Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

Основні підходи до надійності автотракторного двигуна з вимкненням циліндрів як складної системи

УДК 621.08:629.017


А. Молодан, канд. техн. наук., доц.,
e-mail: and_1979@ukr.net, https://orcid.org/0000-0002-0017-740X,
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
А. Коробко, канд. техн. наук., доц.,
e-mail: ak82andrey@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-6618-7790,
Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Анотація
Мета роботи: Визначення максимально допустимого числа вимкнених циліндрів, яке може приводити не тільки до зниження потужності двигуна, але і зниження надійності роботи складових його вузлів і агрегатів.
Методи дослідження. Класифікація категорії відмов автотракторного двигуна та ранжування за тяжкістю наслідків від відмов циліндрів за своєю суттю і різними сценаріями розвитку подій, з настанням тієї чи іншої відмови двигуна колісної машини; визначення обмежень, які можуть бути використані для визначення параметрів двигуна з вимкненням циліндрів, які призводять до його зупинки через малі оберти і до відсутності можливості управління колісною машиною; визначення граничної потужності, за якої можна побудувати обмежувальну характеристику так, щоб вона перетинала гвинтову характеристику в точці мінімально можливих обертів двигуна, при цьому робота двигуна на тягові колеса була б ще можлива.
Результати дослідження. З настанням тієї чи іншої відмови двигуна колісної машини виникають різні наслідки за тяжкістю відмов циліндрів за своєю суттю і різними сценаріями розвитку подій. Обмеження, які можуть бути використані для визначення параметрів двигуна з вимкненням циліндрів, призводять до його зупинки через малі оберт і до відсутності можливості управління колісною машиною. Постійне вишукування шляхів зниження мінімально сталої частоти обертання, мабуть незабаром призводить до ситуації, коли величина буде регламентуватися (визначатися) не протіканням робочого процесу в циліндрах двигуна, а керованістю колісної машини, тобто можливістю ефективної роботи рульових пристроїв, особливо для машин з відносно невисокою номінальною швидкістю ходу.
Висновки. З вимкненням циліндра ефективна потужність двигуна зменшується на величину індикаторної потужності, яка розвивається у вимкненому циліндрі, оскільки можна вважати, що потужність, яка витрачається на подолання механічних втрат у двигуні, залишається незмінною. Останнє значення m, за якого виконується умова NemNe гр, є максимально допустимим числом вимкнених циліндрів діагностичної моделі двигуна, яка реалізує «м’який» сценарій.
Ключові слова: надійність, оцінка, автотракторний двигун, зміна потужності, колісна машина, вимкнення циліндрів.

 

Читати повну версію статті

 

UDC 621.08:629.017


KEY APPROACHES TO RELIABILITY OF THE AUTOTRACTOR ENGINE WITH SWITCHING OFF CYLINDERS AS A COMPLEX SYSTEM

 

Molodan Andrii, Ph. D., Associate Professor, Doctorate,
e-mail: and_1979@ukr.net, https://orcid.org/0000-0002-0017-740X,
Kharkiv national Automobile and Highway University
Korobko Andrii, Ph. D., Associate Professor,
e-mail: ak82andrey@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-6618-7790,
Leonid Pogorilyy Ukrainian Scientific Research Institute of Forecasting and Testing of Machinery and Technologies for Agricultural Production” Kharkiv branch

 

Summary
Goal of the study is to determine the maximum allowable number of switched off cylinders, which can lead not only to a decrease in engine power, but also to a decrease in the reliability of the components and assemblies.
Research methods. To achieve this goal, the following tasks were solved: the categories of autotractor engine failures were classified and the ranking is carried out according to the severity of the cylinder failures consequences with different scenarios of events, with the onset of a particular failure of the wheeled machine engine; definition of restrictions that can be used in determining the parameters of the engine with the cylinders shutting down, which leads to its stop due to the low speed and to loss of control of the wheel machine; definition of limiting power at which the limiting characteristic can be constructed so that it crosses the helical characteristic in the point of the minimum possible engine speed, while the engine work on driving wheels would still be possible.
Results. Upon the occurrence of a particular failure of the wheeled vehicle engine, there are various consequences for the severity of cylinder failures in their nature and various scenarios. The search for ways to reduce the minimum steady speed of rotation, apparently, soon leads to a situation where the value will be regulated (determined) not by course of the work process in the engine cylinders but by the handling of the wheeled vehicle, that is the ability to effectively operate steering gear, especially for cars with relatively low nominal speed.
Conclusions. When the cylinder is turned off, the effective engine power is reduced by the amount of the indicator power that develops in the switched off cylinder, since it can be assumed that the power expended to overcome the mechanical losses in the engine remains unchanged. The last value at which the condition is fulfilled is the maximum allowable number of switched off cylinders of the diagnostic engine model, which implements a “soft” scenario.
Keywords: reliability, evaluation, autotractor engine, power change, wheeled machine, cylinder disable.


УДК 621.08:629.017


ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К НАДЕЖНОСТИ АВТОТРАКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ С ОТКЛЮЧЕНИЕМ ЦИЛИНДРОВ КАК СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ


А. Молодан, канд. техн. наук., доц.,
e-mail: and_1979@ukr.net, https://orcid.org/0000-0002-0017-740X,
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
А. Коробко, канд. техн. наук., доц.,
e-mail: ak82andrey@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-6618-7790,
Харьковский филиал УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого

Анотація
Цель исследования. Определение максимально допустимого числа отключенных цилиндров, которое может приводить не только к снижению мощности двигателя, но и к снижению надежности работы составляющих его узлов и агрегатов.
Методы исследования. Классификация категорий отказов автотракторного двигателя и ранжирование по тяжести последствий отказов цилиндров по своей сути и различным сценариям развития событий, при наступлении того или иного отказа двигателя колесной машины; определение ограничений, которые могут быть использованы при определении параметров двигателя с отключением цилиндров, что приводит к его остановке из-за малых оборотов и отсутствия возможности управления колесной машиной; определение предельной мощности, при которой можно построить ограничительную характеристику так, чтобы она пересекала винтовую характеристику в точке минимально возможных оборотов двигателя, при этом работа двигателя на ведущие колеса была бы еще возможна.
Результаты исследования. При наступлении того или иного отказа двигателя колесной машины возникают различные последствия по тяжести отказов цилиндров по своей сути и различным сценариям развития событий. Ограничения, которые могут быть использованы при определении параметров двигателя с отключением цилиндров, что приводит к его остановке из-за малых оборотов и отсутствия возможности управления колесной машиной. Постоянное изыскание путей снижения минимально устойчивой частоты вращения, видимо вскоре приводит к ситуации, когда величина будет регламентироваться (определяться) не протеканием рабочего процесса в цилиндрах двигателя, а управляемости колесной машины, то есть возможностью эффективной работы рулевых устройств, особенно для машин с относительно невысокой номинальной скоростью хода.
Выводы. При выключении цилиндра эффективная мощность двигателя уменьшается на величину индикаторной мощности, которая развивается в выключенном цилиндре, так как можно считать, что мощность, затрачиваемая на преодоление механических потерь в двигателе, остается неизменной. Последнее значение m, при котором выполняется условие NemNe гр, является максимально допустимым числом отключенных цилиндров диагностической модели двигателя, что реализует «мягкий» сценарий.
Ключевые слова: надежность, оценка, автотракторный двигатель, изменение мощности, колесная машина, отключение цилиндров.

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта