Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

Визначення втрат на тертя в шарнірах опорної ділянки гусеничного рушія аналітичними методами

УДК 629.114.2

Є. Калінін, канд. техн. наук, доц., e-mail: kalininhntusg@gmail.com,
https://orcid.org/0000-0001-6191-8446
С. Поляшенко, канд. техн. наук, доц., e-mail: s.polyashenko@gmail.com,
https://orcid.org/0000-0003-0133-4902
М. Шуляк, канд. техн. наук, доц., e-mail: m.l.shulyak@gmail.com,
https://orcid.org/0000-0001-7286-6602
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Ю. Козлов, e-mail: urgenurgen@gmail.com,
https://orcid.org/0000-0002-3546-0010
Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

 

Анотація
Мета роботи: дослідження впливу переміщення опорної ділянки гусеничного ланцюга, а отже і натягу останнього, на кут перегину ланок та зусилля, яке діє в шарнірі для визначення втрат потужності в шарнірах ланцюгів гусеничного рушія.
Методи дослідження: теоретичні.
Результати. Отримана система рівнянь, яка описує умову рівноваги будь-якої ланки опорної поверхні, зануреної в ґрунт. Ця система дозволяє розраховувати як кут нахилу ланки до опорної поверхні, так і розподіл опорних реакцій під самим ланцюгом.
Доведено, що натяг гусеничного ланцюга в процесі експлуатації тягово-транспортного засобу та перекочування котків по опорній поверхні не є постійною величиною та змінюється залежно від перегину ланок. У розрахунках прийнято, що гусеничний ланцюг являє собою стрічку, яка не розтягується, тобто її подовження компенсується за рахунок переміщення натяжного колеса рушія. Прийнято, що величини кутів нахилу тягової та напрямної ділянок до опорної поверхні являють собою функції натягу гусеничного ланцюга. Тому для більш детального та повного вирішення завдання цього дослідження, розглядається питання залежності цих кутів від натягу гусеничного обводу.
Висновки. Отримані вирази, які дозволяють визначити залежність кута повороту ланок опорної ділянки гусеничного обводу від натягу ланцюга в найбільш загальному вигляді. Розглянуто питання формування натягу ланцюга в процесі деформації пружних елементів підвіски. Звернуто увагу, що за такої постановки питання натяг ланцюга являє собою суму двох величин: постійного натягу та додаткової складової, яка визначається переміщенням опорної гілки ланцюга рушія. Такий підхід дозволяє визначити зміну кута перегину ланок та зусилля, яке діє в шарнірі, як величини, яка залежать від координати розташування ланки по довжині всього ланцюга.
Ключові слова: гусеничний рушій, втрати потужності, шарнір опорної ділянки, натяг ланцюга.

 

Читати повну версію статті

 

UDC 629.114.2


DETERMINATION OF FRICTION LOSSES IN THE HING JOINTS OF A TRACKED PROPULSOR SUPPORT SECTIONS BY
ANALYTICAL METHODS

 

Kalinin Evgeniy, Ph.D., Associate Professor, e-mail: kalininhntusg@gmail.com,
https://orcid.org/0000-0001-6191-8446

Polyashenko Sergey, Ph.D., Associate Professor, e-mail: s.polyashenko@gmail.com,
https://orcid.org/0000-0003-0133-4902

Shulyak Mikhail, Ph.D., Associate Professor, e-mail: m.l.shulyak@gmail.com,
https://orcid.org/0000-0001-7286-6602

Kharkov National Technical University of Agriculture named after Petro Vasilenko
Kozlov Yuriy, engineer І categories, e-mail: urgenurgen@gmail.com,
https://orcid.org/0000-0002-3546-0010

”Leonid Pogorilyy Ukrainian Scientific Research Institute of Forecasting and Testing of Machinery and Technologies for Agricultural Production” Kharkiv branch

Summary
Goal: study the influence of the displacement of the supporting section of the track chain, and therefore the tension of the latter, on the angle of inflection of the links and the force acting in the hinge to determine the power loss in the hinge joints of chains.
Research methods: theoretical.
Results. The resulting system of equations, which describes the equilibrium condition of any link of the supporting surface immersed in the soil. This system allows you to calculate both the angle of inclination of the link to the support surface and the distribution of the support reactions under the chain itself.
It is proved that the tension of the track chain during operation of the towing vehicle and rolling the rollers on the bearing surface is not constant and varies depending on the bend of the links. In the calculations, it is assumed that the track chain is a tape that does not stretch, that is, its elongation is compensated by moving the driving wheel of the propulsion device. It is accepted that the values of the angles of inclination of the leading and guiding sections to the support surface are functions of the tension of the track chain. Therefore, for a more detailed and complete solution to the problem of this study, the question of the dependence of these angles on the tension of the track bypass is considered.
Expressions are obtained that allow us to determine the dependence of the angle of rotation of the links of the supporting section of a crawler bypass from the chain tension in the most general form. The problems of the formation of chain tension in the process of deformation of the elastic elements of the suspension are considered. It is noted that in this formulation of the question, the tension of the chain is the sum of two quantities: constant tension and an additional component, which is determined by the movement of the reference branch of the engine circuit. This approach allows you to determine the change in the angle of inflection of the links and the force acting in the hinge, as values depending on the coordinate location of the link along the length of the entire chain.
Keywords: tracked propulsion, power loss, hinge support section, chain tension

 


УДК 629.114.2


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ НА ТРЕНИЕ В ШАРНИРАХ ОПОРНЫХ УЧАСТКОВ ГУСЕНИЧНОГО ДВИЖИТЕЛЯ АНАЛИТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

 

Калинин Е. И., канд. техн. наук, доц., e-mail: kalininhntusg@gmail.com,
https://orcid.org/0000-0001-6191-8446

Поляшенко С. А., канд. техн. наук, доц., e-mail: s.polyashenko@gmail.com,
https://orcid.org/0000-0003-0133-4902

Шуляк М. Л., д-р техн. наук, доц., e-mail: m.l.shulyak@gmail.com,
https://orcid.org/0000-0001-7286-6602

Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенка
Козлов Ю. Ю., e-mail: urgenurgen@gmail.com,
https://orcid.org/0000-0002-3546-0010


Харьковский филиал Украинского научно-исследовательского института прогнозирования и испытаний техники и технологий для сельскохозяйственного производства имени Леонида Погорелого

Аннотация
Цель работы: исследование влияния перемещения опорного участка гусеничной цепи, а следовательно и натяжения последнего, на угол перегиба звеньев и усилие, действующее в шарнире для определения потерь мощности в шарнирах цепей гусеничного движителя.
Методы исследования: теоретические.
Результаты
Полученная система уравнений, которая описывает условие равновесия любого звена опорной поверхности, погруженной в грунт. Эта система позволяет рассчитывать, как угол наклона звена к опорной поверхности, так и распределение опорных реакций под самой цепью.
Доказано, что натяжение гусеничной цепи в процессе эксплуатации тягово-транспортного средства и перекатывания катков по опорной поверхности, не является постоянной величиной и изменяется в зависимости от перегиба звеньев. В расчетах принято, что гусеничная цепь представляет собой ленту, которая не растягивается, то есть ее удлинение компенсируется за счет перемещения натяжного колеса движителя. Принято, что величины углов наклона ведущего и направляющего участков к опорной поверхности представляют собой функции натяжения гусеничной цепи. Поэтому, для более детального и полного решения задачи этого исследования, рассматривается вопрос зависимости этих углов от натяжения гусеничного обвода.
Выводы
Получены выражения, которые позволяют определить зависимость угла поворота звеньев опорного участка гусеничного обвода от натяжения цепи в наиболее общем виде. Рассмотрены вопросы формирования натяжения цепи в процессе деформации упругих элементов подвески. Обращено внимание, что в такой постановке вопроса натяжение цепи представляет собой сумму двух величин: постоянного натяжения и дополнительной составляющей, которая определяется перемещением опорной ветви цепи двигателя. Такой подход позволяет определить изменение угла перегиба звеньев и усилие, действующее в шарнире, как величины, зависящие от координаты расположения звена по длине всей цепи.
Ключевые слова: гусеничный движитель, потери мощности, шарнир опорного участка, натяжение цепи.

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта