Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

РЕЗУЛЬТАТИ АПРОБАЦІЇ ТАНКА-ОХОЛОДЖУВАЧА МОЛОКА TCooL XXL

УДК 637.133.1

 

Роженко В., 0000-0002-5068-6536,

Сімоник О., 0000-0001-8581-1619 ,

Литовченко О., 0000-0002-8328-7195 

ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

Анотація

Мета досліджень: визначити основні показники та відповідність вимогам чинних нормативів у процесі апробації сучасного танка-охолоджувача молока.

Методи досліджень показники, які характеризують якість виконання технологічного процесу первинної обробки молока з використанням танка-охолоджувача молока TCooL XXL виробництва фірми «GEA Farm Technologies» GmbH (Німеччина) визначали за методами СОУ 74.3-37-274. Оцінювання конструкції і технічних характеристик танка-охолоджувача молока проведено на відповідність вимогам ДСТУ ISO 5708.

Результати досліджень. У процесі первинної обробки молока охолодження є одним з найбільш ефективних способів збереження його технологічних властивостей. Танк-охолоджувач молока TCooL XXL обладнаний двома компресорними агрегатами, які працюють на екологічно-безпечному хладоні R404А, Він характеризується досить високою надійністю та економічністю. Електронний блок TCooL з електротехнічними пристроями, які забезпечують комутацію, захист, індикацію стану під’єднання електричних ланцюгів і доведення значень технологічних параметрів роботи, промивання резервуара, діагностику роботи холодильного агрегата та визначає пошкодження як у програмі, так і в механічній частині керує роботою танка-охолоджувача. Рівномірність розподілу жиру в молоці під час його охолодження та зберігання становить 99,0 %. Термоізоляція порожнини між внутрішньою і зовнішньою стінками забезпечує підвищення середньої температури охолодженого молока з вимкненим компресорно-конденсаторним агрегатом за 10 годин його зберігання, на  + 1 °С (за нормативами не більше ніж на + 2 °С). Загальна тривалість технологічного процесу охолодження молока становить 2,55 годин, що відповідає нормативним вимогам (не більше 3 годин). Загальний час охолодження молока від двох доїнь складає 4,95 годин. Питомі витрати електроенергії становлять 4,25 кВт·год/1000 л, а прямі експлуатаційні витрати на використання танка-охолоджувача молока  – 53,83 грн/1000 л.

Висновки. У конструкції складових частин танка-охолоджувача молока застосовані прогресивні інженерно-конструкторські рішення, які дають змогу забезпечити високу якість та надійність виконання технологічного процесу з охолодження молока, а також відповідність сучасним ергономічним вимогам. Використання танків-охолоджувачів молока серії ТСool XXL виробництва фірми «GEA Farm Technologies» GmbH доцільне на великих фермах з добовим надоєм більше 20000 л  молока.

Ключові слова: конструкційні особливості, молоко, первинна обробка молока, танк-охолоджувач молока, технічні характеристики.

 

Читати повну версію статті

 

RESULTS OF APPROVAL OF THE COOLING TANK

MILK TCooL XXL

Rozhenko V., 0000-0002-5068-6536,

Simonik O., 0000-0001-8581-1619,

Litovchenko O, 0000-0002-8328-7195

SSO "UkrNDIPVT them. L. Pogorily"

Annotation

The purpose of research: to determine the main indicators and compliance with current regulations in the process of testing a modern milk cooler tank.

Research methods - indicators that characterize the quality of the technological process of primary milk processing using a milk cooler tank TCooL XXL manufactured by “GEA Farm Technologie”s GmbH (Germany) were determined by the methods of SOU 74.3-37-274. Evaluation of the design and technical characteristics of the milk cooler tank was carried out in accordance with the requirements of DSTU ISO 5708.

Research results. In the process of primary processing of milk, cooling is one of the most effective ways to preserve its technological properties. The TCooL XXL milk tank cooler is equipped with two compressor units that run on environmentally friendly R404A refrigerant and is characterized by high reliability and economy. The operation of the cooling tank is controlled using an electronic control unit TCooL, which contains electrical devices that provide switching, protection, status indication of connected electrical circuits and proof of technological parameters of its operation, tank flushing, as well as diagnostics of the refrigeration unit and detects damage, both in the program and in the mechanical part of the cooling tank. The uniformity of fat distribution in milk during its cooling and storage is 99.0%. Thermal insulation of the cavity between the inner and outer walls provides an increase in the average temperature of chilled milk, when the compressor-condenser unit is turned off for 10 hours of storage, by + 1 ° C (according to standards not more than  + 2 ° C). The total duration of the technological process of milk cooling is 2,55 hours, which meets the regulatory requirements (not more than 3 hours). The total cooling time of milk from two milkings is 4,95 hours. Specific electricity consumption is 4.25 kWh / 1000 liters. Direct operating costs for the use of the milk cooler tank are UAH 53.83 / 1000 liters.

Conclusions. In the design of the components of the milk cooler tank, advanced engineering and design solutions are used, which allow to ensure high quality and reliability of the technological process of milk cooling, as well as compliance with modern ergonomic requirements. The use of milk cooler tanks of the TSool XXL series manufactured by GEA Farm Technologies GmbH is advisable on large farms with a daily milk yield of more than 20,000 liters of milk.

Key words: design features, milk, primary milk processing, milk cooler tank, technical characteristics.

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ ТАНКА-ОХЛАДИТЕЛЯ МОЛОКА TCooL XXL

 

Роженко В., 0000-0002-5068-6536,

Симоник О., 0000-0001-8581-1619,

Литовченко О., 0000-0002-8328-7195

ГНУ «УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого»

Аннотация

Цель исследований: определить основные показатели и соответствие требованиям действующих нормативов в процессе апробации современного танка-охладителя молока.

Методы исследований - показатели, характеризующие качество выполнения технологического процесса первичной обработки молока с использованием танка-охладителя молока TCooL XXL производства фирмы “GEA Farm Technologies” GmbH (Германия) определяли по методам СОУ 74.3-37-274. Оценку конструкции и технических характеристик танка-охладителя молока проведено на соответствие требованиям ДСТУ ISO 5708.

Результаты исследований. В процессе первичной обработки молока, охлаждение является одним из наиболее эффективных способов сохранения его технологических свойств. Танк-охладитель молока TCooL XXL оборудован двумя компрессорными агрегатами, работающими на экологически безопасном хладоне R404 и характеризуется достаточно высокой надежностью и экономичностью. Управление работой танка-охладителя осуществляется с использованием электронного блока управления TCooL, содержащим электротехнические устройства, обеспечивающие коммутацию, защиту, индикацию состояния подключенных электрических цепей и доведение значений технологических параметров его работы, промывки резервуара, а также проводит диагностику работы холодильного агрегата и определяет повреждения как в программе так и в механической части танка-охладителя. Равномерность распределения жира в молоке во время его охлаждения и хранения составляет 99,0 %. Термоизоляция полости между внутренней и внешней стенками обеспечивает повышение средней температуры охлажденного молока, при выключенном компрессорно-конденсаторном агрегате за 10 часов его хранения на + 1 ° С (по нормативам не более чем на   + 2 °С). Длительность технологического процесса охлаждения молока составляет 2,55 часов, что соответствует нормативным требованиям (не более 3 часов). Общее время охлаждения молока от двух доений составляет 4,95 часов. Удельные затраты электроэнергии составляют 4,25 кВт ч / 1000 л. Прямые эксплуатационные затраты на использование танка-охладителя молока составляют 53,83 грн / 1000 л.

Выводы. В конструкции составных частей танка-охладителя молока применены прогрессивные инженерно-конструкторские решения, позволяющие обеспечить высокое качество и надежность выполнения технологического процесса по охлаждению молока, а также соответствие современным эргономическим требованиям. Использование танков-охладителей молока серии ТСool XXL производства фирмы “GEA Farm Technologies” GmbH целесообразно на крупных фермах с суточным удоем более 20000 л молока.

Ключевые слова: конструкционные особенности, молоко, первичная обработка молока, танк-охладитель молока, технические характеристики.

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта