Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

АПРОБАЦІЯ СУЧАСНОГО ПОВНОКОМПЛЕКТНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СВИНОФЕРМ

УДК

 

Кришталь О., kryshtal58@ukr.net, https://orcid.org/0000-0001-6264-6868

Смоляр В.,  канд. с.-г. наук, https://orcid.org/0000-0002-9648-119X 

ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

Анотація

Мета досліджень – встановити основні показники та відповідність вимогам нормативних документів під час апробації сучасного повнокомплектного обладнання для свиноферм.

Методи досліджень. Апробацію сучасного повнокомплектного обладнання для свиноферм здійснено з урахуванням узагальнених наукових повідомлень з точки зору його відповідності нормативним вимогам Європейського Союзу та огляду результатів випробувань вітчизняного обладнання для свинарства в ДНУ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.

Результати досліджень.

         За результатами апробації встановлена досить висока якість виконання технологічного процесу утримання свиней в умовах використання сучасного повнокомплектного обладнання для утримання свиней КОПС. В сучасних станках створені сприятливі, комфортні умови для утримання свиней. Станки для утримання свиней різних статевих та вікових груп забезпечують 100 % збереження поголів’я. Для опоросу свиноматок  створені зручні умови та забезпечене збереження новонароджених поросят. Поросята біля свиноматок  забезпечені  комфортною зоною з підігріванням і мають зручний доступ до свиноматок під час годівлі. Обладнання для годівлі свиней не допускає сортування концентрованих кормів – сепарація становить 4,5-5,1 %. Точність дозування концентрованих кормів становить 97,2 %. Система водопостачання забезпечує безперебійне надходження води для тварин. Система для  видалення  гною забезпечує видалення гною зі станків для утримання свиней самопливом до гноєзбірника. Важливо, що під час створення комплекту обладнання передбачений пристрій для відбирання сперми у кнурів-плідників, в процесі здійснення заходів з відтворення стада.

Висновки. За даними апробації сучасного повнокомплектного обладнання для свиноферм виробництва ТДВ «Брацлав», встановлено, що обладнання в основному відповідає нормативним вимогам ЄС, які встановлюють мінімальні стандарти для захисту свиней. Можна лише відмітити певні недоліки – це відсутність у станках для групового утримання молодняка свиней предметів, які відволікають тварин від агресивної поведінки, для того, щоб запобігти укусам свиней.

Ключові слова: апробація, комплект обладнання, нормативні вимоги ЄС, обладнання, свинарство, свині, свиноферма, станки, утримання.

 

Читати повну версію статті

 

APPROBATION OF THE MODERN COMPLETE EQUIPMENT FOR PIG FARMS

 

Kryshtal O., kryshtal58@ukr.net, https://orcid.org/0000-0001-6264-6868 

Smolyar V., Cand. agr. Sciences, https://orcid.org/0000-0002-9648-119X 

SSO " L. Pogorilyy UkrNDIPVT"

 

Annotation

The purpose of the researchis to establish the main indicators and compliance with the requirements of regulatory documents during the testing of modern complete equipment for pig farms.

Research methods. Approbation of modern complete equipment for pig farms was carried out taking into account summarized scientific reports, including in terms of its compliance with regulatory requirements of the European Union and review of test results of domestic equipment for pig breeding in SSO “L. Pogorilyy UkrNDIPVT”.

Research results. According to the results of testing, a fairly high quality of the technological process of keeping pigs in terms of using modern complete equipment for keeping pigs KOPS. Favorable, comfortable conditions for keeping pigs are created in modern machines. The machines for keeping pigs of different sex and age groups ensure 100% preservation of the herd. Convenient conditions have been created for farrowing sows and the preservation of newborn piglets has been ensured. Piglets near sows are provided with a comfortable area with heating and have convenient access to sows during feeding. Equipment for feeding pigs does not allow sorting of concentrated feed - separation is 4.5-5.1%. The accuracy of dosing of concentrated feed is 97.2%. The water supply system ensures uninterrupted water supply for animals. The manure removal system ensures the removal of manure from the machines for keeping pigs by gravity to the manure collector. It is important that when creating a set of equipment, a device is provided for the collection of sperm from breeding boars, in the process of implementing measures to reproduce the herd.

Conclusions. According to the approbation of modern complete equipment for pig farms produced by TDV "Bratslav", it is established that the equipment mainly meets the regulatory requirements of the EU, which set minimum standards for the protection of pigs. One can only note certain shortcomings - the lack of machines for group keeping of young pigs items that distract animals from aggressive behavior, in order to prevent pig bites.

Key words: approbation, set of equipment, EU regulatory requirements, equipment, pig breeding, pigs, pig farm, machines, maintenance.

 

УДК

 

АПРОБАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ПОЛНОКОМПЛЕКТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СВИНОФЕРМ

 

 Кришталь А., kryshtal58@ukr.net, https://orcid.org/0000-0001-6264-6868 

 Смоляр В., канд. с.-х. наук, https://orcid.org/0000-0002-9648-119X 

 ГНУ «УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого»

 Аннотация
Цель исследований - установить основные показатели и соответствие требованиям нормативных документов при апробации современного полнокомплектного оборудования для свиноферм.

Методы исследований. Апробацию современного полнокомплектного оборудования для свиноферм осуществлено путем обобщения научных сообщений, в том числе с точки зрения его соответствия нормативным требованиям Европейского Союза и осмотра результатов испытаний отечественного оборудования для свиноводства в ГНУ УкрНИИПИТ               им. Л. Погорелого.

Результаты исследований. По результатам апробации установлено достаточно высокое качество выполнения технологического процесса содержания свиней в условиях использования современного полнокомплектного оборудования для содержания свиней КОПС. В современно устроенных станках созданы благоприятные, комфортные условия для содержания свиней. Станки для содержания свиней различных половых и возрастных групп обеспечивают 100 % сохранность поголовья. Для опороса свиноматок созданы удобные условия и обеспечено сохранность новорожденных поросят. Поросята у свиноматок обеспечены комфортной зоной с подогревом и имеют удобный доступ к свиноматкам во время кормления. Оборудование для кормления свиней не допускает сортировки концентрированных кормов - сепарация составляет 4,5-5,1%. Точность дозирования концентрированных кормов составляет 97,2%. Система водоснабжения обеспечивает бесперебойное поступление воды для животных. Система для удаления навоза обеспечивает удаление навоза из станков для содержания свиней самотеком к навозосборнику. Важно, что при создании комплекта оборудования предусмотрено устройство для отбора спермы у хряков-производителей, в процессе осуществления мероприятий по воспроизводству стада.

Выводы. По данным апробации современного полнокомплектного оборудования для свиноферм производства ОДО «Брацлав», установлено, что оборудование в основном соответствует нормативным требованиям ЕС, устанавливающим минимальные стандарты для защиты свиней. Можно лишь отметить определенные недостатки - это отсутствие в станках для группового содержания молодняка свиней предметов, которые отвлекают животных от агрессивного поведения, для того, чтобы предотвратить укусы свиней.

Ключевые слова: апробация, комплект оборудования, нормативные требования ЕС, оборудование, свиноводство, свиньи, свиноферма, станки, содержание.

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта