Головна > Результати випробувань перемішувача компосту VK-3000 під час прискореного біотермічного компостування гною

УДК 631.333.92

 

Кришталь О., https://orcid.org/0000-0001-6264-6868 (066-677-49-41) kryshtal58@ukr.net

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Анотація

Мета досліджень: комплексна оцінка перемішувача компосту під час роботи в експлуатаційних умовах.

Методи досліджень: встановлення конструкційних особливостей перемішувача компосту виконували оглядовим методом наданого для досліджень зразка, дослідження якості виконання технологічного процесу, есплуатаційно-технологічні, енергетичні та економічні показники, показники безпеки та ергономічності  перевіряли стандартизованими методами згідно з ДСТУ 7435, ДСТУ 8424, ДСТУ 4397, ДСТУ 4748, СОУ 74.3-37-04604309-824, КД 46.16.02.03, СОУ 74.3-37-133.

Результати досліджень: дослідження виробу проводили під нас перемішування компосту у буртах.

         Результати досліджень свідчать, що перемішувач компосту задовільно виконує заданий технологічний процес. Компостну масу перемішують на швидкості 0,5 км/год. Водночас відбувається   розпушення бурта, яке необхідне для регулювання його температури і вологості, видалення СО2 та  насичення маси киснем, необхідним для покращення процесу аеробної ферментації матеріалу, закладеного на  компостування.

         Продуктивність перемішувача компосту за основним часом становила 134 т за годину та 113 т за годину змінного часу (з урахуванням часу на переїзди). Додаткового персоналу для експлуатування агрегата не потрібно, керує перемішувачем компосту механізатор, який обслуговує трактор.

         Затрати праці дорівнюють 0,01 люд.год/т. Прямі експлуатаційні витрати становлять 2,04 грн/т за річного завантаження 760 год. (3,0-3,5 год. у день).

          Висновки.

Під час виконання технологічного процесу перемішувач компосту забезпечує рівномірне  перемішування органічних відходів та формування бурта для його подальшої ферментації. Підтримання необхідної температури та вологості у бурті  зберігає якість компосту та запобігає втратам його цінності.

Порівняно з іншими причіпними і самохідними машинами перемішувач компосту VK-3000 має продуктивність, якої достатньо для середніх підприємств. Прямі експлуатаційні витрати становлять 2,04 грн/т за ціни перемішувача 900 000 грн

Отримані високоякісні біологічно активні добрива, завдяки використанню перемішувача компосту, забезпечують збільшення урожайності сільсько-господарських культур завдяки підвищенню родючості ґрунтів.

Ключові слова: перемішувач компосту; бурт; утилізація; органічні відходи; аеробна ферментація;дослідження; компостування гною.

 

Читати повну версію статті

 

UDC 631.333.92

 

RESULTS OF VK-3000 COMPOST MIXER TESTS DURING ACCELERATED BIOTHERMAL MANURE COMPOSTING

 

Cryshtal O., https://orcid.org/0000-0001-6264-6868 (066-677-49-41)

kryshtal58@ukr.net. L. Pogorily UkrNDIPVT

Abstract

The purpose of research: a comprehensive assessment of the compost mixer during operation.

Research methods: the establishment of design features of the compost mixer was performed by the survey method provided for research sample, study of the quality of the technological process, operational-technological, energy and economic indicators, safety and ergonomics indicators were carried out by standardized methods according to DSTU 7435, DSTU 8424, DSTU 4397, DST 4748, CD 46.16.02.03, SOU 74.3-37-133.

Research results: research of the product was carried out under us mixing of compost in piles.

The research results show that the compost mixer satisfactorily performs the specified technological process. Mixing of the compost mass is carried out at a speed of 0.5 km / h. This loosens the burt, which is necessary to regulate the temperature and humidity of the burt, remove CO2 and saturate the mass with oxygen, which is necessary to improve the process of aerobic fermentation of the material laid for composting.

The capacity of the compost mixer for the main time was 134 tons per hour and 113 tons per hour of variable time (taking into account the time for moving). No additional maintenance personnel are required to operate the unit, the compost mixer is operated by a machine operator.

Labor costs are equal to 0.01 man-hours / ton. Direct operating costs are UAH 2.04 / t and an annual load of 760 hours. (3.0-3.5 years per day).

Conclusions:

During the technological process, the compost mixer provides uniform mixing of organic waste and the formation of a burr for its further fermentation. Maintaining the required temperature and humidity in the burr allows you to maintain the quality of compost and prevents the loss of its value.

Compared to other trailed and self-propelled machines, the VK-3000 compost mixer has a performance that is sufficient for medium-sized enterprises. Direct operating costs are UAH 2.04 / t at a mixer price of UAH 900,000

The obtained high-quality biologically active fertilizers, thanks to the use of a compost mixer, provide an increase in crop yields by increasing soil fertility.

Key words: compost mixer; clamp; utilization; organic waste; aerobic fermentation, research; composting manure.

 

УДК 631.333.92

 

Результаты испытаний ворошителя компоста VK-3000 в ходе ускоренного биотермического компостирования навоза

 

Кришталь А., https://orcid.org/0000-0001-6264-6868 (066-677-49-41)

kryshtal58@ukr.net ГНУ «УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого »

Аннотация

Цель исследований: комплексная оценка ворошителя компоста во время работы в эксплуатационных условиях.

Методы исследований: установление конструкционных особенностей ворошителя компоста выполняли смотровой методом предоставленного для исследований образца, исследования качества выполнения технологического процесса, есплуатацийно технологические и экономические показатели, показатели безопасности и эргономичности осуществляли стандартизированными методами по ГОСТ 7435, ГОСТ 8424, ГОСТ 4397, ГОСТ 4748, КД 46.16.02.03, СОУ 74.3-37-133.

Результаты исследований: исследования изделия проводили во время перемешивания компоста в буртах.

Результаты исследований свидетельствуют, что ворошитель компоста удовлетворительно выполняет заданный технологический процесс. Перемешивание компостной массы осуществляют на скорости 0,5 км / ч. При этом происходит разрыхление бурта, которое необходимо для регулирования температуры и влажности бурта, удаление СО2 и насыщения массы кислородом, необходимого для улучшения процесса аэробной ферментации материала, заложенного на компостирования.

Производительность ворошителя компоста по основному времени составляла 134 т в час и 113 т в час сменного времени (с учетом времени на переезды). Дополнительного обслуживающего персонала для эксплуатации агрегата не нужно, руководит ворошителем компоста механизатор, который обслуживает трактор. Затраты труда равны 0,01 чел.год / т. Прямые эксплуатационные расходы составляют 2,04 грн / т и годовой загрузки 760 ч. (3,0-3,5 ч. в день).

Выводы:

Во время выполнения технологического процесса ворошитель компоста обеспечивает равномерное перемешивание органических отходов и формирования бурта для его дальнейшей ферментации. Поддержание необходимой температуры и влажности в бурте позволяет сохранить качество компоста и предотвращает потери его ценности.

По сравнению с другими прицепными и самоходными машинами, ворошитель компоста VK-3000 имеет производительность, которой достаточно для средних предприятий. Прямые эксплуатационные расходы составляют 2,04 грн / т при цене ворошителя 900000 грн

Полученные высококачественные биологически активные удобрения, благодаря использованию ворошителя компоста, обеспечивают увеличение урожайности сельскохозяйственных культур за счет повышения плодородия почв.

Ключевые слова: ворошитель компоста; бурт; утилизация; органические отходы; аэробная ферментация, исследования; компостирования навоза.

скачать софт
Повернутись назад