Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

Технічне забезпечення випробувань кабін та каркасів колісних тракторів статичним навантаженням

УДК 631.3(083.744).001.8


А. Карпенко, https://orcid.org/0000-0001-6663-520Х
О. Гапоненко, канд. техн. наук, e-mail: tenzo-test@ua.fm,
https://orcid.org/0000-0001-5306-8664
І. Іваненко, https://orcid.org/0000-0001-5518-1564
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Анотація
Мета досліджень — розроблення технічного забезпечення випробувань кабін та каркасів колісних тракторів статичним навантаженням.
Об’єкт дослідження — процеси впливу випробувального обладнання на кабіни та каркаси випробовуваних колісних тракторів.
Предмет дослідження — закономірності відтворення випробувальним обладнанням умов граничної безпечності кабін та каркасів колісних тракторів.
Під час експлуатації тракторів часто трапляються ситуації, коли необхідно долати перешкоди місцевості або працювати на схилах, Такі ситуації призводять до ризику перекидання, внаслідок чого кабіна затискає оператора, призводячи до тяжких травм, навіть смерті. Захисна конструкція оператора покликана залишити зону вільного безпечного простору у разі перекидання та поглинути енергію, отриману від контакту із землею.
Результати. Проведено аналіз конструкційних рішень захисних конструкцій оператора під час перекидання сільськогосподарських тракторів, виконано огляд наявних методів та технічних засобів для випробувань. Встановлено, що нормативні документи визначають лише суттєві вимоги до випробувального обладнання, конкретні технічні рішення були метою для розроблення стенда в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.
Висновки. Підібрано методику випробувань захисних конструкцій колісних тракторів за статичного навантаження. Згідно з ДСТУ ISO 5700:2004 передбачено метод імітації навантаження захисних кабін та каркасів колісних тракторів на стенді. Виготовлено та опрацьовано стенд для визначення захисних властивостей за статичного навантаження захисних конструкцій (кабін або каркасів) сільськогосподарських і лісових колісних тракторів. Стенд дозволяє навантажувати статичним зусиллям конструкцію кабін та каркасів колісних тракторів у горизонтальній площині до 30160 кг, у вертикальній площині до 21300кг. Просторово-компонувальне рішення стенда дозволяє проводити випробування відповідно до методики, встановлюючи захисну конструкцію на шасі трактора із системою демпфувальної підвіски.
Ключові слова: показники безпеки, захисні конструкції колісних тракторів, нормативний документ, зони вільного простору, метод випробувань.

 

Читати повну версію статті

 

UDC 631.3(083.744).001.8


Technical support of wheel tractors cabins and frameworks tests with static loading

 

A. Karpenko, https://orcid.org/0000-0001-6663-520Х
O. Haponenko, Ph.D., e-mail: tenzo-test@ua.fm,
https://orcid.org/0000-0001-5306-8664
I. Ivanenko, https://orcid.org/0000-0001-5518-1564
L. Pogorilyy UkrNDIPVT

Summary
The purpose of researches ­— development of technical support of wheel tractors cabins and frameworks tests by static loadings.
Research object — processes of influence of the test equipment on cabins and frameworks of wheel tractors which are tested.
Object of research — regularities of reproduction by the test equipment of conditions of extreme safety of cabins and frameworks of wheel tractors.
During the operation of tractors there are often situations when it is necessary to overcome obstacles in the area, or work on slopes, such situations lead to the risk of overturning, as a result of which the cabin clamps the operator, causing serious injuries and death. The protective design of the operator when overturning is designed to provide a zone of free safety space and absorb the energy obtained from contact with the supporting surface.
Results. An analysis of the structural solutions for the operator’s enclosing structures when overturning agricultural tractors was carried out, a review of existing methods and technical means for testing was carried out. It was established that the regulatory documents define only the essential requirements for test equipment, specific technical solutions were the goal for the development of the stand in L. Pogorilyy UkrNDIPVT.
Conclusions. Selected test method for protective designs of wheeled tractors under static load. According to DSTU ISO 5700: 2004, a method for simulating the load of the cabs and frames of wheeled tractors on the stand is provided. A bench for determining the protective properties was manufactured and tested, with a static load on the enclosing structures (cabins or frames) of agricultural and forestry tractors. The stand allows you to load with static force the design of cabs and frames of wheeled tractors in the horizontal plane up to 30160 kg in the vertical plane up to 21300 kg. Spatial layout solutions of the stand allows to carry out tests in accordance with the methodology by installing a protective structure on the tractor chassis (half-frames, main gear case) with a damping suspension system.
Keywords: safety indicators, protective designs of wheel tractors, normative document, zones of free space, test method.

  
УДК 631.3(083.744).001.8


Техническое обеспечение испытаний кабин и каркасов колесных тракторов статической нагрузкой

 

А. Карпенко, https://orcid.org/0000-0001-6663-520Х
А. Гапоненко, канд. техн. наук, e-mail: tenzo-test@ua.fm,
https://orcid.org/0000-0001-5306-8664
И. Иваненко, https://orcid.org/0000-0001-5518-1564
УкрНИИПИТ им. Л.Погорелого

Аннотация
Цель исследований — разработка технического обеспечения испытаний кабин и каркасов колесных тракторов статической нагрузкой.
Объект исследования — процессы влияния испытательного оборудования на кабины и каркасы колесных тракторов, которые испытываются.
Предмет исследования — закономерности воспроизведения испытательным оборудованием условий предельной безопасности кабин и каркасов колесных тракторов.
Во время эксплуатации тракторов часто случаются ситуации, когда необходимо преодолевать препятствия местности, или работать на склонах, такие ситуации приводят к риску опрокидывания, в результате чего кабина зажимает оператора, приводя к тяжелым травмам и даже смерти. Защитная конструкция оператора призвана обеспечить зону свободного пространства безопасности при опрокидывании и поглотить энергию, полученную от контакта с землей.
Результаты. Проведен анализ конструкционных решений ограждающих конструкций оператора при опрокидывании сельскохозяйственных тракторов, выполнен обзор существующих методов и технических средств для испытаний. Установлено, что нормативные документы определяют только существенные требования к испытательному оборудованию, конкретные технические решения были целью для разработки стенда в УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого.
Выводы. Подобрана методика испытаний защитных конструкций колесных тракторов при статической нагрузке. Согласно ДСТУ ISO 5700: 2004 предусмотрено метод имитации нагрузки кабин и каркасов колесных тракторов на стенде. Изготовлено и отработано стенд для определения защитных свойств, ограждающих конструкций (кабин или каркасов) сельскохозяйственных и лесных тракторов при статической нагрузке. Стенд позволяет нагружать статическим усилием конструкцию кабин и каркасов колесных тракторов в горизонтальной плоскости до 30160 кг, в вертикальной плоскости до 21300кг. Пространственно-компоновочные решения стенда позволяют проводить испытания в соответствии с методикой, устанавливая защитную конструкцию на шасси трактора с системой демпфирующей подвески.
Ключевые слова: показатели безопасности, защитные конструкции колесных тракторов, нормативный документ, зоны свободного пространства, метод испытаний.

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта