смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
ndipvt@ukr.net

ХХІІ Міжнародна наукова конференція

До питання нормування викидів забруднювальних речовин двигунами сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів

УДК (083.7):629.3.014.2

 

Цема Т., https://orcid.org/0000-0003-0596-2324

Афанасьєва С., https://orcid.org/0000-0003-3486-4192

ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

Анотація. У цій статті досліджено процес нормування гранично допустимого обсягу викидів забруднювальних речовин двигунами, призначеними для сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів, та етапність використання таких норм для оцінки відповідності і затвердження типу зазначених транспортних засобів.

Мета роботи. Дослідження норм екологічних вимог у технічному законодавстві Європейського Союзу (ЄС) у сфері сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів для розроблення національної моделі запровадження таких вимог в Україні.

Методи дослідження полягають в аналізуванні та оцінюванні екологічних вимог до двигунів, призначених для сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів, та етапів  упровадження таких вимог.

Результати. Визначено перелік законодавчих і нормативно-правових актів, прийнятих в ЄС та Україні, які необхідно врахувати під час розроблення національних вимог щодо екологічної безпеки сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів. Схематично представлено  класифікацію та позначення двигунів залежно від рівня норм викидів, діапазону потужності та режиму роботи двигунів, яка буде застосована в розроблюваних національних екологічних вимогах. Розглянуто та проаналізовано норми викидів, які діють у країнах ЄС і в Україні, етапність їх запровадження, склад, вміст основних компонентів, характер змін гранично допустимих значень окремих компонентів забруднювальних речовин (оксидів вуглецю ОС, вуглеводнів НС, оксидів азоту NОх і твердих часток РМ), стосовно яких установлюються норми викидів, залежно від корисної потужності двигунів і рівня норм викидів Stage. Запропоновано шляхи наближення національних екологічних норм до європейських із послідовними етапами впровадження європейських норм в Україні.

Висновок. Отримані результати досліджень будуть використані для адаптації національного законодавства у сфері екологічної безпеки сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів до нових європейських вимог для підвищення безпечності таких засобів стосовно дії на довкілля, на здоров’я людей і тварин, а також усунення технічних бар’єрів у торгівлі.

Ключові слова: двигун внутрішнього згорання, директиви ЄС, викиди, забруднювальні речовини, екологічні вимоги, категорія та підкатегорія двигуна, корисна потужність, регламенти ЄС, рівень норм викидів Stage.

 

Читати повну версію статті

 

UDC (083.7): 629.3.014.2

 

ON THE ISSUE OF NORMALIZATION OF POLLUTANT EMISSIONS BY AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTOR ENGINES

 

Tema T., https://orcid.org/0000-0003-0596-2324 

Afanasyeva S., https://orcid.org/0000-0003-3486-4192

L. Pogoriliy UkrNDIPVT

Abstract. This article investigates the process of rationing of the emission limit values for pollutants by engines intended for agricultural and forestry vehicles, and the stages of using such standards to assess the conformity and approval of the type of vehicles in question.

The purpose of the work. Analyzing environmental requirements in European Union (EU) technical legislation in the field of agricultural and forestry vehicles and developing a national model for implementing such requirements in Ukraine.

Research methods are to analyze and evaluate the environmental requirements for engines for agricultural and forestry vehicles, the stages of implementation of such requirements.

Results. The list of legislative and regulatory acts adopted in the EU and Ukraine has been determined, which should be taken into account when developing national requirements for the environmental safety of agricultural and forestry vehicles. The classification and designation of the engines is determined depending on the level of emission standards, power range and mode of operation of the engines, which will be applied in the developed national environmental requirements. Emission norms in force in the EU and in Ukraine, the stages of their introduction, composition, content of major components, nature of changes in the maximum permissible values of individual components of pollutants (carbon monoxide OS, HC hydrocarbons, NOx oxides and solid oxides) are considered and analyzed. , which are subject to emission standards, depending on the useful power of the engines and the level of Stage emission standards. The ways of approximation of national ecological norms with the European ones with successive stages of implementation of European norms in Ukraine are suggested.

Conclusion. The results of the research will be further used to adapt national legislation on the environmental safety of agricultural and forestry vehicles to the new European requirements, with the aim of improving the safety of such vehicles with respect to environmental, human and animal health, as well as removing technical barriers in the field. trade.

Key words: internal combustion engine, EU directives, emissions, pollutants, environmental requirements, engine category and subcategory, useful power, EU regulations, Stage emission levels.

 

УДК (083.7): 629.3.014.2

 

К ВОПРОСУ НОРМИРОВАНИЯ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ДВИГАТЕЛЯМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТРАКТОРОВ

 

Цема Т., https://orcid.org/0000-0003-0596-2324

Афанасьева С., https://orcid.org/0000-0003-3486-4192 

ГНУ «УкрНДИПВТ им. Л. Погорелого»

Аннотация. В этой статье исследован процесс нормирования предельно допустимого объема выбросов загрязняющих веществ двигателями, предназначенными для сельскохозяйственных и лесохозяйственных транспортных средств и этапность использования таких норм для оценки соответствия и утверждения типа указанных транспортных средств.

Цель работы. Анализ норм экологических требований в техническом законодательстве Европейского Союза (ЕС) в области сельскохозяйственных и лесохозяйственных транспортных средств и разработка национальной модели введения таких требований в Украине.

Методы исследования заключаются в анализе и оценке экологических требований к двигателям, предназначенным для сельскохозяйственных и лесохозяйственных транспортных средств, этапов внедрения таких требований.

Результаты. Определен перечень законодательных и нормативно-правовых актов, принятых в ЕС и Украине, которые необходимо учесть при разработке национальных требований к экологической безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных транспортных средств. Определена классификация и обозначения двигателей в зависимости от уровня норм выбросов, диапазона мощности и режима работы двигателей, которая будет применена в разрабатываемых национальных экологических требованиях. Рассмотрены и проанализированы нормы выбросов, действующих в странах ЕС и в Украине, этапность их внедрения, состав, содержание основных компонентов, характер изменений предельно допустимых значений отдельных компонентов загрязняющих веществ (оксидов углерода ОС, углеводородов НС, оксидов азота NОх и твердых частиц РМ) , в отношении которых устанавливаются нормы выбросов, в зависимости от полезной мощности двигателей и уровня норм выбросов Stage. Предложены пути приближения национальных экологических норм к европейским с последовательными этапами внедрения европейских норм в Украине.

Выводы. Результаты исследований будут использованы в дальнейшем для адаптации национального законодательства в сфере экологической безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных транспортных средств к новым европейским требованиям с целью повышения безопасности таких средств в отношении воздействия на окружающую среду, на здоровье людей и животных, а также устранение технических барьеров в торговле.

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, директивы ЕС, выбросы, загрязняющие вещества, экологические требования, категория и подкатегория двигателя, полезная мощность, регламенты ЕС, уровень норм выбросов Stage.

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать
Ми в соц.мережах

Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта