Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

Визначення основних параметрів грунтообробно-посівного агрегата для висіву сидеральних культур

УДК: 631.11

 

Т. Гайдай,

e-mail: tanusha-h@ukr.net,

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9141-4820

Читаєв Д.В., ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»,

e-mail: denyschytaiev@ukr.net

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4180-5393

 

Анотація.

Мета. У статті визначено оптимальні параметри грунтообробно-посівного агрегата з метою підвищення ефективності техніко-технологічного процесу сівби сидеральних культур завдяки вдосконаленню конструкційних параметрів тарілчастого розсіювача.

Методи досліджень: теоретичні – аналіз і синтез літературних інформаційних джерел; експериментальні – на основі поставленого лабораторно-польового експерименту та аналітичні.

 Результати. Для визначення граничних значень параметрів VВН, НД та β розраховано швидкість на виході з насіннєпроводу Vс, контури зони максимального розльоту насіння хпад за змінних кутів нахилу площини тарілчастого розсіювача β та зміни кута під час відскоку насіння в сторони під кутами q, кут нахилу пластинки розсіювача відносно горизонтальної площини βθ, кут між вектором  початкової швидкості і віссю Ох γ, кут падіння насіння α, кут відбиття насіння ψ, коефіцієнт відновлення насіння k, швидкість відбитих від пластини насінин, площу розсіювання  по відображеному контурі.

Висновки. На основі досліджень запропоновано: процедуру визначення оптимальних параметрів конструкцій елементів висівного апарата котушкового типу, оцінювання динаміки руху насіння у пневматичному насіннєпроводі; визначення параметрів тарілчастого розсіювача  та алгоритм синтезу компонентів функціоналів і управління процесом висіву інформаційно-керувальним засобом.

Ключові слова: тарілчастий розсіювач, оптимальні параметри, рівномірність розсіювання, норма висіву, висівна котушка.

 

Читати повну версію статті

 

UDC 631.11

 

DETERMINATION OF SOIL CULTIVATING SOWING UNITS PARAMETERS FOR SOWING GREEN MANURE CROPS

 

T. Hayday, L. Pogorelyy UkrNDIPVT

e-mail: tanusha-h@ukr.net,

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9141-4820

D. Chitayev, L. Pogorilyy UkrNDIPVT,

e-mail: denyschytaiev@ukr.net

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4180-5393

 

Abstract.

Goal. The article defines the optimal parameters of the soil-cultivating aggregate in order to increase the efficiency of the technical and technological process of sowing crop crops due to the improvement of the structural parameters of the disperser of the disperse.

Methods of research: theoretical - analysis and synthesis of literary information sources; Experimental - based on the supplied laboratory-field experiment and analytical.

Results To determine the boundary values of the parameters VVN, HД and β, the speed at the output from the seed line Vс, the contours of the maximum spillage zone of the seeds of the hops for the alternating angles of the plane of the plate disperser β and the angle of change during the rebound of the seed to the sides at angles, the angle of the plate of the diffuser relative the horizontal plane βθ, the angle between the initial velocity vector and the axis Oh γ, the angle of incidence of the seed α, the reflection angle of the seed ψ, the seed restoration coefficient k, the speed of the reflected from the plate of the seed, the area of scattering S_r About the displayed contour.

Conclusions On the basis of researches it is offered: the procedure of determination of optimum parameters of constructions of elements of a sowing machine of a reel type, estimation of dynamics of a movement of a seed in a pneumatic seed line; determination of the parameters of the disperser of the container and the algorithm for the synthesis of the components of the functional and the control of the seeding process by the information and control means.

Key words: plate disperser, optimal parameters, uniformity of scattering, seeding rate, seeding coil.

  

УДК 631.11

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕ ВЫСЕВАЮЩЕГО АГРЕГАТА ДЛЯ ВЫСЕВА СИДЕРАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

 

Т. Гайдай,

e-mail: tanusha-h@ukr.net,

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9141-4820

Д.Читаев,

e-mail: denyschytaiev@ukr.net

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4180-5393

ГНУ «УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого»

Аннотация.

Цель. В статье определены оптимальные параметры почвообрабатывающе-посевного агрегата с целью повышения эффективности технико-технологического процесса высева сидеральных культур благодаря совершенствованию конструктивных параметров тарельчатого рассеивателя.

Методы исследований: теоретические - анализ и синтез литературных информационных источников; аналитические и экспериментальные - на основе поставленного лабораторно-полевого эксперимента.

Результаты. Для определения предельных значений параметров VВН, НД и β рассчитана скорость на выходе из семяпроводов Vс, контуры зоны максимального разлета семян хпад по переменных углов наклона плоскости тарельчатого рассеивателя β и изменения угла во время отскока семян в стороны под углами, угол наклона пластинки рассеивателя относительно горизонтальной плоскости βθ, угол между вектором начальной скорости и осью Ох γ, угол падения семян α, угол отражения семян ψ, коэффициент восстановления семян k, скорость отраженных от пластины семян, площадь рассеивания Srп в отраженном контура.

Выводы. На основе исследований предложено: процедуру определения оптимальных параметров конструкций элементов высевающего аппарата катушечного типа, оценка динамики движения семян в пневматическом семяпроводе; определение параметров тарельчатого рассеивателя и алгоритм синтеза компонентов функционалов и управления процессом высева информационно-управляющим средством.

Ключевые слова: тарельчатый рассеиватель, оптимальные параметры, равномерность рассеивания, норма высева, высевающая катушка.

 

 

 

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта