Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

Удосконалення технології виробництва зволоженої ферментованої гомогенної кормової суспензії та ефективність її використання у відгодівлі тварин

УДК 631.363:636.4

М. Соляник, канд. с.-г. наук, д-р філософії, e.mail: 8mriya@gmail.com 
Науково-виробничий впроваджувальний центр АІНУ

 

Анотація
Мета дослідження полягала в розробці нової технології виробництва гомогенних кормових суспензій, обладнання для їх приготування та вивчення ефективності вирощування й відгодівлі тварин кормами, отриманими різними способами підготовки.
Методи досліджень: експериментальний і виробничий, загальноприйняті у зоотехнічних дос­лідженнях; обліково-розрахункові та економіко-математичні.
Об’єкт досліджень. Зволожені ферментовані гомогенні кормові суспензії, агрегат серії АКГСМ з гідромлином-змішувачем для їх приготування, свині великої білої породи, продуктивні якості свиней під час вирощування й відгодівлі ферментованими гомогенними кормовими суспензіями.
Предмет досліджень. Удосконалення технології приготування зволожених ферментованих гомогенних кормових суспензій та вивчення їхнього впливу на відгодівельні якості тварин.
Результати. Уперше розроблено, обґрунтовано й упроваджено ефективну ресурсно-ощадну технологію приготування гомогенних кормових суспензій з високою поживністю корму (патент UA 53587, С2.-Бюл.№7.-2005). Уперше розроблено, експериментально досліджено, сертифіковано Південно-українською державною зональною станцією Міністерства аграрної політики України й упроваджено багатофункціональний агрегат нової конструкції серії АКГСМ «Мрія” з гідромлином-змішувачем для приготування гомогенних кормових суспензій, в якому поєднано технологічні процеси подрібнення зернових, змішування структурних компонентів і кормових добавок, нагрівання і механічну видачу суспензій для годівлі тварин (патент UA 53588, С2. — Бюл. №7. — 2005).
Визначено оптимальні технологічні параметри агрегату АКГСМ та особливості його експлуатації. Установлено, що регулювання зазором між жорнами гідромлина-змішувача забезпечує вихід оптимального розміру фракцій гомогенної кормової суспензії, що сприяє найкращому її засвоєнню у шлунковому тракті тварин і зменшенню на (0,4...1,4) кг витрат корму на 1 кг приросту. Найбільші прирости маси в паралельних одновікових групах свиней під час їх утримання й відгодівлі однаковим раціоном корму забезпечувалися його фракцією (0,5...1,4) мм, частка якої досягала (70 ...80) %.
Висновки.
1. Виконаними дослідженнями теоретично обґрунтовано доцільність і ефективність використання ферментованих кормових суспензій для підвищення продуктивних ознак свиней. Проведено дослідження та розроблено нову технологію приготування гомогенних кормових суспензій, апробовано спосіб їх виробництва з використанням нового агрегата АКГСМ з гідромлином-змішувачем.
2. Розроблений багатофункціональний кормоагрегат серії АКГСМ відрізняється від наявних тим, що в камері гідромлина у водному середовищі завдяки оригінальній конструкції агрегата одночасно виконуються декілька операцій: подрібнення зернової суміші, перемішування, гомогенізація, підігрівання готового корму без доступу повітря, ферментаційні процеси пониженої кислотності 4.5 од. під тиском 5 барів, видача готового корму лопатками, розташованими на центральному рухомому жорні, який діє як гідронасос. Кормоагрегат є енергоощадним і малогабаритним, працює в індивідуальному режимі та агрегатується в будь-яку лінію кормоприготування.
3. Обґрунтовані оптимальні розміри фракцій зернових компонентів гомогенних кормових сус­пензій. Встановлено, що найвищі прирости маси свиней забезпечувала годівля кормом фракцією (0,5...1,4) мм, частка яких досягає (70% ...80) %.
4. На підставі висновків експертних комісій та розкритих закономірностей балансу поживних речовин, клінічних та біохімічних показників крові, морфологічної та гістологічної структури органів шлунково-кишкового тракту, збільшується середньодобовий приріст живої маси.
5. Порівняно з традиційними методами підготовки зернових кормів (подрібнення та зволоження), гомогенізація та ферментаційні процеси сприяють підвищенню (р≤0,05...р≤0,001) в них рівня окремих поживних речовин і зменшують кількість клітковини незалежно від виду зерна.
6. Ферментація та гомогенізація корму, порівняно з подрібненням та зволоженням, підвищує його перетравність: органічної речовини на 4,4 % (р≤0,05) і 2,2 %, неорганічної речовини на
65,2 % (р≤0,05) і 63,1 % (р≤0,01), протеїну на 12,3 % (р≤0,05) і 4,6%, жиру на 32,1 % (р≤0,001) і 11,6% (р≤0,01), клітковини на 24,2 % і 14.4 %, засвоєння азоту на 29,76 % і 14,27 %, кальцію на 11,97 % і
3,27% та фосфору на 6,37 % і 0,5 %, відповідно, що зменшило виділення гною у свиней до 44%, у телят та ВРХ на 25%.
7. Внаслідок згодовування свиням гомогенізованих ферментованих кормів (порівняно з сухими та вологими) покращувалися їхні продуктивні якості: середньодобовий приріст живої маси збільшувався проти контролю на 29,8% або на 130 г (р≤0,01) і 97 г (р≤0,01), зменшувалися витрати корму на продукцію на 18,2 % (р≤0,05) і 13.0 % (р≤0,01) та віку досягнення живої маси 100 кг на 8,9% (р≤0,001) і 7,7% (р≤0,01). Згодовування кормів різних методів приготування та консистенції не впливало на показники довжини туші та товщини шпику свиней.
8. Виявлено тенденцію покращення під впливом згодовування гомогенізованого ферментованого корму тваринам фізико-хімічних та технологічних властивостей свинини: кислотність та ніжність м’яса покращується, підвищуються вологоутримувальна здатність, енергетична цінність, відсоток вмісту сухої речовини, протеїну та жиру, а також покращується комплекс органолептичних показників м’яса свиней з поліпшенням його зовнішнього вигляду, запаху, смаку, консистенції та соковитості.
9. Економічна ефективність від упровадження агрегатів серії АКГСМ «Мрія» для приготування корму в господарствах різної форми власності за вартістю додатково отриманої продукції за використання гомогенних кормових суспензій складає 44,63 тис. грн. у розрахунку на 1000 голів, а в масштабах України від упровадження 2400 агрегатів ­— 1211 млн. грн.
10. Використання гомогенізованих ферментованих кормів на відгодівлі свиней сприяє підвищенню рівня рентабельності виробництва на 65 % від контролю, де прибуток перевищує витрати в 2,5-3 рази.
Ключові слова: технологія, свині, корм, кормоготувальний агрегат, гідромлин-змішувач, ферментована гомогенна кормова суспензія, відгодівля, продуктивність.

Читати повну версію статті

 

UDC 631.363:636.4


IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF HOMOGENEOUS FORAGE SUSPENSION AND EFFICIENCY OF THEIR USE AT FATTENING PIGS

 

Solyanik N.B., cand. .r-е. s ., ph.D, e.mail: 8mriya@gmail.com 
Scientifically-productive promotional center AESU.

 

Summary
The aim of the research was determined to develop the new homogeneous feed suspension production technology, equipment for its production and also for further inquiry of the results during breeding and feeding the animals with the differently produced fodders.
Methods of the research: experimental and production methods, which are commonly used in zoo – technical researches; economic and mathematical calculations and also settlement and custody methods.
Research object.
Hydrated fermented homogeneous feed suspensions, Aggregate fodder processing hydromill – mixer (model AKGSM), large white pigs, productive characteristics of the pigs during breeding and feeding with fermented homogeneous feed suspensions.
Research subject.
Improvement of the hydrated fermented homogeneous feed suspensions production process and analyzing the influence on the animal feeding quality characteristics.
Results.
The resource – conserve homogeneous feed suspensions technology was initially developed, specified and implemented (patent UA 53587, , С2.-prot.№7.-2005) The newest multifunction Aggregate fodder processing hydromill – mixer (model AKGSM) was developed, implemented and certified by the South Ukrainian state department of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine. In this machinery such processes as grain grinding, mixing of the basic structure components and feeding additives, heating and mechanic suspension dispensation are perfectly combined. (patent UA 53588, С2. – prot. №7. – 2005).
Optimal technological parameters and operation characteristics of the Aggregate fodder processing hydromill – mixer (model AKGSM) were established. It was determined that ability of adjustment of the clearance between the grindstones of the hydro grinding mill ensures optimal size fraction outcome of homogeneous feed suspensions. This cause the better absorption in the animal’s bowel and reduces the amount of fodder from 0,4to 1,4 per 1 kg of increment. The highest weight increment in the parallel groups of pigs of the same age and being fed with the same amount of fodder was optimal when fraction size is 0,5...1,4 mm, with particle size 70% ...80%.
Conclusions.
1. The relevance and efficiency of the usage of homogeneous feed suspensions for improving pigs ‘productive characteristics was theoretically sub stained by trials. The new homogeneous feed suspensions. production technology was developed and tried via the Aggregate fodder processing hydromill – mixer.
2. Comparing to another mills, this multifunctional fodder processing hydromill – mixer (model AKGSM) differs from others. Inside the chamber of hydromill filled with water simultaneously perform several operations – grain grinding, mixing, homogenizing and heating of the fodder without oxygen, low acid fermentation processes 4.5p under pressure 5 Bar. The fodder outcomes is ensured by the blades installed on the central moving grindstone, which also performs as a hydraulic pump.
Aggregate fodder processing hydromill – mixer has many advantages because it is energy – efficient and small sized, it can perform in the individual mode and also can be implemented to any fodder producing line.
3. Substantiated fraction particle size of the grain components in homogeneous feed suspensions. It was established that the highest weight increment during feeding was with feeding with a fodder with fraction size is 0,5...1,4 mm, with percentage 70% ...80%.
4. The average daily weight increment was detected due to grounds of experts reports of amount of useful substances balance, clinic and biochemical blood analysis characteristics, morphological and histological bowel structure.
5. Comparing to the traditional methods of grain fodder preparation (grinding and hydration) homogenization and fermentation increase (р≤0,05...р≤0,001) the amount of certain useful substances and decrease the level of fiber whatever type of grain is being used.
6.Fodder fermentation and homogenization in comparing to grinding and hydration increases its digestion: organic substance for 4,4 % (р≤0,05) and 2,2 %; non organic substance for 65,2 % (р≤0,05) and 63,1 % (р≤0,01), protein for 12.3 % (р≤0,05) and 4,6%; fat for 32,1 % (р≤0,001) and 11,6% (р≤0,01); fiber for 24,2 % і 14.4 %; nitrogen absorption for 29.76 % and 14,27 %; calcium for 11.97 % and 3.27 % and phosphorous for 6.37 % and 0,5 %, and it decreased the pus extraction to 44%, calf and cattle for 25%
As a result of feeding the pigs with homogeneous fermented fodders ( comparing to dry and hydrated fodders) the productive characteristics increased : daily weight increment control showed that weight increased for 29.8% or for 130г (р≤0,01) and 97 г (р≤0,01), the fodder cost decreased for 18.2 % (р≤0,05) and 13.0 % (р≤0,01), period for live-weight gaining (100 kg) for .9 % (р≤0,001) and 7.7 % (р≤0,01). Feeding the animals with differently prepared types of fodders didn’t influence such parameters as length of the animal’s body or fat thickness for pigs.
8. Feeding the animals with homogeneous fermented fodder showed good results at enhancing physic – chemical and technological characteristics of pork: acidity and delicacy improve, also such parameters as water restraint ability , energy value, solid matter, protein and fat content increase. Also organoleptic characteristics of pork increase: the exterior, smell, taste, consistency and moisture content.
9. Cost – effectiveness due to implementation of fodder processing hydromill – mixer (model AKGSM “Mriya”) and feeding animals with homogeneous fermented fodder into enterprises with different forms of ownership is 44,63 thousand hryvnas per 1000 heads, and for Ukraine due to the implement of 2400 item the cost saving is 1211 million hryvnas.
10. Using homogeneous fermented fodder for pigs feeding affects the profit production level and increases it up to 65% and profit increases from 2.5 to 3 times.
Key words: technology, pigs, forage, feed production aggregate, gidromlin – mixer, homogeneous forage suspension, fattening, productivity

 

УДК 631.363:636.4


УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА УВЛАЖНЕННОЙ ФЕРМЕНТИРОВАННОЙ ГОМОГЕННОЙ  КОРМОВОЙ СУСПЕНЗИИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ОТКОРМЕ ЖИВОТНЫХ

 

Соляник М. Б., канд. с.-х. наук, д-р философии, e.mail: 8mriya@gmail.com 
Научно-производственный внедренческий центр АИНУ

 

Аннотация
Цель исследования заключалась в разработке новой технологии производства гомогенных кормовых суспензий, оборудования для их приготовления и изучения эффективности выращивания и откорма животных кормами, полученными разными способами подготовки.
Методы исследований: экспериментальный и производственный, общепринятые в зоотехнических исследованиях; учетно-расчетные и экономико-математические.
Объект исследований. Увлажненные ферментированные гомогенные кормовые суспензии, агрегат серии АКГСМ с гидромельницей-смесителем для их приготовления, свиньи большой белой породы, производительные качества свиней при выращивании и откорме ферментированными гомогенными кормовыми суспензиями.
Предмет исследований. Усовершенствование технологии приготовления увлажненных ферментированных гомогенных кормовых суспензий и изучения их влияния на откормочные качества животных.
Результаты. Впервые разработано, обоснованно и внедрена эффективная ресурсно-сберегательная технология приготовления гомогенных кормовых суспензий с высокой питательностью корма (патент UA 53587, С2.-Бюл.№7.-2005). Впервые разработано, экспериментально исследовано, сертифицировано Южно-украинской государственной зональной станцией Министерства аграрной политики Украины и внедрено многофункциональный агрегат новой конструкции серии АКГСМ «Мрия» с гидромельницей-смесителем для приготовления гомогенных кормовых суспензий, в котором соединены технологические процессы измельчение зерновых, смешивание структурных компонентов и кормовых добавок, нагревание и механическая выдача суспензий для кормления животных (патент UA 53588, С2. – Бюл. №7. – 2005).
Определены оптимальные технологические параметры агрегата АКГСМ и особенности его эксплуатации. Установлено, что регулирование зазоров между жерновами гидромельницы - смесителя обеспечивает выход оптимального размера фракций гомогенной кормовой суспензии, которая способствует наилучшему ее усвоению в желудочном тракте животных и уменьшению на 0,4.. 1,4 кг расходов корма на 1 кг прироста. Наибольшие приросты массы в параллельных одновозрастных группах свиней при их содержании и откорме одинаковым рационом корма обеспечивались его фракцией 0,5..1,4 мм, часть которой достигала 70% ..80%.
Выводы.
1. Произведенными исследованиями теоретически обоснована целесообразность и эффективность использования ферментированных кормовых суспензий для повышения производительных признаков свиней. Проведено исследование и разработана новая технология приготовления гомогенных кормовых суспензий, апробирован способ их производства с использованием нового агрегата АКГСМ с гидромельницей – смесителем.
2. В сравнении с существующими, разработанный многофункциональный кормоагрегат серии АКГСМ отличается тем, что в камере гидромельницы, в водной среде, одновременно выполняются несколько операций - измельчения зерновой смеси, перемешивания, гомогенизация, подогрев готового корма, за счет конструкции агрегата, без доступа воздуха, ферментационные процессы, сниженной кислотности 4.5 ед., при давлении 5 бар, выдача готового корма за счет лопаток, расположенных на центральном подвижном жернове, действующему как гидронасос. Кормоагрегат является энергосберегающим и малогабаритным, работает в индивидуальном режиме и агрегируется в любую линию кормоприготовления.
3. Обоснованы оптимальные размеры фракций зерновых компонентов гомогенных кормовых суспензий. Установлено, что наивысшие приросты массы при откорме свиней обеспечивало кормление животных кормом с фракцией размером 0,5..1,4 мм, часть которых достигает 70 % ..80 %.
4. На основанию выводов экспертных комиссий и раскрытых закономерностей баланса
питательных веществ, клинических и биохимических показателей крови, морфологической и
гистологической структуры органов желудочно-кишечного тракта, увеличивается среднесуточный прирост ж.м.
5. Сравнительно с традиционными методами подготовки зерновых кормов (измельчение и увлажнение), гомогенизация и ферментационные процессы способствуют повышению (р≤0,05..р≤0,001) в них уровня отдельных питательных веществ и уменьшает количество клетчатки независимо от вида зерна.
6. Ферментация и гомогенизация корма сравнительно с измельчением и увлажнением повышает его переваримость: органического вещества на 4,4 % (р≤0,05) и 2,2 %, неорганического вещества на 65,2 % (р≤0,05) и 63,1 % (р≤0,01), протеина на 12.3 % (р≤0,05) и 4,6 %, жира на 32,1 % (р≤0,001) и 11,6 % (р≤0,01), клетчатки на 24,2 % и 14.4 %, усвоение азота на 29.76 % и 14,27 %, кальция на 11.97 % и 3.27 % , фосфора на 6.37 % и 0,5 %, соответственно, что уменьшило выделение навоза у свиней до 44 %, у телят и ВРХ на 25 %.
7. В результате скармливания свиньям гомогенизированных ферментированных кормов (сравнительно с сухими и влажными) улучшались их производительные качества: среднесуточный прирост ж.м. увеличился против контроля на 29.8% или на 130г (р≤0,01) и 97 г (р≤0,01), уменьшались расходы корма на продукцию на 18.2 % (р≤0,05) и 13.0 % (р≤0,01) и возраста достижения живой массы 100 кг на 8.9% (р≤0,001) и 7.7% (р≤0,01). Скармливание кормов разных методов приготовления и консистенции не влияло на показатели длины туши и толщины шпика свиней.
8. Выявлена тенденция улучшения под воздействием скармливания гомогенизированного ферментированного корма животным физико-химических и технологических свойств свинины: кислотность и нежность мяса улучшается, повышаются влажно удерживающая способность, энергетическая ценность, процента содержания сухого вещества, протеина и жира, а также улучшается комплекс органолептических показателей мяса свиней с улучшением его внешнего вида, запаха, вкуса, консистенции и сочности.
9. Экономическая эффективность от внедрения агрегатов серии АКГСМ «Мрия» для приготовления корма в хозяйствах разной формы собственности по стоимости дополнительно полученной продукции при использовании гомогенных кормовых суспензий составляет 44,63 тыс. грн. в расчете на 1000 голов, а в масштабах Украины от внедрения 2400 агрегатов – 1211 млн. грн.
10. Применение гомогенизированных ферментированных кормов на откорме свиней способствует повышению уровня рентабельности производства на 65 % от контроля, где прибыль превышает расходы в 2.5-3 раза.
Ключевые слова: технология, свиньи, корм, кормоприготовительный агрегат, гидромельница-смеситель, ферментированная гомогенная кормовая суспензия, откорм, производительность.

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта