смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
ndipvt@ukr.net

ХХІІ Міжнародна наукова конференція

Ергатичне випробування у просторі та часі комплексних техніко-технологічних рішень керованого землеробства

 УДК 631.153.3:001.891.54
В. Кравчук, д-р техн. наук, професор, член-кор. НААН України https://orcid.org/0000-0002-7991-0351 ДНУ Укр НДІПВТ ім. Л. Погорілого,  Г. Баранов, д-р техн. наук, професор https://orcid.org/0000-0003-2494-8771 Національний транспортний університет України О. Комісаренко, e-mail: olenakomisarenko@ukr.net,  https://orcid.org/0000-0002-7436-6473 Національний транспортний університет України

Анотація.
Cтаття присвячена розвитку методів прогнозування та випробування техніко-технологічних рішень керованого землеробства під час вирощування продукції рослинництва у відкритому ґрунті. Запропонована інформаційна технологія для поточного оперативного управління складними динамічними системами (СДС) агропромислового комплексу. Запропоновані методи ергатичного моделювання спрямовані на підвищення інтегрованої ефективності процесів функціонування СДС в зонах ризикованого землеробства з нестаціонарним середовищем.
Мета. Ергатичне випробування у просторі та часі методів та засобів агровиробництва продукції рослинництва на базі багатовимірних та багатопараметричних критеріїв керованого землеробства.
Методи, які застосовано: аналіз, прогноз, планування, моделювання, оцінювання якості та економічності локальних агробіозон синергетичного розвитку за вимірами передбачення наближень ризиків.
Результати. Запропоновано програмно-апаратні комплекси та інформаційні технології, які гарантують адаптивне управління на принципах керованого землеробства з урахуванням прогнозних ситуацій.
Висновки.
1. Природні незалежні та ергатичні керовані процеси самоорганізації однозначно фіксуються у просторі та часі як факт існування взаємодії та цільової тривалості отримання врожаїв.
2. Поточні інформаційні моделі та засоби обробки даних забезпечують випробування техніко-технологічних рішень, для отримання прибутку майбутнього врожаю.
Концептуальна програма гарантованого управління, з найвищою ефективністю та безпекою гарантованого розвитку рослин, була формалізована для ергатичного випробування у просторово-часових ситуаціях інтеграційних процесів. Терміни та визначення компонент складеної динамічної системи та розгалужених траєкторій в місцевизначених зонах було науково обґрунтовано. Описи виконано конструктивною математичною моделлю об’єктів руху як шарові нейромоделі та мережні форми або рух фрагментів з розгалуженими траєкторіями. Для розв’язання оперативних задач безпеки та екології біосфери землеробства проаналізовані стратегії та методи ситуативного управління. Технологічні ситуації, як умови для необхідних та достатніх актів почергових та узгод­жених дій, які мають зрозумілий фізичний та інформаційний зразковий зміст, названі та означені.
Ключові слова: точне (кероване) землеробство, випробування, моделі, ризики, моделювання, почергове управління.

 

Читати повну версію статті

 

УДК 631.153.3:001.891.54  


ЕРГАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ КОМПЛЕСНЫХ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ УПРАВЛЯЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

 

Кравчук В., д-р техн. наук, профессор, член-корр. НААН Украины, https://orcid.org/0000-0002-7991-0351 ГНУ УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого, Баранов Л., д-р техн. наук, профессор,  https://orcid.org/0000-0003-2494-8771, Комиссаренко А., e-mail: olenakomisarenko@ukr.net, https://orcid.org/0000-0002-7436-6473 Национальный транспортный университет Украины

Аннотация.
Статья посвящена развитию методов прогнозирования и испытания технико-технологических решений управляемого земледелия во время выращивания продукции растениеводства в открытом грунте. Предложена информационная технология для текущего оперативного управления сложными динамическими системами (СДС) агропромышленного комплекса. Предложенные методы эргатического моделирования направленны на повышение интегрированной эффективности процессов функционирования СДС в зонах рискованного земледелия с нестационарной средой.
Цель. Эргатические испытания в пространстве и времени методов и средств агропроизводства продукции растениеводства на базе многомерных и многопараметрических критериев управляемого земледелия.
Методы, которые были применены: анализ, прогноз, планирование, моделирование, оценка качества и экономичности локальных агробиозон синергетического развития по замерам предсказания приближения рисков.
Результаты. Предложено программно-аппаратные комплексы и информационные технологии, гарантирующие адаптивное управление на принципах управляемого земледелия с учетом прогнозных ситуаций.
Выводы. 1. Природные независимые и эргатические управляемые процессы самоорганизации однозначно фиксируются в пространстве и времени, как факт существования взаимодействия и целевой продолжительности получения урожаев.
2. Текущие информационные модели и средства обработки данных обеспечивают испытания технико-технологических решений, для получения прибыли будущего урожая.
Концептуальная программа гарантированного управления, с высокой эффективностью и безопасностью гарантированного развития растений, была формализована для эргатического испытания в пространственно-временных ситуациях интеграционных процессов. Термины и определения компонент составленной динамической системы и разветвленных траекторий в место определённых зонах было научно обосновано. Описания выполнен в виде конструктивной, математической модели объектов движения в виде шаровых нейромоделей и сетевых форм, или движения фрагментов, с разветвленными траекториям. Для решения оперативных задач безопасности и экологии биосферы земледелия проанализированы стратегии и методы ситуационного управления. Технологические ситуации, как условия для необходимых и достаточных актов последовательных и согласованных действий, имеющих понятный физический и информационный примерное содержание, названы и обозначены.
Ключевые слова: точное (управляемое) земледелие, тестирование, модели, риски, моделирование, поочередные управления.

 

UDC 631.153.3:001.891.54


ERGATIC TEST in SPACE AND TIME OF THE PRECIESE FARMING COMPLEX TECHNIC-TECHNOLOGICAL SOLUTION

 

Kravchuk V., Dr. Tech. Sciences, Professor, Member of the Academy of Sciences of Ukraine, orcid.org/0000-0002-7991-0351 
DNU Ukr NDIPVT them. L. Pogorilyy, Baranov G., Dr. Tech., Sciences, professor  orcid.org/0000-0003-2494-8771 Komisarenko O., e-mail: olenakomisarenko@ukr.net, orcid.org/0000-0002-7436-6473 National Transport University of Ukraine

 

Summary
This article is devoted to the development of methods of forecasting and testing of technical and technological decisions of managed agriculture during the cultivation of crop production in open soil. The proposed information technology for the current operational management of complex dynamic systems (CDS) of the agro-industrial complex. The proposed methods of ergatic modeling are aimed at increasing the integrated efficiency of the processes of functioning of the CDS in areas of risky agriculture with a non-stationary environment.
Goal. Ergatic testing in space and time for methods and means of agricultural production of crop production based on multidimensional and many parametric criteria of controlled agriculture.
Methods applied: analysis, forecasting, planning, modeling, evaluation of quality and economics of local agrobiozones, synergetic development by measures, prediction risk approximation.
Results. Software and hardware complexes and information technologies taking into account forecasting situationsare proposed that guarantee adaptive management on the principles of managed agriculture.
Conclusions 1. Natural independent and ergatized controlled self-organization processes are uniquely fixed in space and time, as the fact of the existence of interaction and the objective duration of the harvest. 2. Current information models and data processing tools testing of technical and technological decisions for the profit of the future harvest.
A conceptual program of guaranteed management, with the highest efficiency and safety of guaranteed plant development, was formalized for ergatigue testing in spatial and temporal situations of integration processes. The terms and definitions of the components of a composite dynamic system and ramified trajectories in the place of certain zones have been scientifically substantiated. Descriptions are executed in the form of constructive, mathematical model of objects of motion in the form of ball neuromodels and network shapes, or motion of fragments, with ramified trajectories. Strategic strategies and methods of situational management are analyzed for solving operational problems of security and ecology of the agricultural biosphere. Technological situations as the conditions for the necessary and sufficient acts of alternate and concerted actions that have a clear physical and informative exemplary meaning are named and indicated.
Key words: agro system, simplification, models, risks, modeling processes, situation control.

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать
Ми в соц.мережах

Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта