Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

До питання реформування національної системи технічного регулювання у сфері інженерно-технічного забезпечення АПК

УДК

 

Цема Т., https://orcid.org/0000-0003-0596-2324

Лисак Л., https://orcid.org/0000-0001-8330-6088

ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

Анотація. У цій статті досліджено процес реформування системи технічного регулювання у сфері інженерно-технічного забезпечення АПК в напрямку стандартизації та оцінки відповідності впродовж останніх 30 років. Проведено аналізування недоліків наявноъ системи технічного регулювання в Україні та переваги європейської системи технічного регулювання. Проаналізовано законодавчу та нормативно-правову базу щодо стандартизації та оцінки відповідності с.-г. техніки. Визначено мету та напрямок подальшого реформування, розподіл функцій і відповідальності між державою та виробником у цьому процесі.

Мета дослідження – визначення моделі (етапів) реформування системи технічного регулювання у сфері інженерно-технічного забезпечення АПК в напрямку стандартизації та оцінки відповідності. Зокрема визначення завдань кожного етапу реформування та аналізування того, наскільки ці завдання  було виконано. Визначення подальших напрямків реформування.

Методи дослідження полягали в проведенні порівняльного аналізування національної системи технічного регулювання та європейської системи технічного регулювання, визначенні шляху досягання поставленої мети щодо забезпечення безпеки та розширення ринків збуту с.-г. техніки нетарифним регулюванням.

Результати. Запропонована модель (етапи) реформування системи технічного регулювання у сфері інженерно-технічного забезпечення, визначена мета і завдання кожного етапу, проаналізовані законодавчі і нормативно-правові акти, які діють у цій сфері і які ще слід прийняти для досягнення поставленої мети.

Висновок. Національна система технічного регулювання реформується у напрямку імплементації європейської моделі. Проведеними дослідженнями встановлено етапи реформування системи технічного регулювання у сфері інженерно-технічного забезпечення, мета і завдання кожного етапу і на перспективу. Систематизоване та послідовне запровадження оцінки відповідності с.-г. техніки вимогам технічних регламентів, які розроблені на основі директив і регламентів ЄС, запровадження національних стандартів ідентичних європейським гармонізованим стандартам сприятиме усуненню технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та ЄС, розширенню ринків збуту техніки, забезпеченню сільгосптоваровиробників безпечною і якіснішою с.-г. технікою.

Ключові слова: технічне регулювання, стандартизація, оцінка відповідності, введення в обіг, сільськогосподарська техніка, технічні вимоги, технічний регламент, директива ЄС, сертифікація, сільськогосподарські та лісогосподарські транспортні засоби.

 

Читати повну версію статті

 

TO THE QUESTION OF REFORMING THE NATIONAL SYSTEM OF TECHNICAL REGULATION IN THE FIELD OF ENGINEERING AND TECHNICAL SUPPORT OF AIC

 

Tsema T., https://orcid.org/0000-0003-0596-2324

Lysak L., https://orcid.org/0000-0001-8330-6088 L. Pogoriliy UkrNDIPVT

 

Summary. This article explores the process of reforming the system of technical regulation in the field of engineering and technical support of agroindustrial complex in the direction of standardization and conformity assessment over the last 30 years. The disadvantages of the existing system of technical regulation in Ukraine and the advantages of the European system of technical regulation are analyzed. The legislative and regulatory framework on standardization and conformity assessment of agricultural products is analyzed. technology. The purpose and direction of further reform, the division of functions and responsibilities between the state and the producer in this process are determined.

The purpose of the work is to determine the model (stages) of reforming the system of technical regulation in the field of engineering and technical support of agriculture in the direction of standardization and conformity assessment. In particular, defining the objectives of each stage of reform and analyzing the extent to which these objectives have been achieved. Identification of further directions of reform.

Research methods consisted of a comparative analysis of the national technical regulation system and the European technical regulation system, and of exploring ways to achieve the stated goal of ensuring the safety and expansion of agricultural markets. non-tariff regulation.

Results. The stages of reforming the system of technical regulation in the field of engineering and technical support and the goals and objectives of each stage are established. The legislative and regulatory acts that are in force in this field and yet to be adopted are analyzed.

Conclusion. Reforming the national system of technical regulation is carried out in the direction of implementing the European model. According to the results of the research, the stages of reforming the system of technical regulation in the field of engineering and technical support and the goals and objectives of each stage are identified, the tasks for the future are defined. Systematized and consistent introduction of agricultural conformity assessment requirements of technical regulations developed on the basis of EU directives and regulations, the introduction of national standards identical to European harmonized standards will help eliminate technical barriers to trade between Ukraine and the EU, expand markets for machinery, provide farmers with safe and better agricultural machinery.

Key words: technical regulation, standardization, conformity assessment, placing on the market, agricultural machinery, technical requirements, technical regulation, EU directive, certification, agricultural and forestry vehicles.

 

УДК

 

К ВОПРОСУ РЕФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АПК

 

Цема Т., https://orcid.org/0000-0003-0596-2324

Лысак Л., https://orcid.org/0000-0001-8330-6088

ГНУ «УкрНДІПВТ им. Л. Погорелого»

Аннотация. В этой статье исследован процесс реформирования системы технического регулирования в сфере инженерно-технического обеспечения АПК в направлении стандартизации и оценки соответствия в течение последних 30 лет. Проведен анализ недостатков существующей системы технического регулирования в Украине и преимущества европейской системы технического регулирования. Проанализирована законодательная и нормативно-правовая база по стандартизации и оценке соответствия сельскохозяйственной техники. Определены цели и направление дальнейшего реформирования, распределение функций и ответственности между государством и производителем в этом процессе.

Цель исследования - определение модели (этапов) реформирования системы технического регулирования в сфере инженерно-технического обеспечения АПК в направлении стандартизации и оценки соответствия. В частности, определение целей каждого этапа реформирования и анализ того, насколько эти цели были достигнуты. Определение дальнейших направлений реформирования.

Методы исследования заключались в проведении сравнительного анализа национальной системы технического регулирования и европейской системы технического регулирования и исследовании способов достижения поставленной цели по обеспечению безопасности и расширения рынков сбыта сельскохозяйственных техники нетарифного регулирования.

Результаты. Установлены этапы реформирования системы технического регулирования в сфере инженерно-технического обеспечения и цели и задачи каждого этапа. Проанализированы законодательные и нормативно-правовые акты, действующие в этой сфере и которые еще предстоит принять.

Вывод. Реформирование национальной системы технического регулирования осуществляется в направлении имплементации европейской модели. По результатам проведенных исследований установлено этапы реформирования системы технического регулирования в сфере инженерно-технического обеспечения, цели и задачи каждого этапа, определены задачи на перспективу. Систематизированное и последовательное введение оценки соответствия сельскохозяйственной техники требованиям технических регламентов, разработанных на основе директив и регламентов ЕС, введение национальных стандартов идентичных европейским гармонизированным стандартам будет способствовать устранению технических барьеров в торговле между Украиной и ЕС, расширению рынков сбыта техники, обеспечению сельхозтоваропроизводителей безопасной и более качественной сельскохозяйственной техникой.

Ключевые слова: техническое регулирование, стандартизация, оценка соответствия, введение в обращение, сельскохозяйственная техника, технические требования, технический регламент, директива ЕС, сертификация, сельскохозяйственные и лесохозяйственные транспортные средства.

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта