Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

Питома тоннажність тракторних причепів

633.521:631.373:629.3.013

 

Лімонт А., канд. техн. наук, с. н. с., доц., ORCID 0000-0002-3597-9365

тел. 098-51-66-629, e-mail: andrespartak@ukr.net, (Житомирський агротехнічний коледж)

Лімонт З., ORCID 0000-0002-0011-7386,  (Технічний ліцей при Дніпровському національному університеті залізничного транспорту),

Ломакін В., канд. техн. наук, ORCID 0000-0002-8159-0166, (Житомирський агротехнічний коледж)

 

Мета дослідження полягала у пізнанні та з’ясуванні маси і номінальної вантажопідйомності як параметрів, які підлягають визначенню під час проектування тракторних причепів, так і їх вибору для транспортного забезпечення технологічних процесів вирощування і збирання сільськогосподарських культур.

Методика дослідження. Вихідні дані про масу і вантажопідйомність тракторних причепів вибирали з Каталогів на сільськогосподарську техніку, рекламної інформації заводів-виробників тракторних причепів та технічних характеристик причепів зарубіжного виробництва. Питому тоннажність тракторних причепів визначали як частку від ділення маси причепа в т на його вантажопідйомність у таких же одиницях. Це безрозмірна величина, яка визначає масу причепа, яка припадає на одиницю вантажопідйомності. Питому тоннажність причепів розглядали як результативну ознаку, а факторіальними ознаками визначені маса і вантажопідйомність причепа. Зібрані та опрацьовані дані оброблялися кореляційно-регресійним аналізом і стандартними комп’ютерними програмами.

Результати дослідження представлені таблицями і графіками. Досліджували причепи виробництва підприємств колишнього Радянського Союзу (перша група) і підприємств поза його межами (друга група). Розподіли маси причепів першої і другої груп коливалися відповідно від 0,7 до 6,34 і від 1,2 до 7,1 т, а середні арифметичні значення і середні квадратичні відхилення маси причепів від 2,8 до 3,6 і від  2,1 до 1,6 т. Розмах варіювання номінальної вантажопідйомності причепів першої і другої груп становив відповідно 2-13 і 5-24 т, а середні арифметичні значення і середні квадратичні відхилення - 6,0- 3,3 і 13,2-6,0 т. В причепах першої групи питома тоннажність коливалася в межах 0,35–0,54, а в причепах другої групи – від 0,18 до 0,30 за середніх арифметичних значень і середніх квадратичних відхилень відповідно 0,45 і 0,060 та 0,24 і 0,034. Коефіцієнт кореляції між питомою тоннажністю причепів першої та другої груп з одного боку і їхніми масою з іншого боку дорівнювали відповідно 0,656 та 0,448, а вантажопідйомністю в тій же послідовності 0,547 та 0,228. Визначені і кореляційні відношення результативних ознак за факторіальними.

Висновки. Питома тоннажність тракторних причепів зі збільшенням їхньої маси і вантажопідйомності зростає. За опрацьованими модельними рівняннями і лініями прямолінійної регресії усереднено причепи зарубіжного виробництва порівняно з причепами виробництва підприємствами колишнього Радянського Союзу мають питому тоннажність залежно від маси і вантажопідйомності, яка  1,89 і 1,79 раза менша відповідно. Це слід ураховувати у проектуванні і виробництві тракторних причепів, щоб зменшити їх матеріало- та металомісткості, що сприятиме екологічно безпечному використанню транспортних засобів в аграрному виробництві.

Ключові слова: тракторні причепи, тоннажність, маса, вантажопідйомність, кореляція, регресія.

 

Читати повну версію статті

 

Удельная тоннажность тракторных прицепов

 

Лимонт А., кандидат технических наук, старший научный сотрудник, доцент, ORCID 0000-0002-3597-9365

Житомирский агротехнический колледж,

Лимонт З., ORCID 0000-0002-0011-7386, Технический лицей при Днепровском национальном университете железнодорожного транспорта,

Ломакин В., канд. Техн. наук, ORCID 0000-0002-8159-0166,

Житомирский агротехнический колледж.

 

Цель исследования – познание и обоснование массы и номинальной грузоподъемности как параметров, подлежащих определению при проектировании тракторных прицепов, так  и их выбора для транспортного обеспечения технологических процессов выращивания и уборки сельскохозяйственных культур.

Методика исследования. Исходные данные о массе и грузоподъемности тракторных прицепов выбирали из Каталогов на сельскохозяйственную технику, рекламной информации заводов-производителей тракторных прицепов и технических характеристик прицепов зарубежного производства. Удельную тоннажность тракторных прицепов определяли как частное от деления массы прицепа в т на его грузоподъемность в таких же единицах. Это безразмерная величина, определяющая массу прицепа, приходящуюся на единицу грузоподъемности. Удельную тоннажность прицепов рассматривали как результативный признак, а в качестве факториальных признаков определены масса и грузоподъемность прицепа. Обработка собранных и рассчитанных данных осуществлена с использованием корреляционно-регрессионного анализа и стандартных компьютерных программ.

Результаты исследования представлены в виде таблицы и графиков. Исследовали прицепы производства предприятиями бывшего Советского Союза (первая группа) и предприятиями вне его пределов (вторая группа). Распределения массы прицепов первой и второй групп колебались в пределах соответственно 0,7-6,34 и 1,2-7,1 т, а средние арифметические значения и средние квадратические отклонения массы прицепов равнялись соответственно первой группы 2,8 и 3,6, а второй – 2,1 и 1,6 т. Размах варьирования номинальной грузоподъемности прицепов первой и второй групп составлял соответственно 2-13 и 5-24 т, а средние арифметические значения и средние квадратические отклонения прицепов первой группы равнялись соответственно 6,0 и 3,3, а второй – 13,2 и 6,0 т. В прицепах первой группы удельная тоннажность колебалась в пределах 0,35-0,54, а в прицепах второй группы – от 0,18 до 0,30 при средних арифметических значениях и средних квадратических отклонениях прицепов первой группы 0,45 и 0,060, а второй – 0,24 и 0,034. Коэффициенты корреляции между удельной тоннажностью прицепов первой и второй групп с одной стороны и их массой с другой стороны составляли соответственно 0,656 и 0,448, а грузоподъемностью в такой же последовательности 0,547 и 0,228. Определены и корреляционные отношения результативных признаков по факториальным.

Выводы исследования состоят в том, что удельная тоннажность тракторных прицепов с увеличением их массы и грузоподъемности возрастает. По разработанным модельным уравнениям и линиям прямолинейной регрессии усредненно прицепы зарубежного производства сравнительно с прицепами производства предприятиями бывшего Советского Союза имеют удельную тоннажность в зависимости от массы и грузоподъемности, что соответственно в 1,89 и 1,79 раза меньше. Это следует учитывать при проектировании и производстве тракторных прицепов с целью уменьшения их материало- и металлоемкости, что будет способствовать экологически безопасному использованию транспортных средств в аграрном производстве.

Ключевые слова: тракторные прицепы, тоннажность, масса, грузоподъемность, корреляция, регрессия.

 

 

Specific tonnage capacity of tractor trailers

 

Limont A., Candidate of Engineering Sciences, Senior Research Worker, Assistant Professor, ORCID 0000-0002-3597-9365

Zhytomyr Agrotechnical College,

Limont Z., ORCID 0000-0002-0011-7386

The technical lyceum of Dnipro National University of Railway Transport,

Lomakin V., Candidate of Engineering Science, ORCID 0000-0002-8159-0166, Zhytomyr Agrotechnical College.

 

The aim is to comprehend and reveal the mass and nominal loading capacity as parameters which must be determined under designing tractor trailers as well as when choosing them for the transporting support of the technological processes of growing and harvesting agricultural crops.

The research methodology. The initial data in the mass and capacity of tractor trailers were selected from the catalogs for agricultural machinery, advertising information from manufacturers of tractor trailers and technical characteristics of trailers of foreign manufacture. The specific tonnage of tractor trailers was determined as the quotient of dividing the mass of the trailer in tons by its carrying capacity in the same units. This is a dimensionless quantity that determines the mass of the trailer per unit load capacity. The specific tonnage of the trailers was considered as an effective sign, and the mass and load capacity of the trailer were determined as factorial signs. Processing of the collected and calculated data was carried out using correlation and regression analysis and standard computer programs.

The research results are presented in the form of tables and graphs. We investigated production trailers by enterprises of the former Soviet Union (first group) and enterprises outside its borders (second group). The mass distributions of the trailers of the first and second groups varied between 0.7-6.34 and 1.2-7.1 t, respectively, and the arithmetic mean values and the mean square deviations of the mass of the trailers were equal to the first group, 2.8 and 3.6, respectively, and the second 2.1 and 1.6 tons. The range of variation of the nominal carrying capacity of the trailers of the first and second groups was 2-13 and 5-24 tons, respectively, and the arithmetic mean values and mean square deviations of the trailers of the first group were 6.0 and 3.3, respectively, and the second 13.2 and 6.0 tons. In trailers of the first group, specific tonnage ranged from 0.35-0.54, and in trailers of the second group — from 0.18 to 0.30 with arithmetic mean values and standard deviations of trailers of the first group of 0.45 and 0.060, and the second – 0.24 and 0.034. The correlation coefficients between the specific tonnage of the trailers of the first and second groups on the one hand and their mass on the other hand were 0.656 and 0.448, respectively, and the load capacities in the same sequence were 0.547 and 0.228. The correlation relationships of productive attributes by factorial ones are also determined.

The findings of the study consist in the fact that the specific tonnage of tractor trailers increases with an increase in their mass and load capacity. According to the developed model equations and straight regression lines, averaged trailers of foreign production compared to trailers of production by enterprises of the former Soviet Union have a specific tonnage depending on weight and carrying capacity, which is 1.89 and 1.79 times less, respectively. This should be taken into account when designing and manufacturing tractor trailers in order to reduce their material and metal consumption, which will contribute to the environmentally friendly use of vehicles in agricultural production.

Key words: tractor trailers, tonnage, mass, loading capacity, correlation, regression.

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта