Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

ОГЛЯД РОЗВИТКУ ЗАСОБІВ ДЛЯ ОРІЄНТАЦІЇ ПРОСАПНИХ ЗНАРЯДЬ ВЗДОВЖ РЯДКІВ, ЗОКРЕМА У ВИРОЩУВАННІ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

УДК631.316.4 + 004.9

 

Ветохін В., доктор техн. наук, доцент, e-mail: veto.vladim@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-7299-3094 

Полтавська ДАА,

Амосов В., канд. техн. наук, доцент, e-mail:  v_vas_a@ukr.net, https://orcid.org/0000-0002-0154-2886 

Центральноукраїнський НТУ,

Голдибан В., канд. техн. наук, с.н.с., https://orcid.org/0000-0002-5332-926X РУП «НПЦ НАН Білорусі з механізації сільського господарства»,

Боровик О., https://orcid.org/0000-0003-3115-7257

Біловод І., https://orcid.org/0000-0001-6434-0467 Полтавська ДАА

 

Анотація

Мета роботи - аналіз розвитку принципів керування технічними засобами для орієнтації просапних знарядь вздовж рядків та їх конструктивних рішень, як основи для вдосконалення або розроблення нових знарядь.

Метод аналізу. Вивчення принципів побудови технічних засобів з точки зору теорії керування.

Результати. Фізична боротьба з бур’янами є поширенішою, особливо в органічному виробництві.

Наприкінці дев’ятнадцятого сторіччя запропоновано просапне знаряддя, яке включає двоколісний передок, напрямок руху якого змінювався вручну важелем. Функції вимірювального пристрою, логіки та формування команд керування, підсилювача-перетворювача, виконувала людина. Візуальне відстеження положення відносно рядків та керуванням знаряддям фізичною силою робітника накладало обмеження на швидкість руху вздовж поля та розмір захисної зони.

Пошук шляхів підвищення робочої швидкості призвів до розміщення робітника-оператора на сидінні наближено до робочої зони культиватора та застосування різноманітних підсилювачів. Повне виключення оператора з процесу керування досягнуто з розвитком засобів орієнтації, зокрема методу водіння за напрямними щілинам, які нарізувалися в ґрунті під час сівби.

Застосування акустичних та радіолокаційних пристроїв для стеження за рядками рослин зіткнулися з труднощами. Оптичний сигнал для отримання інформації, як це було на початку механізації, виявився більш надійним. Операції розпізнавання образу, логічної обробки інформації, прийняття та виконання рішень керування виконує комплекс комп’ютерів та електрогідравлічних механізмів.

Висновки. Системи керування орієнтацією просапного знаряддя пройшли розвиток від візуального контролю та ручного керування положенням культиватора безпосередньо фізичною силою, візуального контролю та керування з використанням різноманітних підсилювачів, контактного відстеження положення рядка та керування положенням культиватора за напрямними у ґрунті, до безконтактного оптичного відстеження рядка рослин із автоматичним керуванням положенням культиватора електрогідравлічним приводом.

Розвиток органічного землеробства актуалізує механічний контролю за бур’янами з використанням культиваторів ручного керування та візуальним відстеженням положення. У майбутньому можливе поєднання засобів контактного відстеження рядка за напрямними у ґрунті та керування культиватором електрогідравлічним приводом.

Ключові слова: механічна боротьба з бур’янами, міжрядний обробіток, захисна зона, просапний агрегат, орієнтація відносно рядків, щілиноріз, напрямна щілина, цукрові буряки, системи керування, автоматичні системи рульового керування.

 

Читати повну версію статті

 

УДК631.316.4 + 004.9

 

ОБЗОР РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ ОРИЕНТАЦИИ ПРОПАШНЫХ ОРУДИЙ ВДОЛЬ РЯДКОВ, В ЧАСТНОСТИ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

 

Ветохин В., доктор техн. наук, доцент, e-mail: veto.vladim@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-7299-3094 Полтавская государственная аграрная академия,

Амосов В., канд. техн. наук, доцент, e-mail:  v_vas_a@ukr.net, https://orcid.org/0000-0002-0154-2886 Центральноукраинский национальный технический университет,

Голдыбан В.В., канд. техн. наук, с.н.с., https://orcid.org/0000-0002-5332-926X РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства», г. Минск, Беларусь

Боровик О., https://orcid.org/0000-0003-3115-7257

Беловод И., https://orcid.org/0000-0001-6434-0467 Полтавская государственная аграрная академия

 

Аннотация.

Цель работы – анализ развития принципов управления техническими средствами для ориентации пропашных орудий вдоль рядков и их конструктивных решений, в качестве основы для совершенствования или разработки новых орудий..

Метод исследований. Изучение принципов построения технических средств с точки зрения теории управления.

Результаты. Физическая борьба с сорняками является распространенной, особенно в органическом земледелии.

В конце девятнадцатого столетия предложено орудие, включающее двухколесный передок, направление движения которым менялось вручную с помощью рычага. Функции измерительного устройства, логики и формирования команд управления, усилителя-преобразователя, выполнял человек. Визуальное отслеживание положения относительно рядков и управление орудием физической силой рабочего, накладывало ограничения на скорость движения вдоль поля и размер защитной зоны.

Поиск путей увеличения рабочей скорости привел к размещению работника-оператора на сиденье приближено к рабочей зоне культиватора и применению различных усилителей. Полное исключение оператора из процесса управления достигнуто с развитием средств ориентации, в том числе метода вождения по направляющим щелям, которые нарезались в почве во время посева.

Применение акустических и радиолокационных устройств для отслеживания рядков растений столкнулось с трудностями. Использование оптического сигнала для получения информации, как это было в начале механизации, оказалось более надежным. Операции распознавания образа, логической обработки информации, принятия и выполнения решений управления выполняет комплекс компьютеров и электрогидравлических механизмов.

Выводы. Типы управления ориентацией пропашного орудия прошли развитие от визуального контроля и ручного управления положением культиватора непосредственно физической силой, визуального контроля и управления с помощью различных усилителей, контактного отслеживания положения рядков и управления положением культиватора по направляющим в почве, к бесконтактному оптическому отслеживанию растений в рядке с автоматическим управлением положением культиватора электрогидравлическим приводом.

Развитие органического земледелия актуализирует механический контроль за сорняками с использованием культиваторов ручного управления и визуальным отслеживанием положения. В будущем возможно сочетание средств контактного отслеживания рядка по направляющим в почве и управление культиватором электрогидравлическим приводом.

Ключевые слова: механическая борьба с сорняками, междурядная обработка, сахарная свекла, защитная зона, пропашной агрегат, ориентация относительно рядков, щелерез, направляющая щель, системы управления, автоматические системы рулевого управления.

 

 

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта