Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

Технологія Strip-till як інструмент секвестрації парникових газів

УДК 631.51:631.153.7


М. Павлишин, д-р техн. наук, проф.,
https://orcid.org/0000-0003-4223-4828 
НТУУ КПІ ім. І. Сікорського,
Л. Шустік, канд. техн. наук, e-mail: shustik@ukr.net,
https://orcid.org/0000-0003-2413-935X  
І. Гусар, e-mail: gusaririna19@gmail.com,
https://orcid.org/0000-0002-58724672 
ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

 

Анотація
Мета роботи – побудова моделі секвестрації парникових газів під час застосування технології Strip-till.
Методи досліджень: теоретичні – аналіз і синтез інформаційних ресурсів та аналітичні - побудова математичної моделі секвестрації парникових газів під час застосування технології Strip-till.
Результати. Вибір технології обробітку ґрунту суттєво визначає інтенсивність процесів емісії і секвестрації парникових газів землями сільськогосподарського призначення. У статті розглянуто технологію Strip-till як найбільш керовану діяльність під час переходу від традиційного обробітку ґрунту до нульового. Акцентовано увагу на часткову емісію парникових газів на межі обробленої і необробленої поверхні поля. Проведені авторами розрахунки показують, що величина цієї емісії коливається від 0,1 до 0,15 т/га.
Важливою складовою скорочення викидів СО2 під час застосування технології Strip-till є
також зменшення спалювання дизельного палива майже на 40 %. Показано, що застосування технології Strip-till дозволяє зменшити емісію СО2 завдяки зменшенню витрат дизельного палива з 0,075 до 0,08 т/га.
Авторами запропоновано модель секвестрації парникових газів землями сільськогосподарського призначення під час застосування технології Strip-till та наведено результати розрахунку величини секвестрації СО2 чорноземом звичайним за цієї технології.
Висновки. Запропоновано модель секвестрації парникових газів землями сільськогосподарського призначення під час застосування технології Strip-till. Наведено приклад розрахунку величини секвестрації СО2 чорноземом звичайним в умовах застосування технології смугового обробітку ґрунту.
Ключові слова: традиційний обробіток ґрунту, технологія Strip-till, просапна сільськогосподарська культура, парникові гази, інтенсивність емісії, секвестрація, Паризька кліматична Угода.

 

Читати повну версію статті

 

UDC 631.51:631.153.7


STRIP-TILL TECHNOLOGY AS AN INSTRUMENT OF sequestration of greenhouse gases

 

Pavlishin M. M., D-r Eng. Sc., prof.,
https://orcid.org/0000-0003-4223-4828 
NTUU Igor Sikorsky Kyiv Polytehnik Institute
Shustik L. P., Cand. Eng. Sc., (Ph.D.)
e-mail: shustik@ukr.net, https://orcid.org/0000-0003-2413-935X 
Gusar I.O., e-mail: gasaririna19@gmail.com,
https://orcid.org/0000-0002-58724672  
L.Pogorelyy UkrNDIPVT

 

Summary
Goal. The purpose of the work is to construct a model of sequestration of greenhouse gases using Strip-till technology.
Methods of research: theoretical - analysis and synthesis of information resources and analytical - construction of mathematical model of sequestration of greenhouse gases using Strip-till technology.
Results. The choice of soil cultivation technology largely determines the intensity of emissions and sequestration of greenhouse gases by agricultural land. The article considers the Strip-till technology as the most managed activity in the transition from traditional tillage to zero. The emphasis is on the partial emission of greenhouse gases on the boundaries of the treated and untreated surface of the field. The calculations carried out by the authors show that the value of this emission is within the limits of 0.1 - 0.15 t / ha.
An important component of reducing CO2 emissions using the Strip-till technology is also the reduction of nearly 40% of diesel fuel burning. The use of Strip-till technology has been shown to reduce CO2 emissions by reducing diesel fuel consumption from 0.075 to 0.08 t / ha.
The authors proposed a model of sequestration of greenhouse gases by agricultural land using Strip-till technology and the results of calculating the amount of sequestering of CO2 by chernozem are common in the context of the use of this technology.
Conclusions. The model of sequestration of greenhouse gases by the agricultural-purpose lands with the use of Strip-till technology is proposed. An example of the calculation of the amount of sequestering of СО2 by chernozem is given in the conditions of use of the technology of belt cultivation of soil.
Key words: traditional soil cultivation, Strip-till technology, agricultural crops, greenhouse gases, emission intensity, sequestration, Paris climate agreement.

 

УДК 631.51:631.153.7


ТЕХНОЛОГИЯ STRIP-TILL КАК ИНСТРУМЕНТ СЕКВЕСТРАЦИИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ


Павлишин М. М., д-р техн. наук, проф.,
https://orcid.org/0000-0003-4223-4828  
НТУУ КПИ им. И. Сикорского,
Шустик Л. П., канд. техн. наук, e-mail: shustik@ukr.net,
https://orcid.org/0000-0003-2413-935X  
Гусар И. О., e-mail: gusaririna19@gmail.com,
https://orcid.org/0000-0002-58724672 
УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого

 

Аннотация
Цель. Целью работы является построение модели секвестрации парниковых газов при использовании технологии Strip-till.
Методы исследований: теоретические – анализ и синтез информационных ресурсов и аналитическое построение математической модели секвестрации парниковых газов при использовании технологии Strip-till.
Результаты. Выбор технологии обработки почвы в значительной степени определяет интенсивность процессов эмиссии и секвестрации парниковых газов землями сельскохозяйственного назначения. В статье рассмотрена технология Strip-till как наиболее управляемая деятельность при переходе от традиционного возделывания почвы до нулевого. Акцентировано внимание на частичную эмиссию парниковых газов на границах обработанной и необработанной поверхности поля. Проведенные авторами расчеты показывают, что величина этой эмиссии находится в пределах 0,1–0,15 т / га.
Важной составляющей сокращения выбросов СО2 при использовании Strip-till является также уменьшение сжигания дизельного топлива почти на 40%.
Показано, что использование технологии Strip-till позволяет уменьшить эмиссию СО2 за счет уменьшения расхода дизельного топлива в пределах от 0,075 до 0,08 т/га.
Авторами предложена модель секвестрации парниковых газов землями сельскохозяйственного назначения при использовании технологии Strip-till и приведены результаты расчета величины секвестрации СО2 черноземом обычным в условиях использования этой технологии.
Выводы. Предложена модель секвестрации парниковых газов землями сельскохозяйственного назначения при использовании технологии Strip-till. Приведен пример расчета величины секвестрации СО2 черноземом обычным в условиях использования технологии полосовой обработки почвы.
Ключевые слова: традиционная обработка почвы, технология Strip-till, пропашная сельс­ко­хозяйственная культура, парниковые газы, интенсивность эмиссии, секвестрация, Парижское климатическое соглашение.

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта