Читання RSS стрічки
  1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
0 (4563) 1-35-33
ndipvt@ukr.net


Написати нам

Смуговий обробіток грунту – важливий агротехнічний прийом вологозбереження

УДК 631.51:332.66

Л. Шустік, канд. техн. наук, e-mail: shustik@ukr.net,
https://orcid.org/0000-0003-2413-935X 
Н. Нілова, e-mail: nilova-n@ukr.net, https://orcid.org/0000-0001-5514-2338 
О. Клочай, e-mail: oksana.gants@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-8735-2209  
О. Лисак, https://orcid.org/0000-0003-0708-9784 
В. Громадська, https://orcid.org/0000-0001-5586-4760 
ДНУ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

 

Анотація
У статті висвітлені результати наукових досліджень інноваційної системи обробітку ґрунту як ефективного агротехнічного заходу щодо регулювання водного режиму в умовах кліматичних змін.
Розроблені техніко-технологічні рішення сприяють нагромадженню запасів води в грунті,
запобігають негативним проявам ерозійних процесів, підвищують продуктивність рослин.
Мета досліджень – проаналізувати вплив смугового способу обробітку ґрунту на накопичення та збереження вологи в критичних фазах органогенезу кукурудзи порівняно з традиційним обробітком.
Методи досліджень. Польові дослідження проводилися за методиками Б. А. Доспєхова та В. О. Єщенка [1, 2]; теоретичні – аналізом і синтезом інформаційних ресурсів; статистична обробка даних, облік врожаю – методом дисперсійного аналізу; економічне оцінювання – математично-розрахунковим методом. Для досліджень був закладений експериментальний полігон загальною площею 20,8 га та використана 3-пільна сівозміна: кукурудза – кукурудза – соя. Фенологічні спостереження включали періоди – сходи, 3-12 лист, викидання волоті, цвітіння, молочна та воскова стиглість. У комплекс досліджень водно-фізичних властивостей ґрунту входило визначення запасів продуктивної вологи та щільності ґрунту в шарі 0-40 см (сівба та перед збиранням), вологості ґрунту в критичні міжфазні періоди вегетації (в шарах 0-10 см, 10-20 см, 20-30 см, 30-40 см).
Результати. У статті розглянуті питання перспективи застосування технології смугового обробітку грунту (Strip-till) у порівнянні з традиційною оранкою. Акцентовано увагу на ефективності смугового обробітку для накопичення та збереження вологи ґрунту. Показано, що смуговий обробіток є найбільш енергоощадним агротехнічним прийомом і важливий як природний захист від ерозійних процесів.
Проведені авторами розрахунки урожайності зерна показують економічну доцільність цієї технології. Наприклад, урожайність зерна кукурудзи на смуговому обробітку на 16-18,5 % вища порівняно з оранкою.
Висновки.
1. Смуговий обробіток ґрунту (Strip-till) забезпечує накопичення та збереження вологи в критичних фазах органогенезу кукурудзи порівняно з традиційним обробітком.
2. Strip-till є ефективним способом оперування рослинними рештками через мульчування ґрунту.
3. Смуговий обробіток сприяє оптимізації температурного режиму, поліпшенню структури та родючості грунту.
4. Смуговий обробіток – найменш енерговитратний агротехнічний захід.
5. Показники структури біологічної урожайності кукурудзи свідчать про значну перевагу смугового обробітку проти традиційного (оранки), за винятком густоти стояння рослин.
6. Урожайність зерна кукурудзи на смуговому обробітку, зокрема за шахового способу сівби, на 17,1 % і 19,0 % вища порівняно з оранкою.
Ключові слова: смуговий обробіток, вологозбереження, грунт, кукурудза, фази розвитку, агротехнічні заходи, ерозійні процеси, продуктивність.

 

Читати повну версію статті

 

UDC 631.51:332.66


STRIP-TILL – AN IMPORTANT AGROTECHNICAL METHOD OF KEEPING MOISTURE IN SOIL

 

Shustik L., Cand. Tech Sc., e-mail: shustik@ukr.net,
https://orcid.org/0000-0003-2413-935X
Nilova N., e-mail: nilova-n@ukr.net, https://orcid.org/0000-0001-5514-2338
Klochay O., https://orcid.org/0000-0001-8735-2209
Lysak O., https://orcid.org/0000-0003-0708-9784
Gromadskaya V., https://orcid.org/0000-0001-5586-4760
L. Pogorelyy UkrNDIPVT

 

Summary
The article highlights the results of scientific research of the innovative system for tillage soil as an effective agrotechnical reception for regulation water regime in conditions of climate change.
The developed technical and technological solutions contribute to the accumulation of water reserves in the soil, prevent negative manifestations of erosion processes, increase productivity of plants.
The purpose of the research was to analyze the impact of the strip-till method of soil cultivation on the accumulation and conservation of moisture in the critical phases of corn organogenesis in comparison with the traditional treatment.
Methods of research. Field studies were conducted according to the methods of B.A. Dospehova and VA Eshchenko [1, 2]: theoretical - analysis and synthesis of information resources; statistical data processing, crop accounting - by the method of dispersion analysis; economic evaluation - mathematical calculation method. For research, an experimental landfill with a total area of 20.8 hectares was planted and three-field crop rotation: maize-maize-soybeans. Phenological observations included periods - shoots, 3 ... 12 leaves, throwing panicles, flowering, milk and waxy ripeness. The complex of studies on water-physical properties of the soil consisted of determining the reserves of productive moisture and soil density in a layer of 0-40 cm (sowing and before harvesting), soil moisture in critical interphase periods of vegetation (layers of 0-10 cm, 10-20 cm, 20 -30 cm, 30-40 cm).
Results. The article deals with the issues of the prospect of technology of strip-till method (Strip-till) in comparison with the traditional one (plowing). Attention is drawn to the efficiency of strip-till method of soil cultivation for accumulation and conservation of soil moisture. It is shown that strip-till method is the most energy-saving agrotechnical reception and important as a natural protection against erosion processes.
Calculations made by the authors of the yield of grain show the economic feasibility of this technology. So, the grain yield of corn on strip-till method is 17,1-19,0 % higher compared to plowing.
Conclusions
1. Strip-till ensures the accumulation and conservation of moisture in the critical phases of corn organogenesis in comparison with traditional processing.
2. Strip-till is an effective way of controlling plant residues by mulching the soil.
3. Strip-till method of soil cultivation promotes optimization of temperature regime, improve the structure and soil fertility.
4. Strip-till - the least energy-consuming agrotechnical reception.
5. Indicators of the structure of the biological productivity of maize indicate a significant advantage of straw processing over traditional (plowing), with the exception of plant density.
6. The corn grain yield on straw processing, incl. the Twin-Row method of sowing, by 17,1 % and 19,0 %, higher compared to plowing/
Key words: strip-till method of soil cultivation, moisture conservation, soil, maize, development phases, agrotechnical measures, erosion processes, productivity

 


УДК 631.51:332.66


ПОЛОСОВАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ – ВАЖНЫЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРИЕМ СОХРАНЕНИЯ ВЛАГИ

 

Шустик Л. П., канд. техн. наук,
e-mail: shustik@ukr.net,
https://orcid.org/0000-0003-2413-935X 
Нилова Н. П., e-mail: nilova-n@ukr.net,
https://orcid.org/0000-0001-5514-2338 
Клочай О. В., e-mail: oksana.gants@gmail.com,
https://orcid.org/0000-0001-8735-2209 
Лысак А. А., https://orcid.org/0000-0003-0708-9784 
Громадская В. Г., https://orcid.org/0000-0001-5586-4760 
УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого

 

Аннотация
В статье освещены результаты научных исследований инновационной системы обработки почвы как эффективного агротехнического приема по регулированию водного режима в условиях климатических изменений.
Разработанные технико-технологические решения способствуют накоплению запасов воды в почве, предотвращают негативные проявления эрозионных процессов, повышают продуктивность растений.
Цель. Цель исследований – проанализировать влияние полосового способа обработки почвы на накопление и сохранение влаги в критических фазах органогенеза кукурузы по сравнению с традиционной обработкой.
Методы исследований. Полевые исследования проводились по методикам Б.А. Доспехова и В.А. Ещенко [1, 2]: теоретические – анализ и синтез информационных ресурсов; статистическая обработка данных, учет урожая – методом дисперсионного анализа; экономическое оценивание – математически-расчетным методом. Для исследований был заложен экспериментальный полигон общей площадью 20,8 га и использован 3-польный севооборот: кукуруза-кукуруза-соя. Фенологические наблюдения включали периоды – всходы, 3-12 листиков, выбрасывание метелки, цветение, молочная и восковая спелость. В комплекс исследований водно-физических свойств почвы входило определение запасов продуктивной влаги и плотности почвы в слое 0-40 см (сев и перед уборкой), влажности почвы в критические межфазные периоды вегетации (в слоях 0-10 см, 10-20 см, 20 -30 см, 30-40 см).
Результаты. В статье рассмотрены вопросы перспективы технологии полосового способа обработки почвы (Strip-till) по сравнению с традиционной вспашкой. Акцентировано внимание на эффективности полосовой обработки для накопления и сохранения влаги почвы. Показано, что полосовая обработка является наиболее энергосберегающим агротехническим приемом и важнейшей естественная защита от эрозионных процессов.
Проведенные авторами расчеты урожайности зерна показывают экономическую целесообразность данной технологии. Так, урожайность зерна кукурузы на полосовой обработке на 17,1-19,0 % выше по сравнению со вспашкой.
Выводы.
1. Полосовая обработка почвы (Strip-till) обеспечивает накопление и сохранение влаги в критических фазах органогенеза кукурузы по сравнению с традиционной обработкой.
2. Strip-till является эффективным способом управления растительными остатками путем мульчирования почвы.
3. Полосовая обработка способствует оптимизации температурного режима, улучшению структуры и плодородия почвы.
4. Полосовая обработка - наименее энергозатратный агротехнический прием.
5. Показатели структуры биологической урожайности кукурузы свидетельствуют о значительном преимуществе полосовой обработки над традиционным (пахотой), за исключением густоты стояния растений.
6. Урожайность зерна кукурузы на полосовой обработке, в т.ч. шахматный способ сева, на
17,1 % и 19,0 % выше по сравнению с пахотой.
Ключевые слова: полосовой обработку, вологозбереження, почва, кукуруза, фазы развития, агротехнические мероприятия, эрозионные процессы, производительность.

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать

Ми на Facebook

-
Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта