Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

Дослідження ефективності роботи тракторів в агрегаті з сільськогосподарськими машинами

УДК 631.372:001.8

В. Думич, e-mail: v.dumich@i.ua, https://orcid.org/0000-0002-7813-5437 
Я. Сало, https://orcid.org/0000-0002-1542-0599 
Львівська філія УкрНДІПВТім. Л. Погорілого

 

Анотація
Мета роботи: Визначення експлаутаційно-технологічних та енергетичних показників тракторів під час виконання робіт в агрегаті з сільськогосподарськими машинами.
Методи випробувань: Випробування машинно-тракторного агрегата (МТА) проводилось в агротехнічні терміни виконання робіт машинами, які агрегатувалися з тракторами. Показникивизначалися за стандартизованими методиками для випробування машин. Умови проведення випробувань були характерними для Західного регіону України.
Фахівцями нашої установи проведено випробування тракторів John Deere 6630 та Challenger МТ 665 в реальних умовах експлуатації. Трактор Deere 6630 працював з плугом обертовим RS 100,
обприскувачем Maxxor 40, культиватором-гребенеутворювачем GH 4500, сівалкою Aeromat 8S, картоплесаджалкою UN 3100 і картоплекопачем-навантажувачем Clean Flow 2000.
Дослідження роботи трактора Challenger МТ 665 В проводилось в агрегаті з грунтообробними і посівними машинами - вертикально-фрезерним культиватором Aquila-6000, сівалкою Rapid A 600S, плугом обертовим MF 725-7FC та бороною дисковою Razol Zenith RXH. Випробування проводились на полях, які характеризувалися темно-сірими лісовими легкосуглинковими грунтами.
Висновки. Під час виконання технологічних операцій МТА на базі трактора John Deere 6630 виконували технологічні операції з робочими швидкостями від 4,1 до 8,5 км/год. Питома витрата палива за змінним часом становила 2,2-18,4 кг/га, а завантаженість двигуна трактора в агрегаті з машинами – від 34 % до 94 %.
У процесі випробувань трактор Challenger МТ 665 В працював з робочими швидкостями: під час фрезерування грунту – 2,7 км/год; на сівбі озимої пшениці – 10,2 км/год; на оранці – 8,6 км/год і на дискуванні – 9,2 км/год. На цих режимах роботи трактор працював без перезавантажень двигуна і забезпечив плавність ходу. Продуктивність МТА на базі трактора Challenger МТ 665 В коливалася від 1,34 до 4,4 га/год. Питома витрата палива за змінним часом на виконання сільськогосподарських робіт становила від 5,5 кг/га до 16,4 кг/га.
Ключові слова: дослідження, трактор, продуктивність, енергетичні показники, витрата палива.

 

Читати повну версію статті

 

UDC 631.372:001.8


Investigation of the efficiency of tractors in the aggregate with agricultural machines

 

Dumych V., e-mail: v.dumich@i.ua, https://orcid.org/0000-0002-7813-5437
Salo Ya., https://orcid.org/0000-0002-1542-0599
LvivBranch of UkrNDIPVT them.L.Pogorily

 

Summary
Goal: Determination of exploiting, technological and energy indices of tractors during the execution of works in aggregate with agricultural machines.
Test methods: Testing of the machine-tractor unit was carried out in agrotechnical terms of the work of machines that were aggregated with tractors. Definition of indicators was carried out according to standardized testing methods for machines. Test conditions were typical for the western region of Ukraine.
Experts of our institution tested the tractors John Deere 6630 and Challenger MT 665 in real conditions of operation. The John Deere 6630 trailer worked with a rotary plow RS 100, Maxxor 40 sprayer, GH 4500 cultivator, Aeromat 8S seeder, UN 3100 potato harvester and Clean Flow 2000 potato harvester.
The research of the Challenger MT 665 B tractor was carried out in aggregate with tillage and seeding machines - a vertical milling cultivator Aquila-6000, a Rapid A 600S seeder, a rotary MF 725-7FC and a Razol Zenith RXH disk harrow. The tests were conducted on fields that were characterized by dark forest-gray easily loamy soils.
Conclusions: During the processing operations, machine-tractor units based on the John Deere 6630 tractor performed the technological operations with operating speeds from 4.1 to 8.5 km/h. Specific fuel consumption at variable times was 2.2-18.4 kg/ha. Load capacity of the tractor engine in the unit from the machine ranged from 34% to 94%.
In the process of testing, the Challenger MT 665 B tractor worked by speeds during: ground milling – 2,7 km/h; winter wheat seeding – 10,2 km/h; plowing – 8.6 km/h and discus – 9.2 km/h. In these operating modes, the tractor worked without rebooting the engine and ensure smooth running. Performance of the machine-tractor units on the basis of Challenger MT 665 B tractor was within the range of 1.34-4.4 ha/h. Specific fuel consumption at variable times for agricultural work ranged from 5.5 kg/ha to 16.4 kg/ha.
Key words: research, tractor, productivity, energy indices, fuel consumption.

 

УДК 631.372:001.8


Исследование эффективности работы тракторов в агрегате с сельскохозяйственными машинами

 

В. Думыч, e-mail: v.dumich@i.ua, https://orcid.org/0000-0002-7813-5437 
Я. Сало, https://orcid.org/0000-0002-1542-0599 
Львовский филиал УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого

 

Аннотация
Цель работы: Определение експлаутационно-технологических и энергетических показателей тракторов при выполнении работ в агрегате с сельскохозяйственными машинами.
Методы испытаний: Испытания машинно-тракторных агрегатов (МТА) проводилось в агротехнические сроки выполнения работ машинами, которые агрегатировались с тракторами. Определение показателей осуществлялось по стандартизированным методикам для испытания машин. Условия проведения испытаний были характерны для Западного региона Украины.
Специалистами нашего учреждения проведены испытания тракторов John Deere 6630 и Challenger МТ 665 в реальных условиях эксплуатации. Трактор John Deere 6630 работал с плугом оборотным RS 100, опрыскивателем Maxxor 40, культиватором-гребнеобразователем GH 4500, сеялкой Aeromat 8S, картофелесажалкой UN 3100 и картофелекопателем Clean Flow 2000.
Исследование работы трактора Challenger МТ 665 В проводился в агрегате с почвообрабатывающими и посевными машинами - вертикально-фрезерным культиватором Aquila-6000, сеялкой Rapid A 600S, плугом вращающимся MF 725-7FC и бороной дисковой Razol Zenith RXH. Испытания проводились на полях, которые характеризовались темно-серыми лесными легкосуглинковыми почвами.
Выводы: При выполнении технологических операций МТА на базе трактора John Deere 6630 выполняли технологические операции с рабочими скоростями от 4,1 до 8,5 км/ч. Удельный расход топлива по переменному времени составлял 2,2-18,4 кг/га. Загруженность двигателя трактора в агрегате с машина составляла от 34% до 94%.
В процессе испытаний трактор Challenger МТ 665 В работал с рабочими скоростями: во время фрезеровании почвы - 2,7 км/ч; на севе озимой пшеницы - 10,2 км/ч; на пахоте - 8,6 км/ч и на дисковании - 9,2 км/ч. На данных режимах работы трактор работал без перезагрузок двигателя и обеспечил плавность хода. Производительность МТА на базе трактора Challenger МТ 665 В находилась в пределах 1,34-4,4 га/час. Удельный расход топлива по скользящему время на выполнение сельскохозяйственных работ составляла от 5,5 кг/га до 16,4 кг/га.
Ключевые слова: исследование, трактор, производительность, энергетические показатели, расход топлива.

 

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта