Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

ТЕСТУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАШИН ДЛЯ ЗАКЛАДАННЯ СИЛОСНОЇ МАСИ З КУКУРУДЗИ В БЕТОНОВАНІ СХОВИЩА

УДК

 

 Філоненко Л., L.Filonenko61@ukr.net, https://orsid.org/0000-0002-0023-382Х  

ДНУ "УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого"

 

Анотація

Мета досліджень:оцінка спеціалізованих машин для закладання силосної маси в наземні сховища за показниками якості виконання технологічного процесу, есплуатаційно-технологічними та енергетичними показниками, встановлення конструкційних особливостей та їхній вплив на якість виконання технологічного процесу.

Методи досліджень візуальний огляд та аналізування конструкційних особливостей машин; вимірювання показників якості виконання технологічного процесу засобами вимірювальної техніки згідно з ГСТУ 46.007-2000. «Техніка сільськогосподарська. Машини та обладнання для приготування кормів. Методи випробувань».; хронометражні спостереження під час експлуатаційно-технологічного оцінювання.

Результати досліджень вимірювання параметрів виконання технологічного процесу вил силосних проводили на розподіленні силосної маси кукурудзи у бетонованих траншеях. Вміст частинок довжиною не більше 30 мм від загальної маси подрібненої кукурудзи молочно-воскової стиглості зерна становить 97 %. Температура силосованої маси під час закладання в траншею була на рівні 26,3 °С. Результати досліджень свідчать, що вила силосні задовільно виконують технологічний процес. Рівномірність розподілу силосованої маси становить 95,4 %, товщина шару силосованої маси після першого проходу агрегату - 15,5 см, після другого проходу – 10,0 см. Продуктивність агрегата становила 140 тонн за годину основного часу та 123 тонни за годину змінного часу. Годинні експлуатаційні затрати роботи агрегата склали 1586,31 грн./год. Прямі експлуатаційні витрати в розрахунку на 1 тонну кормів за змінної продуктивності становлять 12,90 грн. Вила мають просту конструкцію, зручні для технічного і технологічного обслуговування.

Вимірювання параметрів виконання технологічного процесу котка силосного проводили в агрегаті з трактором JOHN DEERE 6135B на утрамбовуванні силосної маси з кукурудзи у фазі молочно-воскової стиглості зерна. Продуктивність утрамбовування силосної маси з кукурудзи в бетоновану траншею становила 51,0 т за годину основного часу.

За результатами випробовувань коток надійно виконує заданий технологічний процес (коефіцієнт надійності технологічного процесу дорівнює 1.0). З урахуванням витрат часу на операції для забезпечення технологічного процесу коефіцієнт використання змінного часу становить 0,88, годинні експлуатаційні затрати роботи агрегата – 1061,29 грн./год., прямі експлуатаційні витрати − 23,63 грн./т.

Висновки. Вила силосні ВС-3,5 забезпечують високу рівномірність розрівнювання силосної маси з продуктивністю 140 тонн за годину основного часу. Коток силосний КС-3000 "Профі" ущільнювальними ребрами з малою площею контакту з силосованою масою створює високий локальний тиск, чим отримується щільність маси понад 700 кг/м3 із задовільною продуктивністю виконання технологічного процесу. Завдяки відносно недорогим спеціалізованим машинам, наявні в господарстві енергозасоби використовуються раціонально й ефективно під час заготівлі кормів.

Ключові слова: випробування, рівномірність, розрівнювання, силосна маса, спеціалізовані машини, трамбування, щільність.

 

Читати повну версію статті

 

UDC

 

TESTING OF DOMESTIC SPECIALIZED MACHINES FOR LAYING SILAGE MASS FROM CORN IN CONCRETE STORAGE

 

Filonenko L., - L.Filonenko61@ukr.net, https / orsid org / 0000-0002-0023-382Х

DNU "UkrNDIPVT named after L. Pogorily"

Аbstract

The purpose of research: - a comprehensive assessment of specialized machines for laying silage in land storage on quality indicators, the establishment of design features and their impact on the quality of the technological process.

Research methods: visual inspection and analysis of design features of machines; measurement of indicators of quality of performance of technological process with use of means of measuring equipment according to GSTU 46.007-2000. "Agricultural machinery. Machines and equipment for preparation of forages. Test methods "; timing observations during operational and technological evaluation.

The results of research: - measurement of the parameters of the technological process of silo pitchforks was performed on the distribution of corn silage in concrete trenches. The content of particles with a length of not more than 30 mm from the total mass of crushed corn milk-wax ripeness of the grain is 97%. The temperature of the ensiled mass during laying in the trench was at the level of 26.3 ° C. The research results show that the silage forks perform the technological process satisfactorily. The uniformity of the distribution of silage is 95.4%, the thickness of the layer of silage after the first pass of the unit - 15.5 cm, after the second pass - 10.0 cm. The productivity of the unit was 140 tons per hour of main time and 123 tons per hour of variable time. Hourly operating costs of the unit were obtained equal to 1586.31 UAH / hour. Direct operating costs per 1 ton of feed at variable productivity is UAH 12.90. The forks have a simple design, convenient for maintenance and technological maintenance. Measurements of the parameters of the technological process of the silage roller were performed in the unit with a JOHN DEERE 6135B tractor on compaction of corn silage in the phase of milk-wax ripeness of grain. The test conditions were typical for all zones of Ukraine. Productivity on compaction of silage from corn in a concrete trench made 51,0 t for an hour of the main time. According to the test results, the roller reliably performs the specified technological process (the coefficient of reliability of the technological process is equal to 1.0). Taking into account the time spent on operations to ensure the technological process (shifting maintenance, preparation and completion of work, commissioning, rest, idling), the coefficient of use of variable time is 0.88. Hourly operating costs of the unit are 1061.29 UAH / hour, direct operating costs are - 23.63 UAH / t.

Conclusions: Silage forks ВС-3,5 provide high uniformity of leveling of silage with productivity of 140 tons for an hour of the main time. Silo roller KS-3000 "Profi" due to sealing ribs with a small area of сontact with the ensiled mass creates a high local pressure and allows to obtain a mass density greater than 700 kg/m3 with satisfactory performance of the process. The use of relatively inexpensive specialized machines allows you to rationally and efficiently use the energy available on the farm during the procurement of feed.

Key words: tests, uniformity, leveling, silage, specialized machines, ramming, density.

 

УДК

 

ТЕСТИРОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАШИН ДЛЯ ЗАКЛАДКИ СИЛОСНОЙ МАССЫ ИЗ КУКУРУЗЫ В БЕТОНИРОВАННЫХ ХРАНИЛИЩАХ

 

 Филоненко Л., L.Filonenko61@ukr.net, https / orsid org/0000-0002-0023-382Х

ГНУ "УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого"

Аннотация

Цель исследований:  комплексная оценка специализированных машин для закладки силосной массы в наземные хранилища по показателям качества, установление конструкционных особенностей и их влияние на качество выполнения технологического процесса.

Методы исследований:  исследование осуществляли визуальным осмотром и анализом конструкционных особенностей машин; измерением показателей качества выполнения технологического процесса с использованием средств измерительной техники согласно ГСТУ 46.007-2000. «Техника сельскохозяйственная. Машины и оборудование для приготовления кормов. Методы испытаний»; хронометражными наблюдениями при эксплуатационно-технологической оценке.

Результаты исследований: измерение параметров выполнения технологического процесса вил силосных проводили на распределении силосной массы кукурузы в бетонированных траншеях. Содержание частиц длиной не более 30 мм от общей массы измельченной кукурузы молочно-восковой спелости зерна составляет 97%. Температура силосной массы при закладке в траншею была на уровне 26,3 ° С. Результаты исследований свидетельствуют, что вилы силосные удовлетворительно выполняют технологический процесс. Равномерность распределения силосной массы составляет 95,4%, толщина слоя после первого прохода агрегата - 15,5 см, после второго прохода - 10,0 см. Производительность агрегата составила   140 тонн за час основного времени и 123 тонн за час сменного времени. Часовые эксплуатационные затраты работы агрегата составили 1586,31 грн./ч. Прямые эксплуатационные расходы в расчете на 1 тонну кормов по сменной производительности составляют 12,90 грн. Вилы имеют простую конструкцию, удобные в техническом и технологическом обслуживании. Измерение параметров выполнения технологического процесса катка силосного проводили в агрегате с трактором JOHN DEERE 6135B на трамбовке силосной массы из кукурузы в фазе молочно-восковой спелости зерна. Условия испытаний были характерными для всех зон Украины. Производительность трамбовки силосной массы из кукурузы в бетонированной траншее составляла 51,0 т в час основного времени. По результатам испытаний каток надежно выполняет заданный технологический процесс. С учетом затрат времени на операции для обеспечения технологического процесса  коэффициент использования сменного времени составляет 0,88. Часовые эксплуатационные затраты работы агрегата составляют 1061,29 грн./ч., Прямые эксплуатационные расходы составляют - 23,63 грн..

Выводы: Вилы силосные ВС-3,5 обеспечивают высокую равномерность разравнивания силосной массы с производительностью 140 тонн в час основного времени. Каток силосный КС-3000 "Профи" за счет уплотнительных ребер с малой площадью контакта с силосной массой создает высокое локальное давление и позволяет получить плотность массы больше 700 кг / м3 с удовлетворительной производительностью выполнения технологического процесса. Применение относительно недорогих специализированных машин позволяет рационально и эффективно использовать имеющиеся в хозяйстве энергосредства при заготовке кормов.

 Ключевые слова: испытания, равномерность, разравнивания, силосная масса, специализированные машины, трамбовки,

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта