Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

Гарбузові технології. Збирання та доведення гарбузового насіння до кондиції. Машини та обладнання

УДК 635.62:631.3

В. Сидоренко, e-mail: sid_vladimir@ukr.net ,
https://orcid.org/0000-0002-5988-2904 
В. Малярчук, канд. с.-г. наук, https://orcid.org/0000-003-1459-0956 
С. Сидоренко, https://orcid.org/0000-0001-5046-117Х 
Південно-Української філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

 

Анотація
Метою дослідження є визначення основних технологічних операцій, призначених для збирання плодів гарбузів, виділення насіння, доведення його до кондиційних якостей товарної продукції, а також підбір машин для цих операцій та визначення їхніх експлуатаційно-технологічних та якісних показників.
Методи досліджень: теоретичні – аналіз досліджуваних інформаційних ресурсів; лабораторно-польові – проведення випробувань для одержання інформаційних даних.
Результати. Гарбузове насіння є цінним дієтичним та лікарським продуктом, яке широко використовують у фармацевтичній, кондитерській галузі, та інших сферах діяльності людини. В Україні вирощування гарбузів стало прибутковим бізнесом через високу вартість їхнього насіння.
Технологія вирощування плодів гарбуза та машини, які для цього використовуються, здебільшого подібні до технології та машин для вирощування просапних культур. Але збирання гарбузів, виділення з них насіння та його доведення до кондиції - найбільш трудомісткі процеси, які вимагають використання спеціальних машин та комплексів.
У статті наведені результати досліджень та випробувань як вітчизняних (ПрАТ “Каховський експериментальний машинобудівний завод”), так і закордонних машин («Kröpfel Landmaschinen GmbH», Австрія) для збирання плодів гарбуза та виділення насіння безпосередньо в полі. Приведено опис конструкційної та технологічної схем роботи цих машин. За результатами випробувань наведені основні показники якості роботи.
Доведення насіння гарбуза до кондиційних якостей є найважливішою завершальною складовою технології його виробництва. Для цього використовується цілий комплекс технологічних елементів і машин: приймання насіння, його миття, очищення та сушіння. Наведені будова, принцип та технологічна схема роботи приймального бункера V-AB663, мийної машини V-BD 440 та сушильного столу V-KB15/3 виробництва ПрАТ “Каховський експериментальний машинобудівний завод”.
За результатами випробувань було визначено, що пошкодження насіння в процесі завантаження його в бункер та подачі на мийну машину не відбувається. Мийна машина забезпечує якісне миття насіння, чистота насіння на виході складає 95,3 %.
Сушильна установка забезпечує сушіння насіння до кондиційної вологості, при цьому його втрати та пошкодження відсутні, нерівномірність сушіння не перевищує 5 %.
Висновки. Використання комбайнів для збирання гарбузів дозволяє поєднати прийоми збирання плодів та виділення з них насіння в одному технологічному процесі, що дає змогу скоротити матеріальні та людські витрати і розширити посіви баштанних культур.
Експлуатаційно-технологічні показники комплексу машин ПрАТ “Каховський експериментальний машинобудівний завод” для доведення насіння до кондиції забезпечують якісний технологічний процес виробництва гарбузового насіння.
Ключові слова: плоди гарбуза, насіння, збирання, виділення насіння, приймальний бункер, мийна машина, сушильний стіл, вологість насіння, чистота насіння.

Читати повну версію статті

 

UDC 635.62:631.3


Pumpkin Technology. Collection and refining of pumpkin seeds. Machinery and equipment

 

Sidorenko V., e-mail: sid_vladimir@ukr.net,
https://orcid.org/0000-0002-5988-2904 
Malyarchuk V., канд. с.-г. наук, https://orcid.org/0000-003-1459-0956 
Sidorenko S., https://orcid.org/0000-0001-5046-117Х 
South-Ukrainian branch of UkrSRIFRT them. L.Pogorelogo

 

Summary
Goal. The purpose of the study is to identify the main technological operations intended for the harvesting of pumpkin fruits, the allocation of seeds, its updating to the conditional qualities of marketable products, selection of machines for these operations and their operational, technological and qualitative indicators determination.
Research methods: theoretical analysis of the investigated information resources, laboratory-field - carrying out of tests in order to obtain information data.
Results. Pumpkin seeds are a valuable dietary and medicinal product that is widely used in the pharmaceutical, confectionery, and other human activities sphere. In Ukraine, the cultivation of pumpkins has become a profitable business because of the high cost of their seeds.
The technology of pumpkin growing and machines, which are used for its, are mostly similar to the technology of row crops cultivating. But pumpkins harvesting, separating seeds from them and refining them is the most time-consuming processes that require the use of special machines and complexes.
The article presents the results of research and testing of ukrainian (PrAT «Kakhovsky experimental machine building plant») and foreign machines («Kröpfel Landmaschinen GmbH», Austria) for pumpkin harvesting and separating seeds directly in the field. The description of their structural and technological schemes of work is given. According to the results of the tests, the main indicators of the quality of work are given.
Improving of pumpkin seeds to conditional qualities is the most important final component of its production technology. For this purpose, a whole set of technological elements and, accordingly, machines for their implementation are used: seed reception, washing, cleaning and drying. The principle and technological scheme of the operation of the receiving bin V-AB663, the washing machine V-D440 and the drying table V-KB15 / 3 produced by the Kakhovsky experimental machine-building plant are given.
According to the results of the tests, it was determined that seed damage in the process of loading it into the hopper and feeding to the washing machine does not occur. The washing machine provides high-quality seed washing, the seed yield at the output is 95.3 %.
The dryer ensures the drying of seeds to the conditioned humidity, its loss and damage are absent, uneven drying does not exceed 5 %.
Conclusions. The use of pumpkin harvesters allows you to harvesting and seed separating in one process, which reduces material and human costs.
Operational and technological parameters of the complex of machines of PJSC «Kakhovsky experimental machine-building plant» for the processing of seeds provide a qualitative technological process for the production of pumpkin seeds.
Key words: pumpkin, seeds, harvesting, seed separation, receiving hopper, washing machine, drying table, seed moisture, seed purity.


УДК 635.62:631.3

 

Тыквенные технологии. Сбор и доработка тыквенных семечек. Машины и оборудование

 

Сидоренко В., e-mail: sid_vladimir@ukr.net, https://orcid.org/0000-0002-5988-2904 
Малярчук В., канд. с.-г. наук, https://orcid.org/0000-003-1459-0956 
Сидоренко С., https://orcid.org/0000-0001-5046-117Х 
Южно-Украинской филиал УкрНДИПВТ им. Л. Погорелого

 

Аннотация
Целью исследования является определение основных технологических операций, предназначенных для сбора плодов тыквы, выделения семян, их доработки до кондиционных качеств товарной продукции, а также подбор машин для этих операций и определение их эксплуатационно-технологических и качественных показателей.
Методы исследований: теоретические – анализ информационных исследуемых ресурсов; лабораторно-полевые - проведение испытаний с целью получения информационных данных.
Результаты. Тыквенные семечки являются ценным диетическим и лекарственным продуктом, который широко используют в фармацевтической, кондитерской отрасли и других сферах деятельности человека. В Украине выращивание тыкв стало прибыльным бизнесом из-за высокой стоимости их семян.
Технология выращивания плодов тыквы и машины, которые при этом используются в основном подобные технологии выращивания пропашных культур. Но уборка тыкв, удаление с них семена и их доработка - наиболее трудоемкие процессы, требующие использования специальных машин и комплексов.
В статье приведены результаты исследований и испытаний как отечественных (ЧАО «Каховский экспериментальный машиностроительный завод»), так и иностранных машин ( «Kröpfel Landmaschinen GmbH», Австрия) для сбора плодов тыквы и выделения семян непосредственно в поле. Приведено описание их конструкционной и технологической схем работы. По результатам испытаний приведены основные показатели качества работы.
Доведение семян тыквы до кондиционных качеств является важнейшей и завершающей частью технологии их производства. Для этого используется целый комплекс технологических элементов и машин для их выполнения: приема семян, их мытья, очистки и сушки. Приведены устройство, принцип и технологическая схема работы приемного бункера V-AB663, моечной машины V-D440 и сушильного стола V-KB15 / 3 производства ЧАО «Каховский экспериментальный машиностроительный завод».
По результатам испытаний было определено, что повреждения семян в процессе загрузки его в бункер и подачи на моечную машину не происходит. Моечная машина обеспечивает качественное мытье семян, чистота семян на выходе составляет 95,3 %.
Сушильная установка обеспечивает сушку семян до кондиционной влажности, при этом его потери и повреждения отсутствуют, неравномерность сушки не превышает 5 %.
Выводы. Использование комбайнов для уборки тыквы позволяет совместить приемы сбора плодов и выделения из них семян в одном технологическом процессе, что позволяет сократить материальные и человеческие затраты и расширить посевы бахчевых культур.
Эксплуатационно-технологические показатели комплекса машин ЧАО «Каховский экспериментальный машиностроительный завод» по доработке семян обеспечивают качественный технологический процесс производства тыквенных семечек.
Ключевые слова: плоды тыквы, семена, сбор, выделения семян, приемный бункер, моечная машина, сушильный стол, влажность семян, чистота семян.

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта