Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

Дослідження оновлених вимог щодо технічної безпеки сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів

УДК 631.372/.374:006.88

Т. Цема, https://orcid.org/0000-0003-0596-2324
Л. Лисак, https://orcid.org/0000-0001-8330-6088
ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

 

Анотація
У статті визначено нові законодавчі та нормативно-правові акти Європейського Союзу щодо введення в обіг та/або експлуатації сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів.
Мета роботи полягає в дослідженні вимог щодо технічної безпеки, які застосовуються під час оцінки і підтвердження відповідності тракторів, причепів та причіпних машин, згідно з чинними нормативно-правовими актами України та відповідного сучасного технічного законодавства Європейського Союзу, визначено їхні основні особливості та відмінності.
Методи дослідження полягали в проведенні порівняння вимог чинного Технічного регламенту затвердження типу та відповідних сучасних Регламентів ЄС щодо вимог технічної безпеки сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів.
Основними особливостями оновленого технічного законодавства Європейського Союзу щодо сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів є наближення його до Директив «Нового підходу», систематизація та доповнення вимог, удосконалення методів випробувань, застосування міжнародних правил і стандартів.
Висновок. Для підвищення рівня безпеки транспортних засобів та приведення у відповідність до європейських норм необхідно актуалізувати чинний в Україні Технічний регламент затвердження типу. Розроблення та введення в дію оновленого Технічного регламенту дозволить: запровадити в Україні обов’язкові вимоги до конструкції сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів щодо їхньої технічної безпечності та методи випробувань ідентичні сучасним європейським нормам; захистити ринок України від ввезення небезпечних і неякісних сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів; створити умови для виготовлення вітчизняними сільгоспмашинобудівниками конкурентоспроможної продукції та розширення обсягу їх збуту на європейських і світових ринках. Результати проведених досліджень будуть використані в подальшому для адаптації національного законодавства до нових європейських вимог з метою підвищення безпечності зазначених транспортних засобів та усунення технічних бар’єрів у торгівлі.
Ключові слова: введення в обіг, вимоги щодо технічної безпеки, регламенти ЄС, затвердження типу, сільськогосподарські та лісогосподарські транспортні засоби, технічний регламент, трактор, причіп, причіпна машина.

 

Читати повну версію статті

 

UDC 631.372/.374:006.88


Research of updated requirements for technical safety of agricultural and forestry vehicles

 

Tsema T.V., https://orcid.org/0000-0003-0596-2324 
Lysak L.I., https://orcid.org/0000-0001-8330-6088 
L. Pogoriliy UkrNDIPVT

 

Summary
This article defines new legislative and regulatory acts of the European Union concerning the placing on the market and/or entry into service of agricultural and forestry vehicles.
The purpose of the work is to research of technical safety requirements, that are used in the conformity assessment and confirmation of the conformity of tractors, trailers and interchangeable towed equipment, in accordance with the current normative legal acts of Ukraine and the relevant modern technical legislation of the EU, determined their main features and differences.
Research methods were compared between the requirements of the current Type Approval Technical Regulation and the relevant EU Regulations on technical safety requirements for agricultural and forestry vehicles. The main features of the modernized EU technical legislation on agricultural and forestry vehicles, its approximation to the «New Approach» Directives are systematization and additions to requirements, improvement of test methods, application of international rules and standards.
Conclusion. In order to increase the level of vehicle safety and bring it in line with European norms, it is necessary to update the type-approval technical regulations in force in Ukraine. The development and implementation of the updated Technical Regulation will allow: to introduce obligatory requirements for the construction of agricultural and forestry vehicles in Ukraine in relation to their technical safety and test methods are identical to modern European norms; to protect the Ukrainian market from the import of dangerous and poor-quality agricultural and forestry vehicles; create conditions for domestic producers to produce competitive products and expand their sales in European and world markets. The results of the research will be used in the future to adapt the national legislation to the new European requirements in order to increase the safety of these vehicles and eliminate technical barriers to trade.
Key words: placing on the market, technical safety requirements, Regulations EU, type-approval, agricultural and forestry vehicles, technical regulations, tractor, trailer, towed equipment.


УДК 631.372/.374:006.88


Исследование обновленных требований по технической безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных транспортных средств

 

Цема Т.В., https://orcid.org/0000-0003-0596-2324
Лысак Л.И., https://orcid.org/0000-0001-8330-6088 
ГНУ «УкрНДІПВТ им. Л. Погорелого»


Анотація
В данной статье определены новые законодательные и нормативно-правовые акты Европейского Союза о введении в обращение и/или эксплуатацию сельскохозяйственных и лесохозяйственных транспортных средств.
Цель роботи заключается в исследовании требований по технической безопасности, применяемых при оценке и подтверждению соответствия тракторов, прицепов и прицепных машин, согласно действующим нормативно-правовыми актами Украины и соответствующего современного технического законодательства ЕС, определены их основные особенности и отличия.
Методы исследований заключались в сравнении требований действующего Технического регламента утверждения типа и соответствующих современных регламентов ЕС относительно требований технической безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных транспортных средств. Основными особенностями обновленного технического законодательства ЕС относительно сельскохозяйственных и лесохозяйственных транспортных средств является его приближение к Директив «Нового подхода», систематизация и дополнение к совершенствованию методов испытаний, применение международных правил и стандартов.
Вывод. Для повышения уровня безопасности транспортных средств и приведения в соответствие с европейскими нормами необходимо актуализировать действующий в Украине Технический регламент утверждения типа. Разработка и введение в действие обновленного Технического регламента позволит: ввести в Украине обязательные требования к конструкции сельскохозяйственных и лесохозяйственных транспортных средств по их технической безопасности и методы испытаний идентичные современным европейским нормам; защитить рынок Украины от ввоза опасных и некачественных сельскохозяйственных и лесохозяйственных транспортных средств; создать условия для изготовления отечественными сельхозмашиностроителями конкурентоспособной продукции и расширение объема их сбыта на европейских и мировых рынках. Результаты проведенных исследований будут использованы в дальнейшем для адаптации национального законодательства к новым европейским требованиям с целью повышения безопасности указанных транспортных средств и устранения технических барьеров в торговле.
Ключевые слова: введение в обращение, требования к технической безопасности, регламенты ЕС, утверждение типа, сельскохозяйственные и лесохозяйственные транспортные средства, технический регламент, трактор, прицеп, прицепная машина.

 

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта