Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

Оцінка витрат потужності та енергії двигуна під час руху машини «Крабом»

УДК 621.43.018.7:629.017

А. Коробко, канд. техн. наук, доц.,
e-mail: ak82andrey@gmail.com,
https://orcid.org/0000-0002-6618-7790,
Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Леоніда Погорілого
М. Подригало, д-р техн. наук, проф.,
https://orcid.org/0000-0002-1624-5219,
О. Мазін, https://orcid.org/0000-0003-2855-0170,
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

 

Анотація
Мета дослідження – визначення потужності та енергії двигуна під час руху мобільної машини «крабом».
Методи дослідження. Визначити затрати потужності двигуна, визначити затрати енергії двигуна.
Результати дослідження. Рух мобільної машини «крабом», який здійснюється поворотом усіх коліс в один бік на рівні між собою кути, дозволяє покращити маневреність мобільної машини. Маневреність визначається необхідним запасом потужності двигуна, завдяки якій забезпечується необхідна динамічність мобільної машини. За результатами дослідження кінематичних і динамічних моделей руху мобільної машини рухом «крабом» визначені затрати на здійснення цього маневру. Результати проведеного дослідження можуть бути корисні під час керування рухом автомобіля «крабом». У дослідженні рух мобільної машини за повороту напрямних коліс в один бік на рівні кути (рух «крабом») розглядається в рухомій і нерухомій системах координат. Під час руху «крабом» з’являється додаткова сила опору руху мобільній машині – бокова аеродинамічна сила. Потужність двигуна, яка витрачається на подолання сил опору під час повороту, визначається з урахуванням бокової і фронтальної аеродинамічних сил опору. Запропоновано коефіцієнт взаємозв’язку між потужністю на колесах з кінетичною енергією мобільної машини, яка рухається «крабом». Визначення витрат енергії двигуна здійснено за нульового прискорення мобільної машини, тобто її постійної швидкості. Ефективна робота двигуна, яка рівняється витраченій ефективній енергії, визначається з урахуванням часу здійснення маневру і величини бокового зміщення. Витрати енергії двигуна на рух мобільної машини «крабом» пропорційні її боковому зміщенню.
Висновки. Дослідження динаміки руху мобільної машини «крабом» дозволило визначити витрати ефективних потужності та енергії двигуна на її рух «крабом». Визначено, що рух «крабом» (з повертанням усіх коліс в один бік на рівні кути) можливий тільки для повнопривідних мобільних машин.
Ключові слова: потужність, енергія двигуна, рух «крабом», затрати енергії, маневреність.

Читати повну версію статті

 

UDC 621.43.018.7:629.017


EVALUATION OF ENGINE POWER AND ENERGY EXPENDITURES BY MOVING THE MOBILE MACHINE WITH “CRAB” STYLE


Korobko Andrey, Ph. D., Associate Professor,
e-mail: ak82andrey@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-6618-7790
”Leonid Pogorilyy Ukrainian Scientific Research Institute of Forecasting and Testing of Machinery and Technologies for Agricultural Production” Kharkiv branch,
Podrigalo Mikhail, D. Science, Professor,
https://orcid.org/0000-0002-1624-5219,
Kharkiv National Automobile and Highway University
Mazin Aleksey, postgraduate,
https://orcid.org/0000-0003-2855-0170 
Kharkiv National Automobile and Highway University

 

Summary
The purpose of the study is to determine the power and energy of the engine during the mobile car «crab style” motion.
Research methods. Determine the cost of engine power, determine the energy consumption of the engine.
Research results. The of the mobile car «crab» motion, which is rotated all the wheels in one direction at the level between the corners, allows you to improve the agility of the mobile car. Maneuverability is determined by the necessary reserve of engine power, which provides the necessary dynamics of a mobile car. According to the results of the study of kinematic and dynamic models of motion of a mobile car, the «crab» movement determined the costs for this maneuver. The results of the study can be useful in controlling the car’s «crab» movement. In the study, the motion of a mobile machine for turning guide wheels in one direction at the angles (motion «crab») is considered in moving and fixed coordinate systems. During the «crab style” movement there is an additional force of motion resistance of a mobile machine - lateral aerodynamic force. The power of the engine, which is spent on overcoming the resistance forces during a turn, is determined taking into account lateral and frontal aerodynamic forces of resistance. The coefficient of the relationship between the power on wheels with the kinetic energy of a mobile car «crab style” moving is proposed. Determination of the energy consumption of the engine carried out at zero acceleration of the mobile machine, that is, its constant speed. Effective work of the engine, which is equal to the spent energy consumption, is determined taking into account the time of maneuver and the value of lateral displacement. The energy consumption of the engine at the mobile car «crab style” motion « is proportional to its lateral displacement.
Conclusions. The study of the dynamics of a mobile car «crab style” motion has allowed to determine the cost of efficient power and energy of the engine on its «crab style” motion. It is determined that the «crab style” motion (with the return of all wheels in one direction at the corner level) is possible only for all-wheel drive mobile machines.
Key words: power, engine energy, «crab style” movement, energy consumption, maneuverability.


УДК 621.43.018.7:629.017


ОЦЕНКА ЗАТРАТ МОЩНОСТИ И ЭНЕРГИИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ МАШИНЫ «КРАБОМ»


А. Коробко, канд. техн. наук, доц., e-mail: ak82andrey@gmail.com,
https://orcid.org/0000-0002-6618-7790,
ХФ УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого
М. Подригало, д-р техн. наук, проф.,
https://orcid.org/0000-0002-1624-5219,
А. Мазин, https://orcid.org/0000-0003-2855-0170,
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

 

Аннотация
Цель исследования. Целью исследования является определение мощности и энергии двигателя на осуществление движение мобильной машины «крабом».
Методы исследования. Определение затрат мощности двигателя, определение затрат энергии двигателя.
Результаты исследования. Движение «крабом» позволяет улучшить маневренность мобильной машины. Движение мобильной машины «крабом» осуществляется при повороте всех колес в одну сторону на углы, равные между собой. Маневренность определяется необходимым запасом мощности двигателя, за счет которой обеспечивается необходимая динамичность мобильной машины. В статье по результатам исследования кинематических и динамических моделей движения мобильной машины движением «крабом» определены затраты на осуществление указанного маневра. Результаты проведенного исследования могут быть полезны при создании управления движением автомобиля «крабом». Движение «крабом» позволяет улучшить маневренность мобильной машины. В исследовании движение мобильной машины при повороте направляющих колес в одну сторону на равные углы (движение «крабом») рассматривается в подвижной и неподвижной системах координат. При движении «крабом» появляется дополнительная сила сопротивления движению мобильной машины – боковая аэродинамическая сила. Мощность двигателя, затрачиваемая на преодоление сил сопротивления при повороте, определяется с учетом боковой и фронтальной аэродинамических сил сопротивления. Предложено коэффициент взаимосвязи между мощностью на колесах с кинетической энергией движущейся «крабом» мобильной машины. Определение затрат энергии двигателя осуществлено при нулевом ускорении мобильной машины, то есть постоянной ее скорости. Эффективная работа двигателя равняется затраченной эффективной энергии, определяется с учетом времени совершения маневра и величины бокового смещения. Затраты энергии двигателя на движение мобильной машины «крабом» пропорциональны ее боковому смещению.
Выводы. Исследование динамики движения мобильной машины «крабом» позволило определить расходы эффективной мощности и энергии двигателя на ее движение «крабом». Определено, что движение «крабом» (с поворотом всех колес в одну сторону на равные углы) возможно только для полноприводных мобильных машин.
Ключевые слова: мощность, энергия двигателя, движение «крабом», затраты энергии, маневренность.

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта