Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

До питання розроблення біологізованих сівозмін біологічного агровиробництва

УДК 631. 147:631.582


М. Новохацький, канд. с.-г. наук, доц., e-mail: novokhatskyi@ukr.net 
https://orcid.org/0000-0003-3635-1761 
В. Таргоня, д-р с.-г. наук, e-mail: targonva@ukr.net,
https://orcid.org/0000-0002-1353-9182,
О. Бондаренко, https://orcid.org/0000-0001-9456-6715,
О. Мельник, https://orcid.org/0000-0002-4322-7614,
ДНУ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

 

Анотація
Мета дослідження – напрацювання алгоритму розроблення та використання біологізованих сівозмін в органічному виробництві.
Методи. Розроблення біологізованих сівозмін базується на використанні комплексних системних агроекологічних та біотехнологічних методів дослідження на основі ценологічного підходу.
Результати. Для розроблення (вибору) біологізованої сівозміни на основі оптимізації структури землекористування в різнорівневих системах екологічного землеробства в умовах конкретного агрогосподарства запропоновано такі етапи:
1. Оцінка ресурсного потенціалу господарства;
2. Еколого-економічна оцінка ґрунтів;
3. Розроблення проекту раціонального використання угідь на основі впровадження різнорівневих систем екологічного землеробства;
4. Розроблення проекту раціональної організації ріллі з урахуванням агроекологічної типізації земель;
5. Розроблення та еколого-економічна оцінка структури посівних площ;
6. Організація сівозмін на агроекологічній основі та освоєння біотехнологічних альтернатив;
7. Економічна оцінка проекту;
8. Проходження періоду конверсії (організації та сертифікація технологічного процесу відповідно до вимог біологічного агровиробництва).
Висновки. Біологізована сівозміна – це екологічно врівноважена сівозміна, яка передбачає не тільки науково обґрунтоване чергування культур і парів у часі й на території з використання
сидератів та нетоварної частини врожаю, а й перенесення частини біологічних та мікробіологічних процесів з агробіоценозу на спеціалізовані біотехнологічні майданчики з подальшим їх поверненням як біоматеріалів та біологічних агентів. Це виробництво біологічно активних добрив біогумусів вермикомпостуванням, метановою ферментацією та компостуванням у закритих реакторних системах, напрацюванням мікробіологічних препаратів підвищення врожайності (азотфіксувальних, фосформобілізувальних та целюлозоруйнівних), ентомологічних та мікробіологічних препаратів захисту рослин.
Ключові слова: органічне виробництво, біологізована сівозміна, алгоритм розроблення.

 

Читати повну версію статті

 

UDC 631. 147


FURTHER TO DEVELOPMENT OF BIOLOGICAL SOCIAL DEVELOPMENT OF BIOLOGICAL AGRICULTURAL PRODUCTION 


Novokhatskyi M., Cand. Agr. Sc. associate prof., e-mail: novokhatskyi@ukr.net 
https://orcid.org/0000-0003-3635-1761,
Targonya V., D-r Agr. Sc., https://orcid.org/0000-0002-1353-9182,
Bondarenko O., https://orcid.org/0000-0001-9456-6715,
Melnik O., https://orcid.org/0000-0002-4322-7614,
L. Pogorilyy UkrNDIPVT

 

Summary
The objectives of this study is to develop an algorithm for the development and use of biologization of crop rotation in organic production.
Methods. The development of biologized crop rotation is based on the use of integrated system agroecological and biotechnological research methods based on the cenological approach.
Results. For the development (selection) of a biologized crop rotation based on the optimization of the structure of land use in different-level systems of ecological farming in the context of a specific agricultural enterprise, the following steps were proposed:
1. Assessment of the resource potential of the economy;
2. Ecological and economic assessment of the soil;
3. Development of a project for the rational use of land based on the implementation of multi-level systems of ecological farming;
4. Development of a project for rational organization of arable land, taking into account agro-ecological land typing;
5. Development and environmental-economic assessment of the structure of sown areas;
6. Organization of crop rotations on the basis of agro-ecological development of biotechnological alternatives;
7. Economic evaluation of the project;
8. Passage of the conversion period (organization and certification of the technological process in accordance with the requirements of biological agricultural production).
Findings. Biological breeding is an ecologically balanced crop rotation, which involves not only scientifically based alternation of crops and vapors in time and territory using green manure and non-commodity parts of the crop, but also transferring part of biological and microbiological processes from agrobiocenosis to specialized biotechnological sites and then returning them to quality of biomaterials and biological agents. This is the production of biologically active fertilizers of biohumus by vermicomposting, methane fermentation and composting in closed reactor systems, the production of microbiological preparations, an increase in yield (nitrogen fixing, phosphorus-mobilizing and cell-depleting), plant protection.
Keywords: organic production, biological turnover, development algorithm.


УДК 631. 147


К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ БИОЛОГИЗИРОВАНыХ СЕВООБОРОТОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО АГРОПРОИЗВОДСТВА


Новохацький М., канд. с.-х. наук, доц., e-mail: novokhatskyi@ukr.net 
https://orcid.org/0000-0003-3635-1761 
Таргоня В., д-р с.-х. наук, https://orcid.org/0000-0002-1353-9182,
Бондаренко А., https://orcid.org/0000-0001-9456-6715,
Мельник О., https://orcid.org/0000-0002-4322-7614 
УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого

 

Аннотация
Цель исследования наработка алгоритма разработки и использования биологизованных севооборотов в органическом производстве.
Методы. Разработка биологизованих севооборотов базируется на использовании комплексных системных агроэкологических и биотехнологических методов исследования на основе ценологичного подхода.
Результаты. Для разработки (выбора) биологизованого севооборота на основе оптимизации структуры землепользования в разноуровневых системах экологического земледелия в условиях конкретного агропредприятия предложены следующие этапы:
1. Оценка ресурсного потенциала хозяйства;
2. Эколого-экономическая оценка почв;
3. Разработка проекта рационального использования угодий на основе внедрения разноуровневых систем экологического земледелия;
4. Разработка проекта рациональной организации пашни с учетом агроэкологической типизации земель;
5. Разработка и эколого-экономическая оценка структуры посевных площадей;
6. Организация севооборотов на агроэкологической основе освоения биотехнологических альтернатив;
7. Экономическая оценка проекта;
8. Прохождение периода конверсии (организации и сертификация технологического процесса в соответствии с требованиями биологического агропроизводства).
Выводы. Биологизованный севооборот – это экологически уравновешенный севооборот, который предполагает не только научно обоснованное чередование культур и паров во времени и на территории с использованием сидератов и нетоварной части урожая, но и перенос части биологических и микробиологических процессов с агробиоценоза на специализированные биотехнологические площадки с последующим их возвратом в качестве биоматериалов и биологических агентов. Это производство биологически активных удобрений биогумуса путем вермикомпостирования, метановой ферментации и компостирования в закрытых реакторных системах, наработки микробиологических препаратов повышения урожайности (азотфиксирующих, фосформобилизующих и целлюлозорозрушающих), энтомологических и микробиологических препаратов защиты растений.
Ключевые слова: органическое производство, биологизированный севооборот, алгоритм разработки.

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта