Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ

УДК 631.354.2.:001.8

 

Кравчук В., д-р техн. наук, проф., член-кор. НААНУ, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого ORCID: 0000-0003-2196-4960

Смолінський С., канд. техн. наук, доц.., ORCID: 0000-0002-8186-7049 НУБіП

Занько М., канд. техн. наук, ORCID: 0000-0001-8964-0706,

Гайдай Т., канд. техн. наук ORCID ID: 0000-0001-9141-4820 УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

Олійник О.,  голова НВП ТОВ «Херсонський машинобудівний завод»

 

Анотація.

Мета статті – обґрунтувати тенденції розвитку зернозбиральних комбайнів аналізуючи сучасний стан та останні технічні розробки провідних фірм-виробників.

Методи досліджень: аналіз конструкції зернозбиральних комбайнів на основі інформації фірм-виробників та результатів аналітичних досліджень.

Результати досліджень. На основі проведеного аналізу системно-аналогової моделі та конструкційних особливостей сучасних зернозбиральних комбайнів визначено такі тенденції їх розвитку: у  конструкційній схемі жатної частини комбайнів для мінімізації втрат врожаю і розширення функціональних можливостей доцільно застосовувати гнучкі різальні апарати, стрічкові транспортери та системи адаптації режимів роботи жатки до умов збирання; удосконалення конструкції молотильних систем різних типів, систем очищення і соломоочисників на основі інноваційних технічних розробок з дотриманням вимог до виконання процесу; упровадження принципів більш ефективного використання потужностей двигунів комбайнів, а також застосування електричних, метанових та інших типів двигунів;  розширення можливостей застосування в схемах зернозбиральних комбайнів різноманітних систем адаптації режимів роботи їхніх систем, а також експлуатація безпілотних варіантів комбайнів, які здатні на основі принципу «самонавчання» з високими якісними показниками виконувати процес збирання.

Висновки. Зернозбиральні комбайни як складні динамічні і технологічні системи постійно вдосконалюються під впливом розвитку науки і техніки. Новітні технічні рішення спрямовані на підвищення показників технологічної ефективності застосування комбайнів у процесі механізованого збирання зернових культур. На основі проведеного аналізу системно-аналогової моделі, сучасного стану і новітніх інноваційних розробок провідних фірм-виробників визначено основні тенденції розвитку зернозбиральних комбайнів, пов’язані з удосконаленням систем комбайнів і впровадженням систем адаптації їхніх режимів роботи до умов функціонування.

Ключові слова: зернові культури, збирання, зернозбиральний комбайн, жатна частина, молотильна система, очисна система, системи адаптації, тенденції розвитку.

 

Читати повну версію статті

 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ

 

Кравчук В., д-р техн. наук, проф., член-корр/ НААН, УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого ORCID: 0000-0003-2196-4960

Смолинский С., канд. техн. наук, доц/, ORCID: 0000-0002-8186-7049 НУБиП

Занько Н., канд. техн. наук, ORCID: 0000-0001-8964-0706, 

Гайдай Т., канд. техн. наук ORCID ID: 0000-0001-9141-4820 УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого

Олейник О., председатель НПП ООО «Херсонский машиностроительный завод»

 

Аннотация.

Цель статьи: обосновать тенденции развития зерноуборочных комбайнов путем анализа современного состояния и последних технических разработок ведущих фирм-производителей.

Методы исследований: анализ конструкции зерноуборочных комбайнов на основании информации фирм-производителей и результатов аналитических исследований.

Результаты исследований. На основе проведенного анализа системо-аналоговой модели и конструктивных особенностей современных зерноуборочных комбайнов определены следующие тенденции их дальнейшего развития: в конструктивной схеме жатной части комбайнов для минимизации потерь урожая и расширения функциональных возможностей целесообразно применять гибкие режущие аппараты, ленточные транспортеры и системы адаптации режимов работы жатки к условиям сбора; дальнейшее совершенствование конструкции молотильных систем различных типов, систем очистки и соломоочистителей на основании инновационных технических разработок и в соответствии с требованиями к выполнению процесса; внедрение принципов более эффективного использования мощностей двигателей комбайнов, а также применение электрических, метановых и других типов двигателей; расширение возможностей применения в схемах зерноуборочных комбайнов различных систем адаптации режимов работы их систем, а также эксплуатация беспилотных вариантов комбайнов, которые способны на основе принципа «самообучения» с высокими качественными показателями выполнять процесс уборки.

Выводы. Зерноуборочные комбайны как сложные динамические и технологические системы постоянно совершенствуются под влиянием развития науки и техники. Новейшие технические решения направлены на повышение показателей технологической эффективности применения комбайнов в процессе механизированной уборки зерновых культур. На основе проведенного анализа системо-аналоговой модели, современного состояния и новейших инновационных разработок ведущих фирм-производителей определены основные тенденции развития зерноуборочных комбайнов, связанные с совершенствованием систем комбайнов и внедрение систем адаптации их режимов работы к условиям функционирования.

Ключевые слова: зерновые культуры, уборка, зерноуборочный комбайн, жатная часть, молотильная система, очистительная система, системы адаптации, тенденции развития.

 

DEVELOPMENT TRENDS OF GRAIN HARVESTERS

 

Kravchuk V., Director of the SSO "L. Pogorilyy UkrNDIPVT ”, D-r  Tech. Scs, Prof., Corr. Member of NAASU

ORCID: 0000-0003-2196-4960

Smolinsky S., Ph.D. tech. Sciences, Associate Professor, ORCID: 0000-0002-8186-7049 NUBiP

Zanko M., Ph.D. tech. Science, ORCID: 0000-0001-8964-0706, 

Gaidai T., Ph.D. tech. Science ORCID ID: 0000-0001-9141-4820 Pogorilyy UkrNDIPVT

Oliynyk O., Chairman of SPE LLC "Kherson Machine-Building Plant" 

 

Abstract.

The purpose of the article: to substantiate the trends in the development of combine harvesters by analyzing the current state and the latest technical developments of leading manufacturers.

Research methods: analysis of the design of combine harvesters based on information from manufacturers and the results of analytical research.

Research results. Based on the analysis of the system-analog model and design features of modern combine harvesters, the following trends in their further development have been identified: to the conditions of collection; further improvement of the design of threshing systems of different types, cleaning systems and straw cleaners on the basis of innovative technical developments and in accordance with the requirements for the process; introduction of the principles of more efficient use of engine power of combines, as well as the use of electric, methane and other types of engines; expansion of possibilities of application in schemes of grain harvesters of various systems of adaptation of operating modes of their systems, and also operation of unmanned variants of combines which are capable to carry out process of harvesting on the basis of the principle of "self-learning" with high qualitative indicators.

Conclusions. Combine harvesters as complex dynamic and technological systems are constantly being improved under the influence of science and technology. The latest technical solutions are aimed at improving the technological efficiency of combines in the process of mechanized harvesting of grain crops. Based on the analysis of the system-analog model, current state and the latest innovative developments of leading manufacturers, the main trends in the development of combine harvesters are identified, which are related to improving combine systems and implementing systems to adapt their operating modes to operating conditions.

Key words: grain crops, harvesting, combine harvester, harvesting part, threshing system, purification system, adaptation systems, development tendencies.

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта