Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

Аналіз будови та функціювання зерносушарок шахтного типу

УДК 631.354.2.:001.8

 

В. Кравчук, д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААН України,
https:/orcid.org/0000-0002-7991-0351,
М. Занько, канд. техн. наук,
e-mail: NikolaiZanko82@gmail.com,
https:/orcid.org/0000-0001-8964-0706,
О. Лисак, https://orcid.org/0000-0003-0708-9784
ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, смт Дослідницьке

 

Анотація
Мета статті: дослідження особливостей будови, функціювання та показників призначення шахтних сушарок виробництва провідних компаній.
Методи досліджень: аналітичний огляд та аналіз конструкції за даними компаній-виробників шахтних зерносушарок.
На ринку України зарубіжні фірми пропонують широкий вибір шахтних сушарок для сушіння зерна з продуктивністю до 225 т/год та вологістю більше 40 %. В основі їхніх конструкцій – сушильна шахта, в яку паралельними рядами вмонтовано короби з оцинкованими впускними і випускними повітропроводами конічної форми, розміщеними в шаховому порядку. По висоті шахта розділена на зони нагрівання і охолодження. Зерно в прямоточній шахті переміщується самопливом, зверху донизу один раз, знижуючи свою вологість на 6-7 %.
У більшості шахтних сушарок реалізована функція рекуперації тепла – забір тепла від гарячого зерна і повернення підігрітого повітря назад в сушарку, що дає не тільки економію палива, але й електроенергії. Сушіння зерна на українських елеваторах свідчить, що саме шахтні зерносушарки переважають сушарки - аналоги інших типів з точки зору економічності. Причина цього – теплообмін відбувається за допомогою підвідних і відвідних коробів, які дають змогу рівномірно розподілити загальний обсяг теплоносія в шахті зерносушарки.
Висновки. Зерносушарки шахтного типу характеризуються:
– високою продуктивність сушіння;
– пристосованістю до роботи з використанням газу та біопалива;
- універсальністю щодо сушіння зерна і насіння різних культур;
- ефективною роботою системи відокремлення пилу від зерна;
- низьким рівнем шуму під час роботи;
- пристосованістю до якісного очищення шахти під час переходу на сушіння іншої культури;
- простим обслуговування та експлуатацією.
Головні критерії у виборі сушарки – продуктивність, універсальність сушіння широкої гами зерна та насіння, економічність процесів сушіння, адаптація до сушіння з використанням біопалива, ціна сушарки.
Ключові слова: шахтна зерносушарка; особливість конструкції; сушильна камера; технологічні режими (вологість зерна та продуктивність сушіння); витрати енергоносія.

 

Читати повну версію статті

 

UDC 631.354.2.:001.8


ANALYSIS OF STRUCTURE AND FUNCTIONING OF COLUMN DRYERS 

 

V. Kravchuk, Dr. Techn. Sc., prof., Member-Corr. NAAS of Ukraine,
https://orcid.org/0000-0002-7991-0351,
M. Zanko, Cand. Techn. Sc, Art. sciences co-author,
e-mail: NikolaiZanko82@gmail.com,
https://orcid.org/0000-0001-8964-0706,
O. Lisak, https://orcid.org/0000-0003-0708-9784
DNU «L. Pogorilyy UkrNDIPVT

 

Summary
The purpose of the article: the study of the features of the structure, operation and indicators of the use of column dryers produced by leading companies.
Research methods: analytical review and design analysis according to the data of the companies producing column dryers.
In the Ukrainian market, foreign companies offer a wide range of column dryers for drying grain with a productivity of up to 225 t / year and humidity of more than 40%. The main element of their designs is a drying column, in which parallel boxes with galvanized inlet and outlet air conduits of conic shape are mounted, arranged in a chess order. The column is divided into zones of heating and cooling. The grain in the column moves by gravity, from the top downward, reducing its humidity by 6-7 %.
In most driers, the function of heat recovery is realized - the heat collection from the hot grain and the return of heated air back to the dryer, which gives not only the saving of fuel but also electricity. Drying of grain on Ukrainian elevators shows that it is column dryers that are dominated over analogues of other types in terms of profitability. The reason for this - the heat transfer is carried out with the help of inlet and outlet boxes, which allow to evenly distribute the total volume of coolant in the column of grain dryers.
Conclusions. Column dryers are characterized by:
- high drying performance;
- adaptability to work with the use of gas and biofuels;
- versatility in the drying of grain and seeds of different crops;
- effective work of the system of separation of dust from grain;
- low noise during operation;
- adaptability to quality cleaning of the mine during the transition to drying another culture;
- simple maintenance and operation.
The main criteria for choosing a dryer are the productivity, the versatility of drying a wide range of grain and seed, the cost-effectiveness of drying processes, adaptation to drying using biofuels, drying costs.
Key words: column grains dryer; design feature; drying chamber; technological regimes (grain humidity and drying performance); energy costs.

 


УДК 631.354.2.:001.8


АНАЛИЗ УСТРОЙСТВА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗЕРНОСУШИЛОК ШАХТНОГО ТИПА

 

В. Кравчук, д-р техн. наук, проф., чл.-корр. НААН Украины,
https:/orcid.org/0000-0002-7991-0351,
Н. Занько, канд. техн. наук,
e-mail: NikolaiZanko82@gmail.com,
https:/orcid.org/0000-0001-8964-0706,
А. Лысак, https://orcid.org/0000-0003-0708-9784
ГНУ «УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого; пгт Дослидницкое

 

Анотація
Цель статьи: исследование особенностей строения, функционирования и показателей назначения шахтных сушилок производства ведущих компаний.
Методы исследований: аналитический обзор и анализ конструкции по данным компаний-производителей шахтных зерносушилок.
На рынке Украины зарубежные фирмы предлагают широкий выбор шахтных сушилок для сушки зерна с производительностью до 225 т / ч и влажностью более 40%. В основе их конструкций - сушильная шахта, в которую параллельными рядами вмонтированы короба с оцинкованными впускными и выпускными воздуховодами конической формы, размещенными в шахматном порядке. По высоте шахта разделена на зоны нагрева и охлаждения. Зерно в прямоточной шахте перемещается самотеком, сверху вниз один раз, снижая свою влажность на 6-7 %.
В большинстве шахтных сушилок реализована функция рекуперации тепла – забор тепла от горячего зерна и возврата подогретого воздуха обратно в сушилку, что дает не только экономию топлива, но и электроэнергии. Сушка зерна на украинских элеваторах свидетельствует, что именно шахтные зерносушилки преобладают над сушилками - аналогами других типов с точки зрения экономичности. Причина этого - теплообмен происходит посредством подводящих и отводящих коробов, которые позволяют равномерно распределить общий объем теплоносителя в шахте зерносушилки.
Выводы. Зерносушилки шахтного типа характеризуются:
- высокой производительность сушки;
- приспособленностью к работе с использованием газа и биотоплива;
- универсальностью по сушке зерна и семян различных культур;
- эффективной работой системы отделения пыли от зерна;
- низким уровнем шума во время работы;
- приспособленностью к качественной очистке шахты при переходе на сушку другой культуры;
- простым обслуживанием и эксплуатацией.
Главные критерии в выборе сушилки - производительность, универсальность сушки широкой гаммы зерна и семян, экономичность процессов, адаптация к сушке с использованием биотоплива, цена зарносушилки.
Ключевые слова: шахтная зерносушилка; особенность конструкции; сушильная камера; технологические режимы (влажность зерна и производительность сушки) расходы энергоносителя.

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта