дії поверхневого шару рослинних решток; демпферного ефекту вологозабезпечення кореневої системи сходів завдяки міграції води в смуговому та міжсмуговому просторі.

Ключові слова: короткоротаційна сівозміна, смуговий обробіток, оранка, пунктирна і шахова сівба, продуктивність, урожайність, джерела ефективності.

 

Читати повну версію статті

 

УДК

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ короткоротационных ЗЕРНОВЫХ севооборотов И полосового возделывания

В современных реалиях КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

 

Шустик Л., канд. техн. наук, ст. науч. сотр., e-mail: shustik@ukr.net, https://orcid.org/0000-0003-2413-935X

Нилова Н., ст. н. с., e-mail: nilova-n@ukr.net, https://orcid.org/0000-0001-5514-2338

Степченко С., ст. н. с., https://orcid.org/0000-0003-2808-9644

Сидоренко С., н. с., https://orsid.org/0000-0001-5046-117X

Громадська В. .,ст.. наук. с. orsid.org 0000 0001 5586 4760

УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого

 

Аннотация. Изложена стратегия усовершенствования и инновации структуры посевных площадей с учетом современных реалий климатических изменений; установлено, что высокопроизводительными и экологическими являются 3-польные зерновые севообороты с насыщением зернобобовыми и пропашными культурами, обобщены их технико-экономические преимущества.

Целью исследований было обосновать целесообразность и методы реализации технологии полосовой обработки почвы в короткоротационном зерновом севообороте и определить ее эффективность.

         Методы исследований: аналитический; лабораторно-полевой, статистический, расчетный по методикам Б.А. Доспехова [1] и общепринятым агрономическим и экономическим методикам.

Результаты. Обоснованы перспективы короткоротационного севооборота в условиях изменения климата и целесообразность его внедрения в почвенно-климатической зоне Лесостепи Украины на примере выращивания кукурузы и сои. Акцентировано внимание на источниках эффективности и изложены основные рекомендации по комплексам машин для ресурсосберегающих технологий выращивания зерновых культур в фермерских хозяйствах малого и среднего уровней.

Выводы.

 1. Анализ ресурсосберегающих технологий выращивания кукурузы и сои определил полосовое возделывание как перспективное.
 2. Установлено, что полосовое возделывание почвы обладает преимуществом в накоплении и сохранении влаги по сравнению с традиционной обработкой, что является актуальным в условиях изменения климата.
 3. Урожайность зерна кукурузы на полосовом возделывании при пунктирном и шахматном способах сева превышает аналогичный показатель на пахоте (на 22…27) % выше Контроля – без удобрений; на (8…13) % – с внесением удобрений.
 4. Использование полосового возделывания по сравнению с традиционной пахотой существенно снижает затраты труда почти на 40 %, затраты топлива почти на 50 %, прямые эксплуатационные затраты на 24…29) % и в целом прогнозирует снижение себестоимости зерна.
 5. Полосовое возделывание – энергосберегающий агротехнический прием, эффективность которого достигается сочетанием таких факторов: уменьшением затрат на обработку почвы; использованием эффективного действия локально распределенных удобрений; влаго- и теплоудерживающего действия верхнего шара растительных остатков; демпферного эффекта влагообеспечения корневой системы всходов за счет миграции воды в полосовом и межполосовом пространстве.

         Ключевые слова: короткоротационный севооборот, полосовое возделывание, пахота, пунктирный и шахматный сев, производительность, урожайность, источники эффективности.

 

UDC

 

THE PRODUCTIVITY OF SHORT CROP ROTATION AND STRIP-TILL IN MODERN REALITIES OF CLIMATE CHANGE

 

Shustik L., Cand. tech. Sciences, Art. Sciences. Coll., e-mail: shustik@ukr.net,

https://orcid.org/0000-0003-2413-935X

Nilova N., е-mail: nilova-n@ukr.net, https://orcid.org/0000-0001-5514-2338

Stepchenko S., https://orcid.org/0000-0003-2808-9644

Sidorenko S., https://orsid.org/0000-0001-5046-117X

Громадська В. .,ст. наук. с.  orsid.org 0000 0001 5586 4760

UkrNIIPVT them. L. Pogorely

 

Abstract. The strategy of improvement and innovation of the structure of sown areas taking into account modern realities of climate change is stated; it is established that 3-field grain crop rotations with saturation of legumes and row crops are highly productive and ecological, their technical and economic advantages are generalized.

The purpose research was to substantiate the feasibility and methods of implementing the technology of strip tillage in short grain crop rotation and determine its effectiveness.

Research methods: analytical; laboratory and field, statistical, calculated according to the methods of BA Dospekhov [1] and generally accepted agronomic and economic methods.

Results. Prospects of short crop rotation in the conditions of climate change and expediency of its introduction in the soil-climatic zone of the Forest-Steppe of Ukraine on the example of cultivation of corn and soybeans are substantiated. Emphasis is placed on the sources of efficiency and the main recommendations for complexes of machines for resource-saving technologies for growing grain crops in small and medium-sized farms.

Conclusions.

 1. Analysis of resource-saving technologies for growing corn and soybeans identified strip tillage as promising.
 2. It is established that strip tillage has an advantage in the accumulation and preservation of moisture compared to traditional tillage, which is relevant in climate change.
 3. Yield of corn grain on strip till with dotted and checkrow method of sowing exceeds the similar indicator on plowing by (22… 27)% above Control - without fertilizers; by (8… 13)% - with the application of fertilizers).
  4. The use of strip tillage compared to traditional plowing reduces labor costs by almost 40 %, fuel costs by 50%, direct operating costs by (24… 29)% and generally predicts a reduction in grain costs.
 4. Strip tillage - energy-saving agronomic technique, the effectiveness of which is achieved by a combination of the following factors: reducing the cost of tillage; using the effective action of locally applied fertilizers; moisture and heat retaining action of the surface layer of plant residues; damping effect of moisture supply of the root system of seedlings due to water migration in the strip and inter-strip space.

Key words: short-rotation crop rotation, strip tillage, plowing, dotted and checkerboard sowing, productivity, yield, sources of efficiency.

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
 • Анализ сайта
 • Анализ сайта
  Яндекс.Метрика
 • Анализ сайта