Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ ЗЕРНОВИХ СІВАЛОК УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ

УДК

 

Думич В., Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, моб. тел. +380965098073, Email: v.dumich@i.ua, код ORCID ID: 0000-0002-7813-5437

Сало Я., Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, код ORCID ID: 0000-0002-1542-0599

 

Анотація.

Мета досліджень: Виконати конструкційно-технологічний аналіз сучасних зернових сівалок виробництва ТзОВ “Агромаш-Калина” На основі проведено аналізу запропонувати рекомендації щодо використання сівалок у господарства різних видів агроформувань

Методи досліджень: аналітичні та експериментальні, польові, експлуатаційно-технологічні, агротехнічні, енергетичні дослідження.

Результати досліджень: Для зменшення собівартості продукції в аграрне виробництво впроваджуються ресурсоощадні технології на базі мінімальної, стрічкової та нульової систем обробітку ґрунту, які передбачають використання різних типів ґрунтообробних машин і агрегатів. Тому аграріям необхідні посівні агрегати, які можуть забезпечувати сівбу на полях з різними параметрами передпосівного стану ґрунту.

Протягом кількох попередніх років українські виробники техніки представили нові машини і комплекси для сівби насіння зернових культур, результати досліджень яких не наведено в наукових джерелах. Одними з таких машин є механічна стерньова зернова сівалка моделі КASI та дисковий посівний комплекс GALAXI виробництва ТзОВ “Агромаш-Калина”.

Посівний комплексу GALAXI може виконувати сівбу на полях з традиційною, мінімальною технологіями обробітку ґрунту. (Mini-Till), а зернова сівалка моделі КASI, крім того може проводити сівбу та полях з  обробітком No-Till.

Дослідженнями встановлено, що якість виконання технологічного процесу відповідала вимогам нормативних документів, продуктивність за змінним часом  посівного комплексу GALAXI  становить 3,11 га/год, а сівалки КASI - 2,42 га/год.

Висновки: За результатами випробувань встановлено, що механічна стерньова зернова сівалка моделі КASI та дисковий посівний комплекс GALAXI мають задовільні показники якості виконання технологічного процесу та експлуатаційно-технологічні показники. Досліджувані машини можуть застосовуватися в агропромисловому виробництві України і зменшити імпортозалежність від поставок зарубіжних машин аналогічного призначення. Посівні машини моделей КASI слід рекомендувати для агроформувань, котрі висівають культури на площах 200-300 га. Посівний комплекс GALAXI буде ефективним для господарств з площами посівів 700-800 га.

Ключові слова: сівба насіння, сівалка, конструкція, показники, випробування, оцінка.

 

Читати повну версію статті

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ ЗЕРНОВХ СЕЯЛОК УКРАИНСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

 

Думыч В., Львовский филиал УкрНИИПИТ им. Л. Погорилого, Email: v.dumich@i.ua, код ORCID ID: 0000-0002-7813-5437

Сало Я., Львовский филиал УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого, код ORCID ID: 0000-0002-1542-0599

 

Аннотация.

Цель работы: Выполнить конструкционно-технологический анализ современных зерновых сеялок производства ООО "Агромаш-Калина" На основе проведения анализа предложить рекомендации по использованию сеялок в хозяйства разных видов агроформирований

Методы исследований: аналитические и экспериментальные, полевые, эксплуатационно-технологические, агротехнические, энергетические исследования.

Результаты исследований: С целью уменьшения себестоимости продукции, в аграрное производство внедряются ресурсосберегающие технологии на базе минимальной, ленточной и нулевой систем обработки почвы, которые предусматривают использование различных типов почвообрабатывающих машин и агрегатов. Поэтому аграриям необходимые посевные агрегаты, которые могут обеспечивать сев на полях с различными параметрами предпосевного состояния почвы.

В течение нескольких предыдущих лет украинские производители техники представили новые машины и комплексы для посева семян зерновых культур, результаты исследований которых не приведены в научных источниках. Одними из таких машин является механическая стерневая зерновая сеялка модели КASI и дисковой посевной комплекс GALAXI производства ООО “Агромаш-Калина”.

Посевной комплекс GALAXI может выполнять сев на полях с традиционной, минимальной технологиями почвообработки (Mini-Till), а зерновая сеялка модели КASI кроме того может проводить сев и полях с обработкой No-Till.

По результатам исследований установлено, что качество выполнения технологического процесса отвечала требованиям нормативных документов, производительность по сменному времени посевного комплекса GALAXI составляет 3,11 га/ч, а сеялки КASI - 2,42 га/ч.

Выводы: По результатам испытаний установлено, что механическая стерневая зерновая сеялка модели КASI и дисковый посевной комплекс GALAXI имеют удовлетворительные показатели качества выполнения технологического процесса и эксплуатационно-технологические показатели. Исследуемые машины могут применятся в агропромышленном производстве Украины и уменьшить импортозависимость от поставок зарубежных машин аналогичого назначения. Посевные моделей КASI и следует рекомендовать для агроформирований, которые высевают культуры на площадях 200-300 га. Посевной комплекс GALAXI будет эффективным для хозяйств с площадями посевов 700-800 га.

Ключевые слова: посев семян, сеялка, конструкция, показатели, испытания, оценка.

 

RESEARCH OF NEW GRAIN SEEDERS OF UKRAINIAN PRODUCERS

 

Dumych V., Lviv branch of L. Pogorilyy UkrNDIPVT, mob.tel. Email: v.dumich@i.ua, ORCID ID code: 0000-0002-7813-5437

Salo Y.,  Lviv branch of L. Pogorilyy UkrNDIPVT, ORCID ID code: 0000-0002-1542-0599

 

Abstract.

The purpose of research is to perform structural and technological analysis of modern grain drills produced by LLC "Agromash-Kalyna" Based on the analysis to offer recommendations for the use of drills in farms of different types of agricultural formations

Research methods: analytical and experimental, field, operational and technological, agrotechnical, energy research.

Research results: In order to reduce production costs, resource-saving technologies based on minimum, belt and zero tillage systems are introduced into agricultural production, which provide for the use of different types of tillage machines and units. Therefore, farmers need sowing units that can provide sowing in fields with different parameters of the pre-sowing condition of the soil.

Over the past few years, Ukrainian machinery manufacturers have introduced new machines and complexes for sowing seeds of cereals, the results of which are not reported in scientific sources. One of such machines is a mechanical stubble seed drill of the KASI model and a disc sowing complex GALAXI produced by Agromash-Kalyna LLC.

The sowing complex of GALAXI can perform sowing in fields with traditional, minimal tillage technologies. (Mini-Till), and the grain seeder of the CASI model can also carry out sowing and fields with No-Till cultivation.

According to the research results, it was established that the quality of the technological process met the requirements of regulatory documents, the productivity of the variable time of the sowing complex GALAXI is 3,11 ha/h, and KASI seeders – 2,42 ha/h.

Conclusions: According to the test results, it is established that the mechanical stubble seed drill of the КASI model and the disc sowing complex GALAXI have satisfactory indicators of the quality of the technological process and operational-technological indicators. The studied machines can be used in the agro-industrial production of Ukraine and reduce import dependence on the supply of foreign machines for similar purposes. Sowing machines of KASI models should be recommended for agricultural formations, which sow crops on areas of 200-300 hectares. The GALAXI sowing complex will be effective for farms with sowing areas of 700-800 hectares.

Key words: sowing of seeds, seeder, construction, indicators, tests, estimation..

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта