Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

ДО ПИТАННЯ АДАПТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ

УДК 631.343:631.55

Новохацький М., канд. с.-г. наук, доцент,

novokhatskyi@ukr.ne

https://orcid.org/0000-0003-3635-1761 

Сердюченко Н., канд. геогр. наук, Тел.: +380964338660

poljuljach@ukr.net https://orcid.org/0000-0002-0361-8215 

Бондаренко О., завідувач відділу, akro18@ukr.nethttps://orcid.org/0000-0001-9456-6715

Клочай О., oksana.gants@gmail.com  https://orcid.org/0000-0001-8735-2209 ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

 

Анотація

Внаслідок кліматичних змін на орних землях України слід очікувати підвищення дефіциту доступної для рослин вологи у ґрунті. Тому актуальним є пошук нових агротехнологічних рішень для адаптування технологій вирощування сільськогосподарських культур до умов зміни клімату та раціонального використання ґрунтової вологи. Одним із таких рішень може бути мульчування посівів прозорим поліетиленом, піддатливим біологічному розкладанню. Такий агротехнологічний підхід підвищує рівень продуктивної вологи під посівами, а  також урожайність.

Метою роботи є висвітлення результатів досліджень нового агротехнологічного рішення (мульчування посівів плівкою, піддатливою біологічному розкладанню) для вирощування кукурудзи та соняшника в умовах нестабільного зволоження та варіабельності температур характерних для сучасних змін клімату в Україні.

Методи. Під час виконання досліджень використовувалися загальнонаукові (гіпотеза, експеримент, спостереження) та спеціальні (польовий дослід, морфологічний аналіз) методи.

Результати. Досліди з вирощування кукурудзи зернової та соняшника під екоплівкою проводилися впродовж 2018 року на дослідному полігоні УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, який відноситься до зони Лісостепу України. Схема дослідів включала такі фактори:спосіб сівби (з екоплівкою, без плівки (контроль)) та культура (кукурудза, соняшник). Результати досліду показали, що застосування екоплівки спричиняло збільшення запасів продуктивної вологи в ґрунті, зростання висоти рослин, їх маси та кількості сформованих листків. Для соняшника середня висота рослин, діаметр і маса корзинки та маса зерна з однієї корзинки були більшими на варіантах із використанням екоплівки, що стало причиною формування вищої біологічної врожайності (приріст становив 15,0%). Біологічна врожайність кукурудзи з використанням екоплівки склала 13,3 т/га і перевищувала показник контрольного варіанта (11,6 т/га) на 1,7 т/га (14,7%).

Висновки. Результати проведеного досліду показали, що плівка для мульчування сприяла підвищенню врожайності досліджуваних культур, перешкоджаючи швидкому випаровуванню вологи з ґрунту і покращуючи мікроклімат в зоні посадок, що, на думку авторів, надзвичайно важливо в контексті сучасних змін клімату та загострення екстремальності погодних умов.

Ключові слова: зміни клімату, кукурудза зернова, соняшник, мульчувальне покриття, екоплівка, агрометеорологічні умови, урожайність.

 

Читати повну версію статті

 

К ВОПРОСУ АДАПТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

 

Новохацкий М., канд. сельскохозяйственных наук, доцент,

novokhatskyi@ukr.ne

https://orcid.org/0000-0003-3635-1761

Сердюченко Н., канд. геогр. наук,

poljuljach@ukr.net

https://orcid.org/0000-0002-0361-8215

Бондаренко А., заведующийотделом,

akro18@ukr.net,

https://orcid.org/0000-0001-9456-6715

Клочай О.,

oksana.gants@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0001-8735-2209 

ГНУ «УкрНИИПИТим. Л. Погорелого»

 

Аннотация

Вследствие климатических изменений, на пахотных землях Украины, следует ожидать повышения дефицита доступной для растений влаги в почве. Поэтому актуальным является поиск новых агротехнологических решений для адаптации технологий выращивания сельскохозяйственных культур в условиях изменения климата и рационального использования почвенной влаги. Одним из таких решений может быть мульчирование посевов прозрачным полиэтиленом, поддающимся биологическому разложению. Такой агротехнологический подход позволяет повысить уровень продуктивной влаги под посевами и увеличить их урожайность.

Целью работы является освещение результатов исследований нового агротехнологического решения (мульчирование посевов пленкой, пригодной к биологическому разложению) при выращивании кукурузы и подсолнечника в условиях нестабильного увлажнения и вариабельности температур характерных для современных изменений климата в Украине.

Методы. Выполняя исследования, использовали общенаучные (гипотеза, эксперимент, наблюдение) и специальные (полевой опыт, морфологический анализ) методы.

Результаты. Опыты по выращиванию кукурузы зерновой и подсолнечника под экопленкой проводились в течение 2018 на опытном полигоне УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого, что относится к зоне Лесостепи Украины. Схема опытов включала следующие факторы: способ сева (с экопленкой, без пленки (контроль)) и культура (кукуруза, подсолнечник). Результаты опыта показали, что применение экопленки вызывало увеличение запасов продуктивной влаги в почве, рост высоты растений, их массы и количества сформированных листьев. Для подсолнечника средняя высота растений, диаметр и масса корзинки, и масса зерна с одного корзинки были большими на вариантах с использованием экопленки, что стало причиной формирования высшей биологической урожайности (прирост составил 15,0 %). Биологическая урожайность кукурузы при использовании экопленки составила 13,3 т / га и превышала показатель контрольного варианта (11,6 т / га) на 1,7 т / га (14,7 %).

Выводы. Результаты проведенного опыта показали, что пленка для мульчирования способствовала повышению урожайности исследуемых культур, препятствуя быстрому испарению влаги из почвы и улучшая микроклимат в зоне посадок, что, по мнению авторов, чрезвычайно важно в контексте современных изменений климата и обострение экстремальности погодных условий.

Ключевые слова:  изменения климата, кукуруза зерновая, подсолнечник, мульчирующее покрытие, экопленка, агрометеорологические условия, урожайность.

  

ON THE ISSUE OF AGRICULTURAL GROWING TECHNOLOGIES ADAPTATION IN CLIMATE CHANGE CONDITIONS

 

Novokhatsky M., PhD in Agronomy, associate professor novokhatskyi@ukr.net https://orcid.org/0000-0003-3635-1761

Serdiuchenko N., PhD in Geography, poljuljach@ukr.net  https://orcid.org/0000-0002-0361-8215 

Bondarenko O. Head of Department akro18@ukr.nethttps://orcid.org/0000-0001-9456-6715

Klochay О. oksana.gants@gmail.com https://orcid.org/0000-0001-8735-2209 

Leonid PogorilyyUkrNDIPVT

 

Abstract

Due to climate change, on arable lands of Ukraine should expect an increase in the deficit of available soil moisture to plants. Therefore, it is important to find new agrotechnological solutions for adapting crop growing technologies to climate change conditions and soil moisture rational use. One such solution may be to mulch the crops with clear biodegradable film. This agrotechnological approach allows to increase the level of productive moisture under crops and increase their yield.

The purpose of this work is to highlight the results of research of a new agrotechnological solution (mulching crops with a biodegradable film) in the cultivation of corn and sunflower in conditions of unstable humidity and temperature variability characteristic for modern climate change in Ukraine.

Methods. During the research, general scientific (hypothesis, experiment, observation) and special (field experiment, morphological analysis) methods were used.

Results. Experiments on growing corn and sunflower under ecofilm were conducted during 2018 at the research fields of L. PogorilyyUkrNDIPVT, which belongs to the Forest-Steppe zone of Ukraine. The scheme of experiments included the following factors: method of sowing (with ecofilm, without film (control)) and culture (corn, sunflower). The results of the experiment showed that the use of ecofilm caused an increase in the reserves of productive moisture in the soil, an increase in the height of plants, their weight and the number of formed leaves. For sunflower, the average plant height, diameter and weight of the basket and the weight of grain from one basket were larger in the variants using ecofilm, which led to the formation of higher biological yields (increase was 15.0 %). The biological yield of corn when using ecofilm was 13.3 t / ha and exceeded the control variant (11.6 t / ha) by 1.7 t / ha (14.7 %).

Conclusions. The results of the experiment showed that the mulching film increased the yield of the crops, preventing rapid evaporation of moisture from the soil and improving the microclimate in the planting area, which, according to the authors, is extremely important in the context of modern climate change and extreme weather conditions.

Key words: climate change, grain corn, sunflower, mulching, ecofilm, agrometeorological conditions, yield.

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта