Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

ТЕСТУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ДОЇЛЬНОЇ УСТАНОВКИ КАРУСЕЛЬНОГО ТИПУ AUTOROTOR PERFORMER SUBWAУ

УДК

 

Постельга С. - https://orcid.org/0000-0003-1563-3137 (095-205-57-84, е-mail : korm_lab@ukr.net)

ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

Анотація

Мета досліджень - комплексна оцінка доїльної установки карусельного типу Autorotor PerFormer Subwaу на 80 доїльних місць фірми «GEA Farm Technologies» за показниками якості, встановлення конструкційних особливостей та їхній вплив на якість роботи установки, визначення можливості занесення її до Державного реєстру технічних засобів для АПК України.

Методи досліджень: візуальний огляд та аналіз конструкційних особливостей доїльної установки; вимірювання параметрів і характеристик засобами вимірювальної техніки; хронометражні спостереження за технологічними операціями.

Результати досліджень: Вимірюванням параметрів та режимів роботи доїльної установки встановлено, що вакуумна система забезпечує стабільний рівень вакууму в межах від 43,8 кПа після вакуумного насоса до 42,8 кПа в магістралі після санітарної пастки, а падіння рівня вакууму в доїльній системі становить 0,8 кПа, а в молочній системі 1 кПа, що відповідає вимогам ДСТУ ISO 5707. Тривалість фаз пульсації також перебуває в межах нормативних значень. Показники молоковиведення є досить високими - середня інтенсивність молоковиведення складає 2,35 кг/хв., а максимальна – 4,49 кг/хв. Середній час доїння одної корови становить 5,07 хв. Висока встановлена потужність доїльної установки 172,5 кВт зумовлена використанням проточного охолоджувача молока, холодоносій для якого виробляється дилером зі встановленою потужністю 108 кВт. Загальна споживана потужність доїльної установки становить 82,0 кВт, питомі витрати електроенергії на одне короводоїння – 0,28 кВт∙год/гол, а без врахування охолодження молока - 0,11 кВт·год/гол, продуктивність установки за годину основного часу – 282 корови. Обслуговує установку 5 операторів. Річні затрати праці на обслуговування доїльної установки становлять 19,46 люд.год/гол, а річні експлуатаційні витрати – 6033 грн/гол.

Особливості конструкції доїльної установки: автоматизовані системи управління доїнням DeMax та Metatron/DemaTron; застосування важеля PosiControl для автоматичне піднімання і встановлення доїльного апарата; потужні гідромотори та нейлонові ролики для забезпечення плавного і тихого руху платформи; покриття, які контактують з водою, стічними водами і брудом виконані з нержавіючої сталі; стійла для доїння мають велику площу та виконані з невеликим ухилом, що полегшує їх ополіскування та евакуацію бруду і стічних вод; захист чутливих компонентів доїльного залу від води і бруду завдяки тунельній системі та зручний доступ до них.

Висновки: Технічні характеристики та параметри роботи доїльної установки відповідають вимогам міжнародних стандартів; доїльна установка якісно та надійно виконує технологічний процес доїння корів, забезпечуючи високу пропускну здатність і скорочення загального часу доїння; максимальна автоматизація та застосовані інноваційні конструкційні рішення забезпечують комфортність і безпечність тваринам та персоналу під час доїння корів.

Ключові слова: доїльна установка; конструкційні особливості; результати випробувань; тестування; технічні характеристики.

 

Читати повну версію статті

 

TESTING OF AUTOMATED MILKING INSTALLATION OF CAROUSEL TYPE AUTOROTOR PERFORMER SUBWAY

 

Postelga S. - https://orcid.org/0000-0003-1563-3137 (095-205-57-84, i-mail: korm_lab@ukr.net)

DNU "UkrNDIPVT them. L. Pogorily"

 Аbstract

The purpose of the research is a comprehensive assessment of the carousel-type milking unit Autorotor PerFormer Subwau on 80 milking parlors of GEA Farm Technologies according to quality indicators, establishment of design features and their impact on the quality of the unit, determination of its inclusion in the State Register of Technical Equipment for AIC of Ukraine.

Research methods: research was carried out by visual inspection and analysis of design features of the milking parlor, measurement of parameters and characteristics with the use of measuring equipment; time observations of technological operations.

Research results: Measurement of parameters and modes of operation of the milking parlor shows that the vacuum system provides a stable vacuum level in the range from 43.8 kPa after the vacuum pump to 42.8 kPa in the line after the sanitary trap, and the drop in vacuum level in the milking system is 0.8 kPa, and in the dairy system 1 kPa, which meets the requirements of DSTU ISO 5707. The duration of the pulsation phases is also within the normative values. The indicators of milk excretion are quite high - the average intensity of milk excretion is 2.35 kg / min., And the maximum intensity of milk excretion is 4.49 kg / min. The average milking time of one cow is 5.07 minutes. The high installed capacity of the milking unit of 172.5 kW is due to the use of a flow-through milk cooler, the coolant for which is produced by a dealer with an installed capacity of 108 kW. The total power consumption of the milking parlor is 82.0 kW. Specific electricity consumption per cow is 0.28 kWh /h . and without taking into account the cooling of milk - 0.11 kWh / head. Productivity of installation for an hour of the main time makes 282 cows. Serves the installation of 5 operators. Annual labor costs for maintenance of the milking parlor are 19.46 man-hours / head, and annual operating costs - 6033 UAH / head. Features of milking machine design: automated milking control systems DeMax and Metatron / DemaTron; application of the PosiControl lever for automatic lifting and installation of the milking machine; powerful hydraulic motors and nylon rollers to ensure smooth and quiet movement of the platform; coatings in contact with water, sewage and dirt, made of stainless steel; milking stalls have a large area and are made with a small slope, which facilitates their rinsing and evacuation of dirt and sewage; protection of sensitive components of the milking parlor from water and dirt thanks to the tunnel system and convenient access to them.

Conclusions: Technical characteristics and parameters of the milking parlor meet the requirements of international standards; the milking installation qualitatively and reliably carries out technological process of milking of cows, providing high throughput and reduction of the general time of milking; maximum automation and applied innovative design solutions provide comfort and safety to animals and staff during milking cows.

Key words: milking installation; design features; test results; testing; Specifications.

 

ТЕСТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ДОИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ КАРУСЕЛЬНОГО ТИПА AUTOROTOR PERFORMER SUBWAУ

 

Постельга С. - https://orcid.org/0000-0003-1563-3137 (095-205-57-84, i-mail: korm_lab@ukr.net)

ГНУ «УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого»

Аннотация

Цель исследований - комплексная оценка доильной установки карусельного типа Autorotor PerFormer Subwaу на 80 доильных мест фирмы GEA Farm Technologies по показателям качества, установления конструкционных особенностей и их влияние на качество работы установки, определение возможности занесения ее в Государственный реестр технических средств для АПК Украины.

Методы исследований: исследования осуществляли визуальным осмотром и анализом конструкционных особенностей доильной установки; измерением параметров и характеристик с использованием средств измерительной техники; хронометражного наблюдения за технологическими операциями.

Результаты исследований: измерением параметров и режимов работы доильной установки установлено, что вакуумная система обеспечивает стабильный уровень вакуума в пределах от 43,8 кПа после вакуумного насоса до 42,8 кПа в магистрали после санитарной ловушки, а падение уровня вакуума в доильном системе составляет 0,8 кПа, а в молочной системе 1 кПа, что соответствует требованиям ДСТУ ISO 5707. Продолжительность фаз пульсации также находится в пределах нормативных значений. Показатели молоковыведения достаточно высокими - средняя интенсивность молоковыведения составляет 2,35 кг / мин., а максимальная - 4,49 кг / мин. Среднее время доения одной коровы составляет 5,07 мин. Высокая установленная мощность доильной установки 172,5 кВт обусловлена использованием проточного охладителя молока, хладоноситель для которого производится охладителем с установленной мощностью 108 кВт. Общая потребляемая мощность доильной установки составляет 82,0 кВт. Удельные затраты электроэнергии на одно короводоение составляют 0,28 кВт∙ч / гол. а без учета охлаждения молока - 0,11 кВт • ч / гол. Производительность установки в час основного времени составляет 282 коровы. Обслуживает установку 5 операторов. Годовые затраты труда при обслуживании доильной установки составляют 19,46 чел.час / гол, а годовые эксплуатационные расходы -  6033 грн/гол.

Особенности конструкции доильной установки: автоматизированные системы управления доением DeMax и Metatron/DemaTron; применения рычага PosiControl для автоматического поднятия и установки доильного аппарата; мощные гидромоторы и нейлоновые ролики для обеспечения плавного и тихого движения платформы; покрытия, соприкасающихся с водой, сточными водами и грязью, выполнены из нержавеющей стали; стойла для доения имеют большую площадь и выполнены с небольшим уклоном, что облегчает их ополаскивания и эвакуацию грязи и сточных вод; защиту чувствительных компонентов доильного зала от воды и грязи благодаря туннельной системе и удобный доступ к ним.

Выводы: Технические характеристики и параметры работы доильной установки соответствуют требованиям международных стандартов; доильная установка качественно и надежно выполняет технологический процесс доения коров, обеспечивая высокую пропускную способность и сокращение общего времени доения; максимальная автоматизация и примененные инновационные конструкционные решения обеспечивают комфортность и безопасность животных и обслуживающего персонала во время доения коров.

Ключевые слова: доильная установка; конструкционные особенности; результаты испытаний; тестирование; технические характеристики.

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта