Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

Новітні агротехнологічні рішення для вирощування теплолюбних культур в умовах кліматичних змін

УДК 631.343:631.55


М. Новохацький, канд. с.-г. наук, доц., e-mail: novokhatskyi@ukr.net
https://orcid.org/0000-0003-3635-1761
Н. Сердюченко, канд. геогр. наук, e-mail: poljuljach@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-0361-8215 
О. Бондаренко, https://orcid.org/0000-0001-9456-6715,
І. Гусар, https://orcid.org/0000-0002-58724672,
ДНУ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

 

Анотація
Мета дослідження – оцінювання доцільності застосування та ступеня деструкції мульчувальної плівки під час вирощування кукурудзи на зерно у Лісостеповій зоні України за різних термінів сівби. Плівка, здатна до біологічного розкладання, розроблена науково-дослідницьким центром IMMER Group та надана для досліджень ПАТ «Укрпластик».
Дослідження з вирощування кукурудзи зернової під екоплівкою із застосуванням різних строків сівби проводились впродовж 2017 року на дослідному полігоні УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, розташованому в зоні Лісостепу України.
Методи досліджень. До схеми дослідів було включено такі фактори: фактор А –спосіб сівби: з екоплівкою; без плівки (контроль); фактор Б – термін сівби: сівба за середньодобової температури ґрунту на глибині загортання насіння 5-6°С (I термін сівби), 10-12°С (II термін сівби), 15-17°С (III термін сівби). Польові та лабораторні дослідження проводили відповідно до стандартних методів досліджень в агрономії. Технологія вирощування кукурудзи на зерно – традиційна для Лісостепу України, за виключенням досліджуваних факторів.
Результати. У результаті проведених досліджень, встановлено, що надана на випробування плівка відповідає задекларованим параметрам її розкладання та може успішно застосовуватися для мульчування ґрунту в традиційному землеробстві під час вирощування кукурудзи на зерно. Застосування екоплівки забезпечило переваги в процесах росту і розвитку рослин кукурудзи порівняно з варіантами без застосування плівки. Скажімо, у посушливих умовах 2017 року, найбільшу надбавку врожаю кукурудзи (+71%) було отримано із застосуванням мульчувального покриття посівів екоплівкою за другого терміну сівби (за температури ґрунту 10-12°С). Випробування показали відсутність істотних залишків плівки в ґрунті через 6 місяців після укладання і повну відсутність будь-яких фрагментів плівки на початок весняно-польових робіт наступного року.
Висновки. Отже, застосування досліджуваної нами плівки для мульчування сприяло підвищенню врожайності кукурудзи, перешкоджало швидкому випаровуванню вологи з ґрунту і покращувало мікроклімат агрофітоценозу, що надзвичайно важливо в контексті сучасних змін клімату та загострення екстремальності погодних умов періоду вегетації польових культур.
Ключові слова: кукурудза зернова, мульчувальне покриття, екоплівка, зміни клімату, агрометеорологічні умови, урожайність.

 

Читати повну версію статті

 

UDC 631.343:631.55


AGROTECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR THERMOPHILIC CROPS GROWING IN TERMS OF CLIMATE CHANGE

 

Novokhatsky M.L., PhD in Agronomy, associate professor, e-mail: novokhatskyi@ukr.net  
https://orcid.org/0000-0003-3635-1761 
Serdiuchenko N.M., PhD in Geography, e-mail: poljuljach@ukr.net 
https://orcid.org/0000-0002-0361-8215 
Bondarenko O.A., Head of Department
Gusar I.O., Head of Laboratory
Leonid Pogorilyy UkrNDIPVT

 

Summary
The purpose of this study was to assess the feasibility of the application and the degree of biodegradable film destruction when growing grain corn with different sowing dates in the forest-steppe zone of Ukraine. The biodegradable film was developed by the IMMER Group research center and provided for research by Ukrplastic Public Company.
Studies of the cultivation of grain corn under biodegradable film using different sowing dates were carried out during 2017 at the experimental field of L. Pogorilyy UkrNDIPVT, located in the Forest-Steppe zone of Ukraine.
The following factors were included in the experiment: factor A – seeding method: with a biodegradable film; without film (control); factor B - sowing time: sowing when the average daily soil temperature at the depth of seeding is 5-6 ° C (I sowing time), 10-12 ° C (II sowing time), 15-17 ° C (III sowing time). Field and laboratory studies were carried out in accordance with standard research methods in agronomy. The technology of grain corn growing was traditional for the Forest-Steppe of Ukraine, with the exception of the studied factors.
As a result of the research, it was established that the film provided for testing corresponds to the declared parameters of its decomposition and can be successfully used for soil mulching in traditional agriculture when grain corn growing. The use of a biodegradable film has provided advantages in the growth and development processes of grain corn plants in comparison with the non-film versions. So, in the dry conditions of 2017, the greatest increase in the yield of corn (+ 71%) was obtained by applying a biodegradable mulch of crops during the second sowing period (at a soil temperature of 10-12 ° C). The tests showed the absence of significant film residues in the soil after 6 months from the start of the experiment and the complete absence of any film fragments – at the beginning of the spring field work next year.
Thus, the application of the biodegradable film for mulching studied by us increased the yield of corn, impeded the rapid evaporation of moisture from the soil and improved the microclimate of agrophytocenoses, which is extremely important in the context of current climate changes and the exacerbation of extreme weather conditions during the growing season.
Key words: grain corn, mulch coating, biodegradable film, climate change, agrometeorological conditions, yield.

 

УДК 631.343:631.55


НОВЕЙШИЕ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ТЕПЛОЛЮБИВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

 

Новохацкий М.Л., канд. с.-х. наук, доцент, e-mail: novokhatskyi@ukr.net 
https://orcid.org/0000-0003-3635-1761 
Сердюченко Н.Н., канд. геогр. наук, e-mail: poljuljach@ukr.net 
https://orcid.org/0000-0002-0361-8215 
Бондаренко А.А., заведующий отделом,
Гусар И.А., заведующая лабораторией,
ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

 

Аннотация
Целью исследования была оценка целесообразности применения и степени деструкции мульчирующей биоразлагающейся пленки при выращивании кукурузы на зерно с разными сроками сева в лесостепной зоне Украины. Пленка, поддающаяся биологическому разложению, разработана научно-исследовательским центром IMMER Group и предоставлена для исследований ОАО «Укрпластик».
Исследования по выращиванию кукурузы зерновой под биоразлагающейся пленкой с применением различных сроков сева проводились в течение 2017 года на опытном полигоне УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого, расположенном в зоне Лесостепи Украины.
В схему опытов были включены следующие факторы: фактор А -способ сева: с биоразлагающейся пленкой; без пленки (контроль); фактор Б - срок сева: сев при среднесуточной температуре почвы на глубине заделки семян 5-6 ° С (I срок сева), 10-12 ° С (II срок сева), 15-17 ° С (III срок сева). Полевые и лабораторные исследования проводили в соответствии со стандартными методами исследований в агрономии. Технология выращивания кукурузы на зерно - традиционная для Лесостепи Украины, за исключением исследуемых факторов.
В результате проведенных исследований установлено, что предоставленная на испытания пленка соответствует декларируемым параметрам ее разложения и может успешно применяться для мульчирования почвы в традиционном земледелии при выращивании кукурузы на зерно. Применение биоразлагающейся пленки обеспечило преимущества в процессах роста и развития растений кукурузы по сравнению с вариантами без применения пленки. Так в засушливых условиях 2017 года, наибольшую прибавку урожая кукурузы (+ 71%) было получено при применении мульчирующего покрытия посевов биоразлагающейся пленкой во втором сроке сева (при температуре почвы 10-12 ° С). Испытания показали отсутствие существенных остатков пленки в почве через 6 месяцев после начала эксперимента и полное отсутствие каких-либо фрагментов пленки на начало весенне-полевых работ в следующем году.
Таким образом, применение исследуемой нами биоразлагающейся пленки для мульчирования способствовало повышению урожайности кукурузы, препятствовало быстрому испарению влаги из почвы и улучшало микроклимат агрофитоценозов, что чрезвычайно важно в контексте современных изменений климата и обострения экстремальности погодных условий периода вегетации полевых культур.
Ключевые слова: кукуруза зерновая, мульчирующее покрытие, биоразлагающаяся пленка, изменения климата, агрометеорологические условия, урожайность.

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта