Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

Біодинамічний датчик рівня прогину (висоти) стеблостою – «біодинамо-метр» конструкції О. Броварця

УДК 681.513


О. Броварець, канд. техн. наук, доц.,
e-mail: brovaretsnau@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-4906-238X
Київський кооперативний інститут бізнесу і права

 

Анотація
Визначення параметрів агробіологічного стану сільськогосподарських культур у вегетаційний період є важливим завданням сучасних технологій у рослинництві. Наявні методи і засоби не дають можливості ефективного моніторингу агробіологічного стану сільськогосподарських угідь у вегетаційний період. Саме тому виникає необхідність розроблення новітніх інформаційно-технічних систем локального оперативного моніторингу агробіологічного стану сільськогосподарських угідь у вегетаційний період. Для таких потреб доцільно використовувати біодинамічний датчик рівня прогину (висоти) стеблостою – «біодинамометр» конструкції Олександра Броварця (далі – біодинамометр), як засіб опосередкованого визначення параметрів сільськогосподарських угідь.
Метою статті є розроблення методики з використанням математичних моделей, алгоритмів та обладнання для диференційованого внесення мінеральних добрив і мікроелементів на етапі вегетації, одного з найважливіших екологічних та економічних аспектів сучасних технологій землеробства з використанням біодинамометра.
Важливо відмітити, що така система може використовуватися одночасно з виконанням технологічної операції, наприклад, обприскування чи позакореневого внесення мікродобрив у вегетаційний період.
Технічним рішенням розробки є розроблення пристрою для локального оперативного моніторингу агробіологічного стану сільськогосподарських угідь, що дозволяє забезпечити диференційне внесення мінеральних добрив на основі даних моніторингу агробіологічного стану рослинного середовища опосередкованим вимірюванням стану рослинності для забезпечення оптимальної норми внесення технологічного матеріалу (добрив) з урахування просторової неоднорідності агробіологічного стану рослин та дозволяє зекономити 10-25 % технологічного матеріалу і сприяє підвищенню урожайності сільськогосподарських культур у середньому на 10-20 ц/га.
Ключові слова: біодинамометр, датчик, прогин стебел, точне землеробство.

 

Читати повну версію статті

 

UDC 681.513


BIODYNAMIC SENSOR OF THE DEFLECTION LEVEL (HEIGHT) OF STEMS–»BIODYNAMOMETER» OF THE ALEXANDER BROVARETS` CONSTRUCTION

 

O. Brovarets, Ph.D.,
e-mail: brovaretsnau@ukr.net 
https://orcid.org/0000-0002-4906-238X 
Kyiv Cooperative Institute of Business and Law

 

Summary
Determination of agrobiological parameters of agricultural crops during the growing season is an important task of modern technologies in crop production. The available methods and means do not allow an effective monitoring of the agrobiological state of agricultural land during the growing season. So, there is a need to develop the new information and technical systems for local operational agromonitoring during the growing season. For such purposes, it is advisable to use a biodynamic sensor of stems deflection level - the «biodynamometer» of Alexander Brovarets` design (hereinafter - biodynamometer) as a means of indirect determination of agricultural lands parameters.
The purpose of the article is to develop a methodology using mathematical models, algorithms and equipment for differentiated mineral fertilizers and nutrients at the vegetation stage, one of the most important ecological and economic aspects of modern agricultural technologies using a biodinamometer.
It is important to note that such a system can be used simultaneously with other technological operation, for example, spraying or foliar application of microfertilizers during the growing season.
Development of a device for local operational monitoring of the agrobiological state of agricultural lands allows to conduct differential application of mineral fertilizers on the basis of agrobiological crop state monitoring data and provide the optimal rate of technological material (fertilizers) taking into account the spatial heterogeneity of the agrobiological state of plants and allows to save 10-25 % of technological material and contributes to raising the productivity of agricultural crops by an average of 10-20 centers per hectare.
Key words: biodinamometer, sensor, deflection of stems, precision farming.

 


УДК 681.513


БИОДИНАМИЧЕСКий ДАТЧИК УРОВНЯ ПРОГИБА (ВЫСОТы) СТЕБЛЕСТОя –«БИОДИНАМОМЕТР» КОНСТРУКЦИИ АЛЕКСАНДРА БРОВАРЦА

 

Броварец А.А., канд. техн. наук, доц.
e-mail: brovaretsnau@ukr.net 
https://orcid.org/0000-0002-4906-238X 
Киевский кооперативный институт бизнеса и права

 

Аннотация
Определение параметров агробиологического состояния сельскохозяйственных культур в вегетационный период является важной задачей современных технологий в растениеводстве. Имеющиеся методы и средства не дают возможности эффективного мониторинга агробиологического состояния сельскохозяйственных угодий в вегетационный период. Именно поэтому возникает необходимость разработки новых информационно-технических систем локального оперативного мониторинга агробиологического состояния сельскохозяйственных угодий в вегетационный период. Для таких нужд целесообразно использовать биодинамический датчик уровня прогиба (высоты) стеблестоя - «биодинамометр» конструкции Александра Броварца (далее - биодинамометр), как средство косвенного определения параметров сельскохозяйственных угодий.
Целью статьи является разработка методики с использованием математических моделей, алгоритмов и оборудование для дифференцированного внесения минеральных удобрений и микроэлементов на этапе вегетации, одного из важнейших экологических и экономических аспектов современных технологий земледелия с использованием биодинамометра.
Важно отметить, что такая система может использоваться одновременно с выполнением технологической операции, например, опрыскивание или внекорневой внесения микроудобрений в вегетационный период.
Техническим решением разработки является разработка устройства для локального оперативного мониторинга агробиологического состояния сельскохозяйственных угодий, позволяет обеспечить дифференцированное внесение минеральных удобрений на основе данных мониторинга агробиологического состояния растительного среды косвенным измерением состояния растительности для обеспечения оптимальной нормы внесения технологического материала (удобрений) с учетом пространственной неоднородности агробиологического состояния растений и позволяет сэкономить 10-25% технологического материала и способствует повышению урожайности сельскохозяйственных культур в среднем на 10-20 ц/га.
Ключевые слова: биодинамометр, датчик, прогиб стеблей, точное земледелие.

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта