Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

Застосування інформаційних технологій у розвитку систем зрошення

УДК 631.347.3/.4:004 

 

В. Сидоренко, e-mail: sid_vladimir@ukr.net,
https://orcid.org/0000-0002-5988-2904 
Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

 

Анотація
Метою дослідження є оцінка сучасного рівня та перспектив розвитку у зрошуваному землеробстві України інформаційних технологій та інноваційних рішень віддаленого доступу для управління системами зрошення та впровадження систем моніторингу та контролю за роботою дощувальної техніки.
Методи досліджень: теоретичні – аналіз досліджуваних інформаційних ресурсів; лабораторно-польові – проведення досліджень з метою одержання інформаційних даних.
Результати. Останні досягнення у сфері ІТ технологій та GPS моніторингу все більше застосовуються українськими с.-г. виробниками практично у всіх технологічних операціях під час вирощування с.-г культур.
За допомогою даних, які при цьому збираються, зберігаються та обробляються, можна аналізувати врожайність та визначати різні фактори, які на неї впливають – тип ґрунту, кількість посівного матеріалу, внесених добрив та засобів хімічного захисту, величину поливів та ін.
Не є виключенням у цьому і зрошувальне землеробство, а саме із застосуванням дощувальних машин. Упровадження сучасних рішень віддаленого доступу до управління цими машинами, систем моніторингу за використання дощувальної техніки дає можливість не тільки контролювати її рух, а й економно витрачати енергетичні та водні ресурси, а також збільшити врожайність вирощуваних культур.
Найбільші виробники зрошувальної техніки - «Lindsay Corporation», «Reinke Manufacturing Co., Inc.», «Valmont Industries» (США) найновіші свої розробки впроваджують у технології точного зрошення – дистанційного моніторингу та бездротового управління дощувальними системами та контролю зрошення.
У статті наведені результати досліджень інноваційних розробок компанії «Lindsay Corporation» у сфері дистанційного управління процесом зрошення, моніторингу та контролю за роботою дощувальних машин. Зокрема, досліджені, наведені та описані системи дистанційного управління та моніторингу «FieldNET», технологія управління змінною інтенсивністю штучного дощу «Growsmar Precision VRI», додаткові самонастроюванні пристрої Plug-n-play, які поліпшують роботу «FieldNET». Наведено матеріали про нову інноваційну розробку компанії – систему дистанційного управління, моніторингу та контролю зрошення – FieldNET Advisor™ .
Висновок. Застосування сучасних інноваційних рішень у зрошенні дозволяє здійснювати індивідуальний підхід до використання кожної окремої дощувальної машини з урахуванням реальних потреб культурних рослин у волозі та поживних речовинах, підвищити ефективність використання зрошувальних систем та планування їхньої роботи. Це дозволяє ефективно використовувати енергетичні та водні ресурси, збільшити врожайність і рентабельність виробництва.
Ключові слова: дощувальна машина, витрати води, тиск, інформаційні технології, точне зрошування, інтерфейс, моніторинг зрошування, метеостанція, вологість ґрунту, датчик вологості.

 

Читати повну версію статті

 

UDC 631.347.3/.4:004


Application of information technologies in the development of irrigation systems

 

V. Sidorenko, e-mail: sid_vladimir@ukr.net ,
https://orcid.org/0000-0002-5988-2904 
South-Ukrainian branch of L. Pogorіlуу UkrNDIPVT

 

Summary
Goal. The purpose of the study is to assess the current level and prospects of the development of irrigated agriculture in Ukraine of information technology and innovative solutions for remote access to management of irrigation systems and the introduction of monitoring and control systems for the operation of sprinkler machinery.
Methods of research: theoretical - analysis of the investigated information resources, laboratory-field - conducting researches in order to obtain information data.
Results. Recent advances in IT technology and GPS monitoring are increasingly being used by Ukrainian agricultural producers in virtually all technological operations in the cultivation of agricultural crops.
With the data collected, stored and processed, it is possible to analyze yields and determine the various factors affecting it - type of soil, amount of seed, fertilizer and chemical protection, amount of irrigation, etc.
The irrigation agriculture is no exception in this, namely when using sprinklers. The introduction of modern solutions for remote access to the management of these machines, monitoring systems with the use of sprinkler technology, provides an opportunity not only to control its movement, but also to economically spend energy and water resources, and increase the yield of cultivated crops.
The largest manufacturers of irrigation machines - Lindsay Corporation, Reinke Manufacturing Co., Inc., Valmont Industries (USA) are implementing their latest developments in precision irrigation technology - remote monitoring, wireless control of sprinkler systems and irrigation control.
The article presents the results of Lindsay Corporation’s innovation research in the field of remote control of the irrigation process, monitoring and control of sprinklers work. In particular, the fieldNET remote control and monitoring systems are described; Growsmar Precision VRI Variable Intensity Control Technology; additional self-tuning Plug-n-play devices that improve the work of «FieldNET». The materials on the new innovative development of the company - the system of remote control, monitoring and irrigation control - FieldNET Advisor ™ are presented.
Conclusions: Application of modern innovative solutions in irrigation allows to carry out an individual approach with the use of each separate sprinkling machine, taking into account the real needs of cultivated plants in the moisture and nutrients, improve the efficiency of the use of irrigation systems and planning their work. It allows efficient use of energy and water resources, increase yields and profitability of production.
Key words: sprinkler machine, water flow, pressure, information technology, precise irrigation, interface, irrigation monitoring, meteorological station, soil moisture, moisture sensor.

  

УДК 631.347.3/.4:004


Применение информационных технологий в  развитии систем орошения

 

В. Сидоренко, e-mail: sid_vladimir@ukr.net,
https://orcid.org/0000-0002-5988-2904 
Южно-Украинский филиал УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого

 

Аннотация
Целью исследования является оценка современного уровня и перспектив развития в орошаемом земледелии Украины информационных технологий и инновационных решений удаленного доступа для управления системами орошения и внедрения систем мониторинга и контроля за работой дождевальной техники.
Методы исследований: теоретические - анализ исследуемых информационных ресурсов; лабораторно-полевые – проведение исследований с целью получения информационных данных.
Результаты. Последние достижения в сфере ИТ технологий и GPS мониторинга все больше применяются украинскими сельскохозяйственных производителями практически во всех технологических операциях при выращивании с.-х культур.
С помощью данных, которые при этом собираются, хранятся и обрабатываются можно анализировать урожайность и определять различные факторы, на нее влияющие – тип почвы, количество посевного материала, внесенных удобрений и средств химической защиты, величину поливов и др.
Не является исключением в этом и орошаемое земледелие, а именно при применении дождевальных машин. Внедрение современных решений удаленного доступа к управлению этими машинами, систем мониторинга при использовании дождевальной техники, дает возможность не только контролировать ее движение, но и экономно расходовать энергетические и водные ресурсы, а также увеличить урожайность выращиваемых культур.
Крупнейшие производители оросительной техники - «Lindsay Corporation», «Reinke Manufacturing Co., Inc.», «Valmont Industries» (США) новейшие свои разработки внедряют в технологии точного орошения – дистанционного мониторинга и беспроводного управления дождевальными системами и контроля орошения.
В статье приведены результаты исследований инновационных разработок компании «Lindsay Corporation» в сфере дистанционного управления процессом орошения, мониторинга и контроля за работой дождевальных машин. В частности, исследованы, приведены и описаны системы дистанционного управления и мониторинга «FieldNET», технология управления переменной интенсивностью искусственного дождя «Growsmar Precision VRI», дополнительные самонастраивающиеся устройства Plug-n-play, улучшающие работу «FieldNET». Приведены материалы по новой инновационной разработке компании – системе дистанционного управления, мониторинга и контроля орошения – FieldNET Advisor ™.
Выводы: Применение современных инновационных решений в орошении позволяет осуществлять индивидуальный подход при использовании каждой отдельной дождевальной машины с учетом реальных потребностей культурных растений во влаге и питательных веществах, повысить эффективность использования оросительных систем и планирование их работы. Это позволяет эффективно использовать энергетические и водные ресурсы, увеличить урожайность и рентабельность производства.
Ключевые слова: дождевальная машина, расход воды, давление, информационные технологии, точное орошения, интерфейс, мониторинг орошения, метеостанция, влажность почвы, датчик влажности.

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта