Головна > ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ В ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

 

«Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України»

Шановні автори, сьогодні в Україні склалася ситуація, коли всі наукові видання поставлені перед необхідністю включення в міжнародні наукометричні бази Scopus та/чи Web of Science. Тому, редакційна колегія збірника наукових праць нашої установи вдосконалює вимоги до матеріалів, які подаються дописувачами. Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України в галузі технічні (спеціальність 133 - «Галузеве машинобудування») і сільськогосподарські (спеціальності: 201 - «Агрономія» та 208 - «Агроінженерія») науки (наказ МОН України №886 від 02.07.2020 м). Основною метою збірника є забезпечення читачів інформацією про нові методи випробування, прогнозування і конструювання сільськогосподарської техніки та обладнання, дослідження та прогноз розвитку новітніх технологій в АПК, енергозбереження та альтернативну енергетику, яка є актуальною, має наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Рукописи статей надсилаються авторами виключно в електронній версії на електронну адресу babinec.t@ukr.net з поміткою «для публікації в збірнику». Назвою файлу буде прізвище першого автора, транслітероване латиницею.

Мова статей: українська, російська, англійська.

Рукописи статей повинні включати:

УДК.

Назва статті.

Відомості про авторів подаються після назви статті: прізвище, ініціали, наукові ступені, вчені звання, місце роботи, електронна пошта. Відповідальний за листування автор додатково зазначає номер свого мобільного телефону. До статті необхідно додати код ORCID ID кожного автора. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, то необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/.

Анотація (Abstract) є коротким резюме статті, з якого повинна бути зрозуміла її суть, актуальність і наукова новизна. Анотація є основним джерелом інформації у вітчизняній та закордонній інформаційних системах і базах даних, які індексують збірник наукових праць, а також у пошукових системах. Вона може публікуватися самостійно, без основного тексту, тобто повинна бути зрозумілою без звернення до самої публікації. Це реклама вашої статті, тому вона повинна бути вичерпною і цікавою для потенційного читача. Анотація повинна включати: мету досліджень, методи, результати і висновки. Її слід писати на завершальному етапі, коли стаття повністю оформлена

Обсяг анотації – 1800 – 2000 знаків (без пробілів).

Ключові слова (Key words) розміщуються після анотації і включають 6 – 8 слів чи словосполучень.

Назва статті, відомості про авторів, анотація та ключові слова подаються трьома мовами – українською, російською, англійською.

  • Вступ (Introduction) передбачає аналіз сучасного стану наукової проблеми, яку ви розглядаєте. Це в своїй основі літературний огляд і обґрунтування актуальності тематики, підкріплений посиланнями на джерела світової літератури. Для огляду слід брати переважно публікації в міжнародних журналах і бажано за останні 5-10 років. Дуже важливо не починати вступ з опису регіональної практики, а спочатку описати глобальні проблеми і тенденції у цій сфері і тільки потім переходити до більш локальної проблематики. Описати, наявні проблеми і виклики (посилаючись на іноземних авторів), можливі їхні причини і наслідки. При цьому враховувати світовий досвід. Потім необхідно вказати на невирішені раніше частини загальної проблеми в дослідженнях, чим підвести до мети, яку переслідує стаття та до її актуальності. Вказати на новизну – що є основою всього дослідження, підтвердити практичне значення статті і внесок у світову та вітчизняну науку.

Кількість слів 250-300.

  • Постановка завдань (Problem Statement). Необхідно обґрунтувати мотивацію дослідження (наприклад, розробити нову методику, отримати нові експериментальні дані, оптимізувати щось), чітко визначити мету і завдання роботи,

Кількість слів - 200.

  • Методи і матеріали (Methods and Materials). У цьому розділі потрібно викласти гіпотезу і методику експерементальних  досліджень, матеріали, на базі яких воно здійснюється. Якщо застосовуються статистичні дані, то необхідно орієнтуватися на країну клієнта. Важливо правильно оформити й описати методи дослідження. Необхідно коротко описати методологію дослідження, тобто взяті за основу методологічні концепції (з посиланнями на конкретні праці), не згадуючи загальнонаукових методів, наприклад, порівняльного аналізу, синтезу, аналізу літератури тощо. Детально і конкретно вказати обрані критерії аналізу, проаналізований період, джерела взятих матеріалів і даних, використані програми для узагальнення та інтерпретації отриманих даних. Докладно описати запропоновану математичну модель, якщо є, та привести формули тощо. Вказати статистичну обробку даних. Описати головні етапи та їхні завдання. У кінці обов'язково вказати обмеження дослідження – що не вдалося, що було найважче, вказати, що вибірка була релевантною та обґрунтувати це. Цей розділ можна умовно розділити на тематичні підрозділи: Дослідницький проект; Дослідження зразків; Інтервенція; Обмеження досліджень; Статистичний аналіз і т. д., їх можна виділяти або не виділяти підзаголовками, але таке виділення робить виклад більш послідовним.

Кількість слів – від 300.

  • Результати (Results). У результатах розкривається новизна статті, яка забезпечує мотивацію. Як і у вступі, тут слід уникати використання загальних фраз. Крім того, слід звести до мінімуму використання джерел, зосереджуючись на авторських спостереженнях і результатах. Результати повинні відповідати заявленій меті і завданням статті. Описуємо ідею, концепцію, яка знайшла застосування. Обов'язково прив'язуємося до конкретики. Основні вимоги до цього розділу – чіткість і послідовність викладу, повний огляд усіх результатів. Для більшої наочності результати супроводжуються малюнками, таблицями і формулами. Якщо в тексті є цифри, їх обов'язково представити у вигляді таблиць та рисунків. Якщо стаття містить теоретичні моделі, необхідно навести їх експериментальну оцінку адекватності.

Кількість слів – 600 + 2-3 таблиці (або графіки).

  • Обговорення (Discussion). Після того, як автор отримав результати свого дослідження, йому необхідно порівняти їх з аналогічними роботами, щоб судити про відмінності або подібності. З одними фактами ми погоджуємося, з іншими не погоджуємося. При цьому наводимо факти свого дослідження і порівнюємо всі між собою, з описом однакового, схожого, відмінного.

Кількість слів – 300-600.

  • Висновки (Conclusions). У висновках необхідно:

- викласти стисло результати (найголовніше);

- описати практичну і наукову цінність дослідження;

- вказати можливі сфери застосування результатів дослідження;

- викласти перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

Кількість слів – 300.

  • Перелік літератури (References). У переліку літератури має бути від 15 до 25 джерел, з яких 10-12 за останні 5 років і не менше 5-ти джерел зарубіжних авторів. Не більше 5 % бібліографії можуть становити ваші публікації. DOI (за наявності) – обов'язковий елемент списку використаної літератури. Перелік літератури подається мовою оригіналу та англійською мовою. Він складається в алфавітному порядку (спочатку джерела українською та російською мовами, а потім – іноземною) без номерів. У переліку літератури обов’язково вказувати всіх авторів кожного літературного джерела. Посилаючись на літературне джерело, у тексті у квадратних дужках необхідно писати прізвище автора та через кому рік видання (якщо два учасники, то вказувати обох, якщо три і більше, то пишеться прізвище першого автора, а замість прізвищ решти авторів пишемо «та ін.» ). Усі роботи, на які є посилання в квадратних дужках, повинні бути приведені в переліку літератури. І навпаки, на всю наведену літературу повинні бути посилання в квадратних дужках у тексті статті. Використана література подається в кінці статті.

Перелік літератури має бути оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом АРА (American Psychological Association Style).

Приклади правильного оформлення літературних джерел з усіма вихідними даними публікацій:

Journals (Для статей з журналів)

Cai H.H., Li S.D., Tian G.R., Wang H.B. and Wang J.H. (2010). Reinforcement of natural rubber latex film by ultrafine calcium carbonate. Applied Polymer Journal, 87 (6), 982-985.

Books (Для книг)

Lund H.F. (1994). World Health Organization: Industrial Pollution Control Handbook, 1971, McGraw Hill Book Co., New York, p. 4 / 23-4 / 39.

Houk R.S., SvecH.J. and Fassel V.A. (1981). "Dynamic Mass Spectrometry", Ed. D. Price and J. F. J. Todd, Vol. 6, Chap. 19, Heyden, London, 234.

Proceedings or Abstracts (Для конференцій)

Raghuvanshi S.P., Singh R., Kaushik C.P., Raghav A.K. and Chandra A. 2002. In Proceedings of International Conference for Water and Wastewater: Perspectives in Developing Countries (WAPDEC), International Water Association, UK, pp. 1053-1062.

Формули необхідно набирати редактором формул Microsoft Equation 3.0 та розміщувати посередині рядка, номер формули розташовується з правого краю рядка.

Таблиці розміщуються безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються вперше. Назва таблиці друкується з великої літери (Таблиця ) і розміщується над таблицею зліва.

Рисунок розміщується безпосередньо після тексту, у якому він згадується вперше. Назва рисунка розміщується після рисунка. Розмір шрифту на 1 пт менший за розмір основного тексту. Ілюстрації в кольоровому і чорно-білому варіантах повинні бути в одному із стандартних форматів - .tif; .jpq.

Обсяг статті від 8 до 15 сторінок формату А4, включаючи анотації, таблиці, рисунки та бібліографію. Матеріали повинні бути підготовлені із застосуванням редактора Word, з полями – 2 см, шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1.5, абзацний відступ – 1.25 см.

Статті, які відповідають тематичній спрямованості збірника, основним критеріям наукової якості та наведеним вище технічним вимогам, підлягають науковому рецензуванню. Редакція залишає за собою право коригувати назву статті, скорочувати її обсяг, вносити правки (технічне, літературне та наукове редагування).

Вартість публікації – 120 грн/стор. Копія квитанції про оплату надсилається до редакції після її схвалення до друку.

Подання повного тексту статті – до 15 травня і 15 листопада поточного року.

 

Увага! Кількість слів у кожному розділі вказана орієнтовно для оптимізації структури статті.

скачать софт
Повернутись назад