Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

ДОСЛІДЖЕННЯ АСИМЕТРИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА МІЦНОСТІ РАМНОЇ КОНСТРУКЦІЇ МЕТОДАМИ СХЕМАТИЗОВАНИХ ДІАГРАМ (НА ПРИКЛАДІ РАМИ СІВАЛКИ ASTRA 4 PREMIUM)

УДК 631.539.3

 

Калінін Є., д-р техн. наук, доц., Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, kalininhntusg@gmail.com, Orcid ID: 0000-0001-6191-8446;

Мясушка М., молодший науковий співробітник, Харківська філія Українського науково-дослідного інституту прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого, hfukrndipvt@gmail.com, Orcid ID: 0000-0003-2178-1144

Анотація

Мета дослідження – розроблення удосконаленого методу визначення асиметричної навантаженості та міцності рамної конструкції з використанням методів схематизованих діаграм, що допоможе суттєво знизити витрати праці під час розрахунків та автоматизувати останні.

Методи дослідження. У роботі використані методи теорії пружного тіла, яке не деформується та обчислювального експерименту, а також елементи теорії накопичення втомних руйнувань.

Результати дослідження. Під час дослідження втомної міцності рами універсальної зернотукової сівалки ASTRA 4 Premium необхідно було визначити втомні характеристики для можливо більшого числа її ділянок на одному екземплярі випробуваної конструкції. Тому був застосований метод ступеневого підвищення напружень. Експериментальне дослідження навантаженості рами було виконано методом тензометрування як в експлуатаційних, так і в транспортних умовах.

Дослідження проводилися на трьох режимах: імітація сівби; повороти і переїзди на поле з піднятими сошниками; транспортування дорогою поганої якості. Статистична обробка тензограмм проводилася систематизацією за розмахом з одночасним приведенням циклів експлуатаційних напружень з різною асиметрією до симетричного циклу. Пропонований спосіб приведення заснований на застосуванні схематизованої діаграми втомної міцності в координатах «середнє і амплітудне напруження». Гранична крива передбачається заміненою на пряму, яка проходить через границю втоми ділянки рами, у симетричному циклі через границю міцності.

За кожною поточною парою максимальних і мінімальних значень напружень, які однозначно визначають собою середнє й амплітудне значення напівциклу, підраховується поточне значення коефіцієнта чутливості ділянки рами до асиметрії циклу. Потім обчислюється приведена до симетричного циклу амплітуда напівциклу. Так виходить дискретний розподіл амплітуд, приведених до симетричного циклу.

Висновки. Через незначні розбіжності в границях втоми, підрахованих за запропонованим методом і за методом Локаті, пропонується використовувати перший метод, як менш трудомісткий і як такий, який можна автоматизувати з використанням ПК.

Ключові слова: асиметричне навантаження, втомне руйнування, крива Веллера, метод Локаті, границя втоми, рама сівалки.

 

Читати повну версію статті

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АСИММЕТРИЧНОЙ НАГРУЗКИ И ПРОЧНОСТИ РАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ МЕТОДАМИ СХЕМАТИЗИРОВАННЫХ ДИАГРАММ (НА ПРИМЕРЕ РАМЫ СЕЯЛКИ ASTRA 4 PREMIUM)

 

Калинин Е., д-р. техн. наук, доц., Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенка, kalininhntusg@gmail.com, Orcid ID: 0000-0001-6191-8446;

Мясушка М., младший научный сотрудник, Харьковская филия Украинского научно-исследовательского института прогнозирования и испытания техники и технологий для сельскохозяйственного производства имени Леонида Погорелого, hfukrndipvt@gmail.com, Orcid ID: 0000-0003-2178-1144

Аннотация

Цель исследования – разработка усовершенствованного метода определения асимметричной нагруженности и прочности рамной конструкции с использованием методов схематизированными диаграмм, что позволит существенно снизить затраты труда при расчетах и автоматизировать последние.

Методы исследования. В работе использованы методы теории упругого недеформируемого тела и вычислительного эксперимента, а также элементы теории накопления усталостных разрушений.

Результаты исследований. При исследовании усталостной прочности рамы универсальной зернотуковой сеялки ASTRA 4 Premium необходимо было определить усталостные характеристики для возможно большего числа ее участков на одном экземпляре испытанной конструкции. Поэтому был применен метод ступенчатого повышения напряжений. Экспериментальное исследование нагруженности рамы было выполнено методом тензометрирования как в эксплуатационных, так и в транспортных условиях.

Исследования проводились на трех режимах: имитация сева; повороты и переезды на поле с поднятыми сошниками; транспортировка по дороге плохого качества. Статистическая обработка тензограмм проводилась систематизацией по размаху с одновременным приведением циклов эксплуатационных напряжений с разной асимметрией к симметричному циклу. Предлагаемый способ приведения основан на применении схематизированной диаграммы усталостной прочности в координатах «среднее и амплитудное напряжение». Предельная кривая предполагается замененной на прямую, проходящую через границу усталости участка рамы, при симметричном цикле через предел прочности.

По каждой текущей паре максимальных и минимальных значений напряжений, которые однозначно определяют собой среднее и амплитудное значение полуцикла, подсчитывается текущее значение коэффициента чувствительности участка рамы к асимметрии цикла. Затем вычисляется приведенная к симметричному циклу амплитуда полуцикла. Таким образом получается дискретное распределение амплитуд, приведенных к симметричному циклу.

Выводы. В связи с незначительными различиями в пределах усталости, подсчитанных по предложенному методу и по методу Локати, предлагается использовать первый метод, как менее трудоемкий и как таковой, который можно автоматизировать с использованием ПК.

Ключевые слова: асимметричные нагрузки, усталостные разрушения, кривая Веллера, метод Локати, предел усталости, рама сеялки

 

RESEARCH OF ASYMMETRIC LOADING AND STRENGTH OF FRAMEWORK CONSTRUCTION BY METHODS OF SCHEMATIZED DIAGRAMS (ON THE CASE OF ASTRA 4 PREMIUM SEEDER FRAME)

 

Kalinin E., Ph. D, Associate Professor, Kharkiv Petro Vasilenko National Technical University of Agriculture, kalininhntusg@gmail.com, Orcid ID: 0000-0001-6191-8446;

Myasushka M., junior Researcher, L. Pogoriliy Ukrainian Scientific Research Institute of Forecasting and Testing of Machinery and Technologies for Agricultural Production, Kharkov branch, hfukrndipvt@gmail.com, Orcid ID: 0000-0003-2178-1144

Abstract

The Purpose of the study is to develop an improved method for determining the asymmetric loading and strength of a frame structure using the methods of diagrammatic diagrams, which will significantly reduce labor costs in the calculations and automate them.

Research methods. The methods of the theory of an elastic deformable body and a computational experiment, as well as elements of the theory of accumulation of fatigue fractures are used in the work.

The results of the study. When studying the fatigue strength of the frame of the ASTRA 4 Premium universal grain-seeder seeder, it was necessary to determine the fatigue characteristics for the largest possible number of its sections on one instance of the tested design. Therefore, the method of stepwise increase in voltage was applied. An experimental study of the frame loading was carried out by the method of strain gauging both in operational and in transport conditions.

Studies were carried out in three modes: imitation of sowing; turns and crossings to the field with openers raised; poor quality road transportation. Statistical processing of tensograms was carried out by systematization on a scale with simultaneous reduction of operating stress cycles with different asymmetries to a symmetric cycle. The proposed reduction method is based on the use of a schematic diagram of fatigue strength in the coordinates "average and amplitude stress". The limit curve is supposed to be replaced by a straight line passing through the fatigue border of the frame section, with a symmetrical cycle through the tensile strength.

For each current pair of maximum and minimum voltage values, which uniquely determine the average and amplitude values of the half-cycle, the current value of the coefficient of sensitivity of the frame section to the cycle asymmetry is calculated. Then the half-cycle amplitude reduced to a symmetric cycle is calculated. Thus, a discrete distribution of amplitudes reduced to a symmetric cycle is obtained.

Conclusions. Due to insignificant differences in the limits of fatigue, calculated by the proposed method and by the Lokati method, it is proposed to use the first method, which is less time-consuming and as such, which can be automated using a PC.

Keywords: asymmetric loads, fatigue failure, Weller curve, Lokati method, fatigue limit, seeder frame

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта